Beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

06-12-2019

Beretning nr. 7/2019

Beretningen handler om Miljø- og Fødevareministeriets sikring af grundvandet mod pesticider.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har en tilfredsstillende overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Miljø- og Fødevareministeriet en tilfredsstillende overvågning af grundvandet?
 • Har Miljø- og Fødevareministeriet en tilfredsstillende forvaltning af dispensationer til pesticidmidler?

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været kritisabel. Konsekvensen er en risiko for forurening af miljø og grundvand, som i sidste ende kan udgøre en risiko for vandforbrugernes sundhed.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2019. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. december 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Det dan­ske drikkevand skal leve op til en række grænseværdier for ind­hold af pesticider m.m., som også er fastsat ud fra et forsigtigheds­prin­cip. Grænseværdierne er fastsat for at sikre et højt sund­heds­mæssigt beskyt­telsesniveau, og at vandet kan drikkes uden sundhedsrisiko.

Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ansvar for overvågning og beskyttelse af grundvandet i Danmark og skal sikre overholdelsen af fastsatte krav. Kommunerne og vandværkerne har ansvaret for at over­våge mængden af pesticider i drikkevandet. Kravene fremgår bl.a. af grundvandsdirektivet og drikkevandsdirektivet samt af de danske implementeringer heraf i bl.a. lov om vandforsyning.

Miljø- og Fødevareministeriet fastsætter på pesticidlisten, hvilke pesti­cider kommunerne og vandværkerne obligatorisk skal teste for i drikke­vandet. Ministeriet opdaterer pesticidlisten én gang om året på bag­grund af resul­taterne fra ministeriets over­vågning af grundvandet og andre datakilder, herunder data fra vandværkernes boringskontrol.

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljø- og Fødevareministeriets over­våg­ning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesti­cid­midler har været særdeles mangelfuld. Det er således usikkert, om ministeriets overvågning sikrer, at der gribes ind, hvis niveauet af pesticider nærmer sig grænseværdien for summen af pesticider i grundvandet. Ministeriet har endvidere givet dispensationer til pesticidmidler uden at vise sikker anvendelse i forhold til grundvandet. Dette udgør en ri­si­­ko for forure­ning af miljø og grundvand og kan have konsekvenser for borgernes sund­hed.

Statsrevisorerne finder det stærkt foruroligende, at Miljø- og Føde­­va­reministeriet i en række tilfælde ikke har reageret på kon­krete ad­var­sler om, at pesticider findes i grundvandet. I 2 tilfælde har mi­ni­ste­ri­et først reageret mere end 10 år efter, at mini­steriet modtog advarsler om pesticider i grundvandet. Efterfølgende er de 2 pesticider fundet i ca. 26 % og 31 % af de undersøgte vandboringer.

Statsrevisorerne konstaterer, at Miljø- og Fødevareministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider ikke er blevet bedre, siden Statsrevisorerne i december 2011 afgav beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider.

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:

 • At Miljø- og Fødevareministeriet ikke kan dokumentere en faglig afkla­ring af, hvorfor pesticider, der opfylder kriterierne for op­tagelse på pesticidlisten, alligevel ikke er optaget på listen.
 • At der er givet dispensation for anvendelsen af 18 udvalgte pesticid­midler, uden at der foreligger dokumentation for, at anvendelsen var sikker i forhold til grundvandet.
 • At Miljø- og Fødevareministeriet for 13 ud af 18 udvalgte pesticidmidler har fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af grundvandsrisikoen.
 • At Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til ét pesticid­middel, på trods af at ministeriet fra 2004 har vidst, at midlet udgjor­de en uacceptabel risiko for grundvandet og ikke kunne god­ken­des i for­hold til de danske krav til vurdering af kræftrisiko for sprøjtebrugere.
 • At Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til ét pesticid­middel i perioden 2013-2018, som ministeriet forbød i 2011, bl.a. på grund af for lang nedbrydningstid.
 • At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret et fuldstændigt data­grund­lag til at gennemføre en risikobaseret kontrol af erhvervsmæs­sige brugeres anvendelse af pesticidmidler. Dermed er der risiko for, at relevante virksomheder ikke bliver udtaget til kontrol, ligesom indberetningerne til Europa-Kommissionen om pesticidanvendelse kan være behæftede med fejl."

Rigsrevisionens notat af 11. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljøministeren og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

Overvågning af pesticider i grundvandet 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre forvaltnings- og administra­tionsgrundlaget i forhold til grundvandsovervågningen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at kunne opgøre den samlede mængde af pesticider i grundvandet og resultatet af det internationale gennemsyn af Miljøstyrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågningen af grundvandet
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på resultaterne af grundvandsscreeningen og om eventuelle forekomster af de pesticider, der blev nævnt i beretningen. 

Forvaltning af dispensationer til pesticider 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at vurdere forvaltnings- og administrationsgrundlaget for dispensationer til pesticidmidler
 • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets evaluering af Miljøstyrelsens faglige metoder til vurdering af risiko for grundvandet, når der gives dispensationer til pesticidmidler
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et administrativt grundlag, der gør det muligt at anvende indberettede sprøjtejournaloplysninger i kontroløjemed
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre et fuldstændigt datagrundlag for den risikobaserede kontrol. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. januar 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

Overvågning af pesticider i grundvandet 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre forvaltnings- og administra­tionsgrundlaget i forhold til grundvandsovervågningen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at kunne opgøre den samlede mængde af pesticider i grundvandet og resultatet af det internationale gennemsyn af Miljøstyrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågningen af grundvandet
 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på resultaterne af grundvandsscreeningen og om eventuelle forekomster af de pesticider, der blev nævnt i beretningen. 

Forvaltning af dispensationer til pesticider 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at vurdere forvaltnings- og administrationsgrundlaget for dispensationer til pesticidmidler
 • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets evaluering af Miljøstyrelsens faglige metoder til vurdering af risiko for grundvandet, når der gives dispensationer til pesticidmidler
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et administrativt grundlag, der gør det muligt at anvende indberettede sprøjtejournaloplysninger i kontroløjemed
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre et fuldstændigt datagrundlag for den risikobaserede kontrol. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:  

Overvågning af pesticider i grundvandet 

 • Miljøstyrelsens arbejde med at analysere de resterende 6 pesticider og nedbrydnings­produkter, der blev nævnt i Rigsrevisionens beretning. 

Forvaltning af dispensationer til pesticider 

 • Miljøstyrelsens arbejde med at indgå en aftale med Landbrugsstyrelsen om at kun­ne tilgå Landbrugsstyrelsens registre for at styrke grundlaget for den risikobasere­de kontrol. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorens bemærkning til Endelig betænkning af 17. januar 2022

Beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Miljøstyrelsen mere end 2 år efter, at beretningen er afgivet, kun har screenet grundvandet for 3 ud af de 9 pesticider, som fremgik af Rigsrevisionens beretning, og at der blev konstateret 2 pesticider i screeningen. 

Statsrevisorerne finder dette særdeles kritisabelt og skal bede Miljøministeriet om senest den 1. marts 2022 at redegøre for, hvornår screeningen af grundvandet for de resterende 6 pesticider og nedbrydningsstoffer forventes afsluttet. 

Statsrevisorerne vil fortsat følge Miljøstyrelsens kvalitetssikring af styrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensation til pesticidmidler."

Rigsrevisionens notat af 8. januar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på resultaterne af grundvandsscreeningen og om eventuelle forekomster af de pesticider, der blev nævnt i beretningen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre et fuldstændigt datagrundlag for den risikobaserede kontrol
 • Miljøstyrelsens kvalitetssikring af styrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler (jf. Statsrevisorernes bemærkning til Rigsrevisionens notat af 3. januar 2022).

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • hvorvidt Miljøministeriet afklarer med Europa-Kommissionen, om Miljøstyrelsens dispensationer til pesticider, der indeholder aktivstoffer, som er forbudt i EU, er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik