Beretning om arkæologiske undersøgelser

21-03-2018

Beretning nr. 14/2017

Beretningen handler om de arkæologiske undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det er bygherrerne, der betaler udgifterne til disse undersøgelser. Undersøgelserne udføres af de arkæologiske museer, og Kulturministeriet (Slots- og Kulturstyrelsen) fastlægger niveauet for udgifterne på baggrund af en indstilling fra det arkæologiske museum. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet har en tilfredsstillende forvaltning af de arkæologiske undersøgelser. 

Rigsrevisionen vurderer, at Kulturministeriets forvaltning af de arkæologiske undersøgelser er utilfredsstillende. Slots- og Kulturstyrelsens rammer og sagsbehandling sikrer ikke, at museernes faglige vurderinger og budgettering af de arkæologiske undersøgelser foretages på et ensartet grundlag. Endvidere er styrelsens tilskudsforvaltning ikke tilstrækkeligt gennemsigtig. Dette medfører, at bygherrerne ikke behandles ens, og at der er risiko for, at bygherrerne betaler for meget for undersøgelserne. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. marts 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2017 om arkæologiske undersøgelser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Siden 2003 har det været et princip, at private bygherrer selv skal betale for arkæologiske undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. 

Bygherren kan forud for iværksættelsen af et jordarbejde anmode det lokale arkæo­logiske museum om en vurdering af, om jordarbejdet indebærer en risiko for at øde­lægge væsentlige fortidsminder. Museet udarbejder herefter en indstilling med en faglig argumentation for væsentlighed og udgifter til undersøgelsen til Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen vurderer, om indstillingen kan godkendes, afvises eller juste­res, og vurderer derudover, om bygherren er berettiget til at få et statsligt tilskud til dele af udgifterne til den arkæologiske undersøgelse. Det godkendte budget sendes til bygherren, som kan vurdere, om anlægsprojektet skal gennemføres. 

Udgifterne til arkæologiske undersøgelser steg kraftigt i årene efter museumslovens ikrafttræden, bl.a. som følge af den generelle konjunkturudvikling. Samlet set har of­fentlige og private bygherrer siden 2003 haft udgifter til arkæologiske undersøgelser for knap 1,9 mia. kr. Der gennemføres 500-1.200 arkæologiske undersøgelser om året. 

Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets forvaltning af arkæologiske under­søgelser har været utilfredsstillende. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke i tilstræk­kelig grad etableret rammer og sagsbehandling, der sikrer en ensartet, faglig pri­oritering på nationalt niveau, hvor væsentlige fortidsminder bevares for eftertiden. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at museerne uden indsigelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i stort omfang har overbudgetteret udgifterne til arkæologiske undersøgelser i perioden 2003-2017 – i gennemsnit med 100-110 % stigende til ca. 150 % i 2017. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Slots- og Kulturstyrelsen har for­valtet tilskudsordningen så uigennemsigtigt, at offentlige og private bygherrer har haft svært ved at vurdere mulighederne for tilskud til arkæologiske undersøgelser. 

Dette betyder, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet iagttaget i tilstræk­ke­lig grad, og derved er der risiko for, at bygherrerne betaler for meget for de arkæo­logiske undersøgelser eller helt opgiver at bygge.

Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets forvaltning af arkæologiske undersøgelser og den utilstrækkelige udarbejdelse af planlagte strategier indebærer risiko for: 

 • at der gennemføres for mange eller for omfattende arkæologiske undersøgelser, og at udgifterne til undersøgelserne bliver unødigt høje
 • at bygge- og anlægsprojekter ikke er blevet gennemført eller er ændret unødigt, bl.a. som følge af markant overbudgettering i perioden 2003-2015
 • at faktureringen til bygherrerne ikke er rigtig, og at bygherrerne ikke kun dækker de omkostninger, der er forudsat i museumsloven. 

Statsrevisorerne noterer sig, at Kulturministeriet som følge af Rigsrevisionens undersøgelse har planlagt en række initiativer, som kan styrke forvaltningen af de arkæologiske undersøgelser."

Rigsrevisionens notat af 25. juni 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2017 om arkæologiske undersøgelser. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren og Slots- og Kulturstyrelsen har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Kulturministeriets udarbejdelse af 2 manglende strategier for arkæologi på landjord og en plan for de 7 strategiers løbende opdatering samt Slots- og Kulturstyrelsens udarbejdelse af nye retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser
 • Kulturministeriets fastsættelse af vejledende pristakster
 • resultatet af Kulturministeriets arbejde med at afklare kravene til, hvordan regnskaberne fremadrettet skal være for at sikre nødvendig regnskabsmæssig kontrol med museernes arkæologiske virksomhed
 • Kulturministeriets præcisering af kravene til tilskudsvurderingen i vejledningen om arkæologiske undersøgelser og i retningslinjerne for godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. februar 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2017 om arkæologiske undersøgelser. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kulturministeriets udarbejdelse af 2 manglende strategier for arkæologi på landjord og en plan for de 7 strategiers løbende opdatering samt Slots- og Kulturstyrelsens udarbejdelse af nye retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser
 • Kulturministeriets fastlæggelse af vejledende pristakster for arkæologiske undersøgelser
 • resultatet af Kulturministeriets arbejde med at afklare, hvordan kravene til regnskaberne fremadrettet skal være for at sikre nødvendig regnskabsmæssig kontrol med museernes arkæologiske virksomhed
 • Kulturministeriets præcisering af kravene til tilskudsvurderingen i vejledningen om arkæologiske undersøgelser og i retningslinjerne for godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik