Beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

23-05-2018

Beretning nr. 16/2017

Beretningen handler om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om staten er en aktiv ejer af delejede selskaber. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har ejerministerierne taget stilling til, om samarbejde med de øvrige ejere kan understøtte statens målsætning med ejerskabet af de enkelte selskaber?
  • Har ejerministerierne løbende fulgt op på de delejede selskabers udvikling og reageret på situationer, hvor der har været behov for ejernes inddragelse? 

Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har været aktive ejere i de undersøgte delejede selskaber, som de varetager ejerskabet af. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende, da disse ministerier varetager ejerskabet af de største delejede selskaber, der bl.a. omfatter SAS AB, Københavns Lufthavne A/S og Metroselskabet I/S. Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har kun i begrænset omfang været aktive ejere af de 2 delejede selskaber, som de varetager ejerskabet af. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. maj 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Staten ejer 13 selskaber sammen med andre – enten private aktører, kommuner, regioner eller andre stater. Der er tale om både interessentskaber og aktieselskaber, hvoraf nogle er børsnoterede. Fælles for dem er, at de ministerier, der varetager ejerskabet på statens vegne, skal gøre dette med afsæt i ”Statens ejerskabspolitik”. 

I beretningen sammenlignes 4 ministeriers udøvelse af ejerskabsrollen for 9 selskaber. Herved bidrager undersøgelsen til læring og større gennemsigtighed i ejerskabsudøvelsen på tværs af ministerierne. I undersøgelsen indgår SAS AB, Københavns Lufthavne A/S, Air Greenland A/S og Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, som hører under Finansministeriet. Endvidere indgår Metroselskabet I/S, By & Havn I/S og Hovedstadens Letbane I/S, som hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Dansk BiblioteksCenter A/S, som hører under Kulturministeriet, og NORDUnet A/S, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har været aktive ejere i de undersøgte delejede selskaber, dvs. at de aktivt har ført et overordnet tilsyn, haft en regelmæssig strategisk dialog med selskabet, tilstræbt, at statens målsætninger med ejerskabet tilgodeses mv. Statsrevisorerne konstaterer samtidig, at Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet kun i begrænset omfang har været aktive ejere af henholdsvis Dansk BiblioteksCenter A/S og NORDUnet A/S, hvilket især er begrundet i, at de er mindre, ikke konkurrenceudsatte selskaber med en lavere risiko."

Rigsrevisionens notat af 28. september 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere.

Notatet er baseret på redegørelser fra finansministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med det strategiske ejerskabsdokument for NORDUnet A/S og ministeriets opfølgning på udviklingen i selskabet
  • Kulturministeriets strategiske overvejelser om ejerskabsvaretagelsen i Dansk Bi­b­lioteksCenter A/S frem til et eventuelt salg
  • Finansministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets arbejde med risici i de strategiske ejerskabsdokumenter. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. april 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med det strategiske ejerskabsdokument for NORDUnet A/S og ministeriets opfølgning på udviklingen i selskabet
  • Kulturministeriets strategiske overvejelser om ejerskabsvaretagelsen i Dansk BiblioteksCenter A/S frem til et eventuelt salg
  • Finansministeriets og Transportministeriets arbejde med risici i de strategiske ejerskabsdokumenter. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Transportministeriets arbejde med risici i det strategiske ejerskabsdokument for Metroselskabet I/S.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 26. august 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere. 

Der er i notatet fulgt op på Transportministeriets arbejde med risici i de strategiske ejerskabsdokumenter. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik