Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2018

16-08-2019

Beretning nr. 20/2018

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2018 er rigtigt, bortset fra § 38. Skatter og afgifter, hvor vi har taget et forbehold. Skatteministeriet har fortsat udfordringer med at sikre og dokumentere, at statsregnskabets oplysninger om skatter og afgifter er korrekte. Vi har konstateret flere betydelige fejl, væsentlige usikkerheder og uafklarede differencer. Skatteministeriet har ikke kunnet opgøre det konkrete fejlniveau, da ministeriet ikke kan afklare, hvordan de konstaterede usikkerheder og differencer påvirker regnskabets § 38 og dermed indtægtssiden af statsregnskabet. Det er dog Rigsrevisionens vurdering, at langt hovedparten af skatterne og afgifterne er registreret korrekt.

Rigsrevisionen konkluderer også, at ministerierne har overholdt deres bevillinger i 2018.

Beretningen indeholder også en række andre revisionssager, som Rigsrevisionen vil orientere Statsrevisorerne om, fordi de er principielle, kritiske eller tværgående. Flere virksomheder har fx omgået eller brudt bevillingsreglerne og dermed handlet i strid med Folketingets beslutninger. Beretningen indeholder også eksempler på virksomheder, der ikke efterlever statens regnskabsprincipper og regnskabsregler og dermed giver misvisende oplysninger i regnskabet. Beretningen indeholder også flere sager, hvor der har været risiko for fejl eller svig, fordi virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad har etableret funktionsadskilte kontroller i forbindelse med betaling og bogføring. Vi redegør også for en række sager, hvor skøn og vurderinger giver anledning til usikkerhed om de beløb, virksomhederne har registreret i regnskabet.

Beretningen bygger på vores revision af statsregnskabet for 2018. Statsregnskabet er et samlet regnskab for de ministerier, der har afholdt udgifter og opkrævet indtægter for staten.

Formålet med revisionerne har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige, og om ministerierne har overholdt deres bevillinger. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets opgave med at behandle statsregnskabet.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. august 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorernes grundlovsbestemte gennemgang af statsregnskabet base­rer sig primært på Rigsrevisionens bevillingskontrol og vurdering af statsregnskabets fuldstændighed, der fremgår af denne beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018, og på de sager, som rigs­revisor på grund af deres kritiske, principielle eller tværgående betyd­ning har valgt at rapportere om i beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018.  

Revisionen har vist, at ministerierne har overholdt deres bevillinger, og at statsregnskabet for 2018 er rigtigt – bortset fra virk­ningen af Rigsrevisionens forbehold på § 38. Skatter og afgifter. Rigsrevi­sionen vurderer, at langt hovedparten af skatterne og afgifterne er regi­streret korrekt i statsregnskabet. 

Rigsrevisionen har dog fundet så mange væsent­­lige fejl, usikker­he­der og uafklarede differencer i Skatte­ministeriets oplysninger om skatter og afgifter, at det ligesom sidste år er usikkert, om ind­tægts­­siden i stats­regn­skabet er korrekt. Det finder Statsreviso­rerne sær­deles kritisabelt.

Statsrevisorerne ser med meget stor alvor og bekymring på, at Rigs­revi­sionen for anden gang har taget forbehold for, om § 38. Skatter og afgifter er rigtig.

Statsrevisorerne har siden 2005 afgivet 22 beretninger om Skat­te­mi­nisteriet og SKAT og har siden 2009 gjort Folke­tinget og skiftende re­geringer opmærksom på de alvorlige problemer på skatteom­rådet. I 2018 pegede Statsrevisorerne således på behovet for at styrke og gen­opbygge skatte­for­valt­ningen i Danmark og efterlyste en prio­ri­te­ring af skatteområdet hos regering og Folketing.

I forbindelse med Folketingets godkendelse af statsregnskabet for 2017 i april 2019 var der bred enighed blandt Folketingets partier om, at gen­op­bygning af en effektiv skatte­forvaltning er af højeste prioritet. Det kan Statsrevisorerne tilslutte sig, men samtidig beklage, at det endnu ikke har haft den fornødne effekt.

Statsrevisorerne skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at de in­den afgivelsen af Endelig betænk­ning over stats­regn­skabet for 2018, som finder sted i februar 2020, vil søge tvivlsspørgsmål af betydning for Fol­ke­tingets godkendelse af stats­regnskabet – især på skatteområdet – afklaret bedst muligt.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de øvrige mini­sterier overordnet set har en god og sikker regnskabsforvaltning.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende:

  • At flere statslige virksomheder har brudt bevillingsreglerne og hand­let i strid med Folketingets beslutninger.
  • At flere statslige virksomheder ikke har efterlevet statens regnskabs­principper og regnskabsregler.
  • At flere statslige virksomheder ikke i tilstrækkelig grad har etableret den forudsatte adgangsstyring til statens økonomisystemer eller den funktionsadskilte kontrol i forbindelse med betaling og bogføring. Det­te har medført risiko for fejl og svig. Fx har en medarbejder i So­cial­styrelsen over en årrække fået udbetalt store tilskudsbeløb til eg­ne konti.

Statsrevisorerne konstaterer, at der i 2018 var et overskud på 41,4 mia. kr. i statens driftsregnskab. Statens virksomheder havde i 2018 drifts­ud­gifter på 698,1 mia. kr. og driftsindtægter på 739,5 mia. kr. Statens ud­gif­ter var samlet set 6,3 mia. kr. mindre end bevilget, svarende til 0,9 %. Sta­ten har haft merindtægter på 37,2 mia. kr., svarende til 5,3 %."

Rigsrevisionens notat af 27. november 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018. 

Notatet er baseret på redegørelser fra samtlige ministre om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2018 og til at forbedre forvaltningen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i den årlige revision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i den kommende beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2018 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik