Beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

06-12-2019

Beretning nr. 8/2019

Beretningen handler om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har sikret, at indkøb på vedligeholdelsesområdet er forvaltet tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Forsvarsministeriet sikret, at der er udarbejdet tilfredsstillende retningslinjer for indkøb på vedligeholdelsesområdet hos FES?
 • Har Forsvarsministeriet sikret, at indkøb på vedligeholdelsesområdet hos FES overholder regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation?

Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet, da der ikke har været den nødvendige funktionsadskillelse, og da dokumentationen for indkøbene enten er mangelfuld, misvisende eller ikke eksisterende. Ministeriet har dermed ikke levet op til helt basale krav til forvaltning på indkøbsområdet. I øvrigt kan der rejses alvorlig tvivl om, hvorvidt den dokumentation, som styrelsen har leveret til Rigsrevisionen, er fyldestgørende og indeholder korrekte oplysninger. Rigsrevisionen har desuden konstateret, at FES i flere tilfælde har givet Rigsrevisionen urigtige oplysninger. Konsekvensen er høj risiko for fejl og svig i forbindelse med indkøb på vedligeholdelsesområdet, som Forsvarsministeriet ikke efterfølgende kan opdage.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2019. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. december 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse brugte i 2018 ca. 590 mio. kr. på at gennemføre vedligeholdelsesprojekter på Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Forsvarets indkøb på vedligeholdel­ses­området er forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb. Rigsrevisionens gennemgang af 64 vedlige­holdel­ses­projekter har vist, at der var helt basale fejl og mangler i 54 af projekterne, fx manglende funktionsadskillelse, mangelfulde forretnings­gange og mangel på intern kontrol.

Der er således høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigel­ses­forbry­delser, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fore­tager indkøb på vedligeholdel­ses­området – uden at Forsvars­ministeriet efterfølgende kan opdage det.

Statsrevisorerne er bekendt med, at der i én sag ved retten er rejst tiltale mod 2 tidligere medarbejdere fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt medarbejdere hos leverandører og underleverandører om mandatsvig, bedrageri og bestik­kelse, og at der i en anden sag er indgivet politianmeldelse af yderligere 2 medarbejdere i styrelsen.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet på dette områ­de ik­ke har levet op til sit ansvar for at tilrettelægge regnskabs­væsenet og kontrollere, at reglerne overholdes. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministeriet ikke i tide har under­rettet Rigsrevisionen om konstaterede uregelmæssigheder.

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvars­ministe­riets Ejendomsstyrelse i flere tilfælde har givet Rigsrevisio­nen ufuldstændi­ge og urigtige oplysninger. Statsrevisorerne påtaler, at dette er i strid med lov om revisionen af statens regnskaber m.m., § 12."

Rigsrevisionens notat af 10. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.  

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • resultatet af de 3 eksterne undersøgelser
 • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation
 • arbejdet med kompenserende kontroller ved godkendelse af spærrede fakturaer
  – og dokumentationen heraf
 • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultatet af Forsvarsministeriets 3 eksterne undersøgelser
 • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation
 • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklin­gen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Forsvarsministeriets arbejde med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og do­kumentation
 • Forsvarsministeriets arbejde med systemunderstøttelse af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 15. oktober 2021

Beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at Forsvarsministeriets arbejde med at få genoprettet forretningsgange og kontroller på indkøbsområdet, har trukket i unødigt langdrag. Det gælder såvel arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, der lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation, som implementering af systemunderstøttelse af forretningsgangene på indkøbsområdet.

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget i december 2019. Henset til sagens alvor og risici forventer Statsrevisorerne større fremdrift i arbejdet."

Rigsrevisionens notat af 26. september 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation
 • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik