Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

19-12-2018

Beretning nr. 7/2018

Beretningen handler om regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets indsats over for kræftpatienter i perioden 2013-2017. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, og om Sundheds- og Ældreministeriet understøtter en rettidig indsats over for patienter, hvor der er mistanke om eller er konstateret kræft. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Understøtter regionerne, og følger Sundheds- og Ældreministeriet op på tidlig opsporing af kræftpatienter i almen praksis?
 • Sikrer regionerne, og understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, at bekendtgørelsen om maksimale ventetider bliver overholdt?
 • Sikrer regionerne, og understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, at flest mulige patienter får udredning og påbegyndt behandling inden for standardforløbstiderne i kræftpakkerne, og at alle kræftpatienter får udarbejdet en opfølgningsplan, når det er relevant? 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, og at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at patienter med mistanke om eller konstateret kræft får en rettidig indsats. Overlevelsen blandt kræftpatienter i Danmark er steget og har de seneste år nærmet sig overlevelsen i Norge og Sverige. Regionerne og ministeriet har ikke tilstrækkeligt fokus på tidlig opsporing af kræftpatienter i almen praksis. Der er endvidere patienter, som ikke får tilbudt udredning og behandling i overensstemmelse med de lovfastsatte maksimale ventetider. Regionerne og ministeriet har et stort fokus på standardforløbstiderne i kræftpakkerne, men de personlige opfølgningsplaner er ikke fuldt implementeret endnu. Der er regionale forskelle i forhold til tidlig opsporing, udredning, behandling og opfølgning af kræftpatienter, hvilket betyder, at patienter ikke stilles ens på tværs af regionerne. Konsekvensen af regionernes og ministeriets samlede indsats er, at der er risiko for, at kræftsygdomme ikke opdages og behandles så tidligt som muligt, og at kræftsygdomme dermed bliver mere fremskredne og sværere at behandle. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. december 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Overlevelsen blandt kræftpatienter i Danmark er steget de senere år og nærmer sig niveauet for overlevelse i Norge og Sverige. Det skyldes bl.a., at Folketinget i 2000 ved lov fastsatte maksimale ventetider til udred­ning og behandling af kræft, og at man fra 2008 har indført kræft­pakke­forløb. Et kræftpakkeforløb er faglige anbefalinger af et optimalt stan­dard­forløb for udredning og eventuel behandling af en patient. 

Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet løbende overvåger og arbejder for, at flest mulige patienter bliver udredt og behandlet inden for standardforløbs­tiderne. Statsrevisorerne konstaterer dog, at nogle regioner har forbedrings­potentiale. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret tidlig opsporing og behandling af patienter, hvor der er mistanke om eller er konstateret kræft. Særligt bør overvågningen af den tidlige indsats i almen praksis og overholdelsen af de maksimale ventetider styrkes. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der er et betydeligt antal patienter, som – i strid med lovgivningen – ikke får tilbudt udredning og behandling af kræft i overensstemmelse med de maksima­le ventetider. 

Statsrevisorerne bemærker: 

 • At hverken regionerne eller Sundheds- og Ældreministeriet har viden om, hvorvidt kræftplaner og Jo før – jo bedre har virket efter hensigten om at forbedre tidlig opsporing i almen praksis. Undersøgelsen viser, at der er store regionale forskelle på, hvor mange patienter der henvises til diagnostiske pakkeforløb på sygehusene. Fx har Region Midt­jylland henvist knap 5 gange så mange patienter til diagnostisk pakke som Region Sjælland.
 • At der er forskelle i regionernes opsporing, udredning, behandling og opfølgning af kræftpatienter. Patienter behandles således for­skel­ligt, afhængigt af hvilken region de bor i. Fx har Region Syd­danmark i perioden 2013-2017 haft den højeste andel af forløb inden for standardforløbstiderne, mens Region Sjælland har haft den laveste i 2013, 2016 og 2017 og Region Nordjylland i 2014 og 2015.
 • At regionerne siden 2014 har haft et mål om, at 90 % af kræftpak­ker­ne skulle gennemføres inden for standardforløbs­tiderne, men det er ikke besluttet, hvornår målet skal nås. Moder­mærke­kræft har som den eneste kræftpakke haft en gennem­førel­ses­procent på over 90 %, mens kræftpakkerne for blærekraft og prostatakræft har haft den laveste.
 • At Sundheds- og Ældreministeriets overvågning af overholdelsen af de maksimale ventetider er baseret på oplysninger fra regionerne, som er mangelfulde. Undersøgelsen indikerer, at der er en del flere patienter end dem, som regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, der har ventet længere end de maksimale ventetider."

Rigsrevisionens notat af 28. maj 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har i værksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til national indberetning fra praksissekto­ren og analyse af effekten af diagnostiske pakkeforløb
 • Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning på maksimale ventetider i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet
 • afslutningen af revisionen af pakkeforløb for kræft, herunder etablering af rammer for registrering af personlige behovsvurderinger og opfølgningsplaner. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

 • Sundhedsministeriets initiativer til national indberetning fra praksissektoren og analyse af effekten af det diagnostiske pakkeforløb
 • Sundhedsministeriets opfølgning på maksimale ventetider i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet
 • Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revision af pakkeforløb for kræft, herunder etableringen af rammer for registrering af personlige be­hovsvurderinger og opfølgningsplaner.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revisionen af pakkeforløb for kræft, herunder etab­leringen af rammer for registrering af opfølgningsplaner med personlige behovsvurderinger.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. april 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. 

Der er i notatet fulgt op på Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revisionen af kræftpakkeforløb, herunder arbejdet med opfølgning i forhold til udarbejdelse af opfølgningsplaner. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes afslutning af revisionen af kræft­pakkeforløb, herunder arbejdet med opfølgning i forhold til udarbejdelse af opfølg­ningsplaner.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik