Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

18-01-2019

Beretning nr. 9/2018

Beretningen handler om behandlingskvalitet og ikke-begrundede forskelle heri på sygehusene. Beretningen dækker sygdomsområderne hjertesvigt, kronisk obstruk­­tiv lungesygdom (KOL), slagtilfælde (apopleksi) og hoftenære lårbensbrud. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har taget initiativ til at sikre sig viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne etableret tilstrækkelige rammer for at sikre ens behandlingskvalitet på sygehusene, der gør det muligt for regioner og sygehuse at afdække årsager til forskelle i sygehusenes behandlingskvalitet og reducere ikke-begrundede forskelle?
 • Er der ikke-begrundede forskelle i, om patienter får opfyldt samtlige relevante procesindikatorer på sygehusene inden for hjertesvigt, KOL, apopleksi og hoftenære lårbensbrud? 

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har taget initiativ til at sikre sig viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. Det betyder, at ministeriet og regionerne ikke ved, om der er ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten, og om en eventuel forskel har effekt i forhold til patienternes efterfølgende risiko for genindlæggelse og død. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2017. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. januar 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge sundhedsloven skal der være let og lige adgang til behandling af høj kvalitet på sygehusene. 

Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har siden 2012 overvåget og skabt viden om regionernes behand­lings­kvalitet i regi af Regionernes Kliniske Kva­litets­program. Denne viden har kortlagt eventuelle forskelle mellem region­ernes og sygehusenes kvalitet og understøttet, at pa­tien­ter på landsplan mod­tager ensartet behandling af høj kvalitet. Det er imid­lertid ikke blevet analyseret, om patienter med ens be­hand­lings­be­hov, men med forskellig baggrund (fx alder, samlivsstatus, uddannelse og til­knyt­ning til arbejds­markedet) får samme høje behandlingskvalitet, og om eventuelle forskelle har betydning for patienternes gen­ind­læg­gel­se og død. Rigsrevisionens registeranalyse viser, at der er betydelige ik­ke-be­grundede kvalitetsforskelle i behand­lingen af forskellige patient­grupper, og at en betyde­lig andel patienter ikke fuldt ud modtager den anbefalede behandling. Dette kan have betydning for patienternes risiko for gen­ind­læggelse og død. 

Statsrevisorerne bemærker, at opfyldelsen af det nationale mål om be­handling af høj kvalitet har udviklet sig negativt både på landsplan og i regio­ner­ne fra 63,5 % til 57,5 % i perioden 2015-2017. 

Statsrevisorerne finder, at Sundheds- og Ældreministeriet og re­gio­ner­ne i højere grad kunne have taget initiativ til at få viden om, hvorvidt der fore­kommer ikke-begrundede forskelle i be­hand­lings­kvaliteten på sygehusene. En sådan viden ville kunne bidrage til en større mål­retning og kvalitetssikring af behandlingen af den enkelte patient og dermed mindske ulighed i sundhed.

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved disse resultater fra Rigs­revi­sio­nens undersøgelse: 

 • at der, også når der tages højde for faktorer, som sygehusene ikke har ansvar for såsom livsstil, samlivsstatus og evne til at tage imod be­hand­ling, er statistisk sammenhæng mellem forskelle i opfyldelsen af pro­cesindikatorer og patientens risiko for genindlæggelse og død
 • at der i perioden 2007-2016 var en betydelig andel patienter, der ikke fik opfyldt alle relevante procesindikatorer (mål for kvalitet af en be­handlingsydelse) inden for syg­doms­­­områderne hjertesvigt, slag­til­fæl­de (apopleksi) og hoftenære lårbensbrud
 • at de værst stillede patienter fik opfyldt alle relevante procesindika­to­­rer i mindre grad end de bedst stillede patienter, hvilket er en in­di­ka­tion på uensartet behandling
 • at der er statistisk sammenhæng mellem forskelle i opfyldelsen af alle relevante procesindikatorer og patientens risiko for genindlæggelse og død
 • at undersøgelsen ikke viser systematiske forskelle mellem re­gio­ner­ne."

Rigsrevisionens notat af 27. august 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

Notatet er baseret på redegørelser fra sundheds- og ældreministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer til at gøre anvendelsen af kvalitetsdata bedre med henblik på at få viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. maj 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Sundhedsministeriets og regionernes opfyldelse af det nationale mål om behandling af høj kvalitet
 • Sundhedsministeriets og regionernes initiativer til at gøre anvendelsen af kvalitetsdata bedre med henblik på at få viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om ovenstående opfølgningspunkter. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. november 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes opfyldelse af det nationale mål om behandling af høj kvalitet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes initiativer til at gøre anvendelsen af kvalitetsdata bedre med henblik på at få viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik