Beretning om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

15-03-2019

Beretning nr. 11/2018

Beretningen handler om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Undervisningsministeriet i tilstrækkelig grad overvåger og understøtter folkeskolerne med henblik på, at alle elever aflægger de obligatoriske 9.-klasseprøver, som folkeskoleloven foreskriver. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Forbereder og understøtter Undervisningsministeriet implementeringen af lovændringen fra 2006, som gjorde det obligatorisk for alle folkeskoleelever at aflægge prøver, når de afslutter undervisningen på 9. klassetrin, ved at udarbejde regler og igangsætte initiativer i form af vejledning og rådgivning til skoler og kommuner?
  • Indsamler Undervisningsministeriet dækkende og retvisende data, og udarbejder ministeriet efterfølgende opgørelser og analyser, der i tilstrækkelig grad belyser 9.-klasseprøverne?
  • Indfanger Undervisningsministeriets tilsyn i tilstrækkelig grad skoler, som i flere på hinanden følgende år har mange elever, der ikke aflægger de obligatoriske 9.-klasseprøver? 

Rigsrevisionen vurderer, at Undervisningsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har overvåget området og understøttet folkeskolerne med henblik på, at elever afslutter 9. klasse med alle de obligatoriske 9.-klasseprøver, som folkeskoleloven foreskriver. 

Rigsrevisionen konstaterer, at Undervisningsministeriet på tilfredsstillende vis har understøttet implementeringen af lovændringen om de obligatoriske 9.-klasseprøver i folkeskolen, bl.a. ved formidling af regler og en generel informationsindsats. 

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Undervisningsministeriets tilsyn med folkeskolernes kvalitet ikke indfanger de skoler, som i flere på hinanden følgende år har mange elever, der, jf. registreringerne, ikke aflægger alle de obligatoriske 9.-klasseprøver. Det er derfor Rigsrevisionens vurdering, at tilsynet på dette område ikke er tilstrækkeligt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2018.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. marts 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Undervisningsministeriet har ressortansvaret for folkeskolen, mens det er de enkelte kommuner, der driver Danmarks knap 1.300 folkeskoler. Folke­sko­lerne havde ca. 543.000 elever i skoleåret 2017/18, og kommu­nernes samlede udgifter til folkeskolen var ca. 36 mia. kr. 

I 2006 blev det obligatorisk for folkeskolerne at sørge for, at elever aflæg­­­ger afgangsprøver i 9. klasse. Undervisningsministeriets overvåg­ning af området viser, at der i skoleåret 2016/17 var over 10 % af folke­skoleelever­ne, der ikke havde aflagt alle obligatoriske prøver. Året efter var tallet over 8 %. 

Statsrevisorerne finder det meget problematisk, at mange folke­skoleelever ikke aflægger de afgangsprøver i 9. klasse, som har været obligatoriske siden 2006. Problemet vil blive forstærket fra 2019, hvor det er et krav, at eleverne skal have aflagt alle obli­ga­toriske prøver, for at de kan fortsætte i uddannelsess­ystemet. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Undervisnings­­­mi­­­nisteriet ikke i tilstrækkelig grad har overvåget og understøttet, at folkeskolerne lever op til deres lovbestemte formål om at forbe­rede elever­ne til videre uddannelse. 

Statsrevisorerne bemærker: 

  • at Undervisningsministeries tilsyn med folkeskolernes kvalitet ikke har indfanget de skoler, som i flere på hinanden følgende år har man­ge elever, der ikke aflægger de obligatoriske 9.-klasseprøver
  • at Undervisningsministeriet indsamler og råder over mange data om prøveaflæggelse og prøveresultater, men at data er præget af fejl, mangler og inkonsistens
  • at Undervisningsministeriet ikke har viden om, hvordan fritagelser fra prøver anvendes i praksis, og i hvor høj grad sygemeldte og udeblevne elever efterfølgende aflægger prøver i sygetermin
  • at Undervisningsministeriet har haft et mangelfuldt grundlag for at få kendskab til og reagere på passende måde over for de folkeskoler, der ikke lykkes med at få eleverne til at aflægge 9.-klasseprøverne. 

Statsrevisorerne noterer sig, at Undervisningsministeriet på tilfredsstillende vis har understøttet lovændringen om de obligatoriske 9.-klasseprøver i folkeskolen, bl.a. ved formidling af regler og ved en generel informationsindsats."

Rigsrevisionens notat af 5. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vurderer, at initiativer omhandlende ministeriets tilsyn, kvaliteten af ministeriets data og regler for prøvefritagelse er tilfredsstillende, og derfor kan disse punkter afsluttes.

Børne- og undervisningsministeren har desuden igangsat et omfattende analysearbejde, der skal sikre viden om de elever, der ikke aflægger folkeskolens 9.-klasseprøver. Analysearbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2019. Rigsrevisionen vil følge resultatet af analysearbejdet, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. marts 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Der er i notatet fulgt op på følgende område:  

  • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets analysearbejde, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre, og fokus på mørketal i data .

Rigsrevisionen finder, at Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at afdække årsagerne til manglende aflæggelse af 9.-klasseprøver har været tilfredsstillende, men Rigsrevisionen vil fortsat følge: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med udvikling af forretningslogikker­ne, så ministeriet mere umiddelbart kan følge, hvad den manglende karakter- eller statusregistrering efter 9. klasse skyldes, og bruge disse oplysninger i sit tilsyn.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. februar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets analysearbejde, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre, og fokus på mørketal i data. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik