Beretning om udredningsretten

14-11-2018

Beretning nr. 3/2018

Beretningen handler om retten til hurtig udredning (herefter udredningsretten), som er en lovbunden patientrettighed. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, og Sundheds- og Ældreministeriet understøtter, at patienter har lige adgang til hurtig udredning. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Følger regionerne lovgivningen, når patienter udredes?
 • Bidrager vejledning og information til, at patienter udredes hurtigst muligt? 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at patienter har lige adgang til hurtig udredning, og at Sundheds- og Ældreministeriet i højere grad kan understøtte regionerne i at implementere udredningsretten korrekt. Regionerne har ikke implementeret lovgivningen om ret til hurtig udredning ens. Konsekvensen er, at det er usikkert, i hvilket omfang patienter får de rettigheder, de har krav på, og om de kan gøre brug af dem. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2018 om udredningsretten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udredningsretten er en lovbunden patientrettighed, som sikrer en læge­faglig vurdering af, hvad en patient fejler, og hvilken behandling der even­tuelt skal igangsættes. Udredningsretten forpligter regionerne til at udrede patienterne inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor sygehuset modtager henvisningen. Udredningsretten blev indført i 2013. 

Folketinget styrkede udredningsretten i 2016 for at sikre, at flere patien­ter hurtigere fik afklaret deres behov for behandling. Sundheds- og Ældre­ministeriets monitorering af udredningsretten viser, at over­holdel­sen ikke er blevet forbedret siden, da udredningsretten fortsat ikke over­holdes for 10-20 % af patienterne. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at regionerne i mange tilfælde ikke følger lovgivningen, når patienter udredes. Dette skyldes bl.a., at regionerne ikke har en ensartet forståelse af, hvornår udredningsretten er overholdt.  

Konsekvensen er, at ikke alle patienter, der har ret til det, får et tilbud om hurtigere udredning et andet sted. 

Statsrevisorerne bemærker:

 • At regionerne efterspørger mere vejledning fra Sundheds- og Ældreministeriet om, hvornår udredningsretten er overholdt, men at ministeriet vurderer, at det nuværende regelsæt er tilstrækkeligt.
 • At vejledning og information til patienter kan styrkes, så patienterne i højere grad forstår deres rettigheder, og så patienterne kan udredes hurtigere. Rigsrevisionens brugerundersøgelse viser, at Region Midtjyllands indkaldelsesbreve fremhæves af patienterne som overskuelige, bl.a. fordi den første side indeholder alle nødvendige oplysninger.
 • At Rigsrevisionens stikprøvegennemgang af 322 udredningsforløb indikerer, at overholdelsen af udredningsretten reelt kan være lavere, end Sundheds- og Ældreministeriets monitorering viser.

Statsrevisorerne støtter Rigsrevisionens anbefaling om, at regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet sammen bør tilrettelægge den fortsatte implementering af udredningsretten, så patienter inden for alle specialer tilbydes hurtig udredning i overensstemmelse med lovgivningen."

Rigsrevisionens notat af 11. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2018 om udredningsretten. 

Notatet er baseret på redegørelser fra sundhedsministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer til at skabe en fælles afklaring af, hvornår retten til hurtig udredning er overholdt
 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes arbejde med at styrke vejledningen og informationen til patienterne. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. maj 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2018 om udredningsretten. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Sundhedsministeriets og regionernes initiativer til at skabe en fælles afklaring af, hvornår retten til hurtig udredning er overholdt
 • Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med at styrke vejledningen og informationen til patienterne. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Sundhedsministeriets arbejde med at opdatere Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 13. juni 2022

Beretning nr. 3/2018 om udredningsretten

Sagen optages i Endelig betænkning 2021 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Sundhedsministeriet er i gang med styrke monitoreringen og give et mere reelt billede af, om patienters ret til udredning er overholdt, samt styrke vejledning og information til patienter om ret til udredning.

Statsrevisorerne finder imidlertid, at Sundhedsministeriets opfølgning på væsentlige dele af beretningen har trukket i unødigt langdrag. Statsrevisorerne finder det således meget utilfredsstillende, at Sundhedsministeriets arbejde med opdatering af Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter ikke er afsluttet mere end 4 år efter, at Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretning blev afgivet.

Statsrevisorerne skal opfordre til, at sundhedsministeren sikrer, at de lovede initiativer prioriteres og fremskyndes."

Rigsrevisionens notat af 7. februar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2018 om udredningsretten. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område. 

 • Sundhedsministeriets og regionernes initiativer til at skabe en fælles afklaring af, hvornår retten til hurtig udredning er overholdt. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om udredningsretten kan afsluttes, idet opfølgningen på det sidste udestående punkt vil ske i sammenhæng med beretningen om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien.  

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik