Beretning om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

10-10-2018

Beretning nr. 2/2018

Beretningen handler om statens indsats over for køretøjsejere, der ikke får synet deres køretøj. Det daværende Transportministerium (nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) tog i 2010 initiativ til en lovændring, som trådte i kraft i juli 2012. Forventningen var, at lovændringen ville føre til, at antallet af køretøjer, der ikke bliver synet, ville falde fra et konstant niveau på ca. 15.000 til 2.000-3.000. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om lovændringens målsætning er opnået, og om myndighedernes (Færdselsstyrelsen, politiet og SKAT) indsats for at nedbringe antallet af køretøjer, der ikke bliver synet, er tilstrækkelig. 

Rigsrevisionen vurderer, at målsætningen i lovændringen om at nedbringe antallet af usynede køretøjer ikke er opnået. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved hjælp af bøder bidraget til et fald i antallet af køretøjer, der ikke bliver synet. Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats over for køretøjsejere, der ikke får synet deres køretøj, er imidlertid ikke tilstrækkelig i forhold til en indfrielse af lovændringens målsætning. Det er Rigsrevisionens vurdering, at en indfrielse af målsætningen afhæn­ger af, at politiet i højere grad inddrager nummerplader, og at SKAT inddriver de bøder, der sendes til inddrivelse. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Folketinget vedtog i 2011 en lovændring om periodiske syn, fordi der var for mange køretøjer, som kørte usynede rundt, og fordi der var for lille ef­fekt af de sanktioner, der var for at køre i et usynet køretøj. Formålet var, at antallet af køretøjer, der ikke bliver synet, skulle falde fra et konstant niveau på ca. 15.000 til 2.000-3.000. 

Lovændringen gav Færdselsstyrelsen lov til at udstede bøder og påbud om aflevering af nummerplader til køretøjsejere, der overskrider synsfristen. Politiet kunne som hidtil inddrage nummerpladerne på de køretøjer, der udeblev fra syn. SKAT skulle som inddrivelsesmyndighed inddri­ve de ubetalte bøder. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at formålet med lov­ændringen om at reducere antallet af usynede køretøjer kun delvist er opnå­et på grund af en utilstrækkelig indsats fra Justitsministeriets og Skatteministeriets side. 

Færdselsstyrelsen har rettidigt og systematisk iværksat sanktioner over for køretøjsejere, der ikke får synet deres køretøj, men politiet har kun i meget begrænset omfang inddraget nummerplader på usynede køretøjer, og SKAT har ikke inddrevet de ubetalte bilsynsbøder som forudsat. Denne utilfredsstillende indsats har haft negativ indflydelse på borgernes retsfølelse, færdselssikkerheden og miljøet. 

Statsrevisorerne bemærker: 

 • At antallet af køretøjer, som ikke bliver synet, kun er halveret i forhold til niveauet før lovændringen.
 • At politiet kun har inddraget nummerplader på ca. 8 % af de køretøjer, som har stået til nummerpladeinddragelse i perioden 2012-2017, og at mere end halvdelen af de køretøjer, som har stået til nummerpladeinddragelse, har kunnet køre usynede rundt i over 1 år, mens ca. 12 % har kunnet køre usynede rundt i 4 år eller mere.
 • At politiets inddragelse af nummerplader på de usynede køretøjer ik­ke foregår systematisk og ud fra en risikovurdering.
 • At SKAT kun har inddrevet under halvdelen af de ubetalte bilsynsbøder i perioden 2013-2017. SKATs beholdning af fordringer fra Færdselsstyrelsen er i perioden mere end fordoblet, mens SKATs beholdning af fordringer fra politiet er mere end firedoblet.
 • At færdselssikkerheden bliver påvirket negativt, fordi ældre køretøjer (over 16 år) er overrepræsenteret blandt de køretøjer, der står til num­merpladeinddragelse. Risikoen for fejl stiger med køretøjets alder."

Rigsrevisionens notat af 18. januar 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn.  

Notatet er baseret på redegørelser fra skatteministeren, justitsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:  

 • politiets indsats for at nedbringe antallet af biler, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, herunder indsatsen for at nedbringe antallet af de ældste usynede biler
 • Gældsstyrelsens inddrivelse af bilsynsbøder. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. marts 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

 • politiets indsats for at nedbringe antallet af biler, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, herunder indsatsen for at nedbrin­ge antallet af de ældste usynede biler
 • Gældsstyrelsens inddrivelse af bilsynsbøder.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • politiets indsats for at nedbringe antallet af biler, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, herunder indsatsen for at nedbringe antallet af de ældste usynede biler
 • Gældsstyrelsens arbejde med inddrivelse af bilsynsbøder (dette vil ske i regi af opfølgningen på beretningen om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav).

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 2. februar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn. 

Der er notatet fulgt op på følgende område: 

 • politiets indsats for at nedbringe antallet af køretøjer, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, herunder indsatsen for at nedbringe antallet af de ældste usynede køretøjer. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • politiets indsats for at nedbringe antallet af køretøjer, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, herunder indsatsen for at nedbringe antallet af de ældste usynede køretøjer. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. februar 2024

Beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Sagen optages i Endelig betænkning 2022 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Justitsministeriet har styrket indsatsen for at ned­brin­ge antallet af køretøjer, som står til nummerpladeinddragelse på grund af manglende syn, og ligeledes styrket indsatsen for at nedbringe antallet af de ældste usynede køre­tøjer. 

Statsrevisorerne finder imidlertid, at Justitsministeriets opfølgning på væsentlige dele af beretningen har trukket i unødigt langdrag. Statsrevisorer­ne finder det utilfredsstillende, at målene om at reducere antallet af biler, der stod til nummerpladeinddragelse, og om at reducere repræsentationen af usynede ældre køretøjer, som står til nummer­pla­de­ind­dragelse, endnu ikke er opnået mere end 5 år efter, at Statsrevisorernes og Rigs­re­vi­sio­nens beretning blev afgivet. Statsrevisorerne skal opfordre justitsministeren til at sik­re, at de lovede initiativer prioriteres, så målene nås."

Beretningshistorik