Notat om Rigsrevisionens revisioner af tilskudsadministrationen på socialområdet i perioden 2002-2017

12-11-2018

På baggrund af en sag om formodet svindel med tilskudsmidler på socialområdet har Rigsrevisionen gennemgået den revision, der er foretaget i perioden 2002-2017.

Gennemgangen viser, at Rigsrevisionen i flere tilfælde har haft bemærkninger til administrationen af tilskudsmidlerne. Det er bl.a. bemærkninger til skriftlige forretningsgange, opfølgningen på tilskudsmod­tageres regnskaber og rapporter, kontrollen af udbetalinger, bogføringen af tilsagn og tilgodehavender samt administrationen af brugerrettigheder til det tilskudsadmi­nistrative system. Flere af bemærkningerne går igen over årene. Bemærkningerne er rappor­teret i beretninger til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet, i rap­porter til ledelsen og i særskilte beretninger til Statsrevisorerne. 

Hele notatet (PDF)