Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017

22-08-2018

Beretning nr. 20/2017

Beretningen handler om vores revision af statsregnskabet, der er det samlede regnskab for de 19 ministerier, som havde bevilling til at afholde udgifter og opkræve indtægter for staten i 2017. 

Formålet med revisionen har været at vurdere, om oplysningerne i statsregnskabet er rigtige, og om ministerierne har forvaltet statens midler i overensstemmelse med Folketingets beslutninger. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne. 

Rigsrevisionen vurderer, at statsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, bortset fra § 38. Skatter og afgifter, hvor vi har et forbehold. Regnskabsaflæggelsen på § 38 er præget af betydelig usikkerhed. Vi har derfor ikke kunnet skaffe det nødvendige revisionsbevis for, om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, ligesom vi ikke har kunnet opgøre det konkrete fejlniveau. 

Rigsrevisionen vurderer endvidere, at staten i alle væsentlige henseender har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne. 

Rigsrevisionen har 2 udtalelser i erklæringen om § 38. Skatter og afgifter. Den ene udtalelse handler om fejl i SKATs rentetilskrivning på en række områder, og den anden handler om SKATs mangelfulde inddrivelse af offentlige restancer. 

Beretningen indeholder også en række sager, der ikke giver anledning til forbehold eller udtalelser i erklæringerne. Vi kritiserer bl.a., at flere virksomheder har overtrådt bevillingsreglerne, har anvendt forkert regnskabsprincip og har usikker regnskabsforvaltning, der giver risiko for fejl i regnskaberne. Beretningen indeholder også sager, hvor mangler i it-sikkerheden kan påvirke regnskabet og driften, og sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. august 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2017 om revisionen af statsregnskabet for 2017

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at statsregnskabet for 2017 – bortset fra virkningen af Rigsrevisionens forbehold på § 38. Skatter og afgifter – i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler. Staten har i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne.  

Rigsrevisionen har for første gang taget forbehold for, om statsregnskabets § 38. Skatter og afgifter er rigtig, da Rigsrevisionen ikke har kunnet skaffe det nødvendige revisionsbevis for, om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Rigsrevisionen vurderer, at regnskabsaflæggelsen på § 38 er præget af betydelig usikkerhed, og har ikke kunnet opgøre det konkrete fejlniveau.  

Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at når Statsrevisorerne i febru­ar 2019 afgiver Endelig betænkning over statsregnskabet, vil der være risiko for, at Statsrevisorerne må forelægge statsregnskabet for Folketinget med bemærkning om, at samtlige statens indtægter ikke er korrekt opgjort. 

Statens virksomheder havde i 2017 driftsudgifter på 695,7 mia. kr. og driftsindtægter på 726,6 mia. kr. Overskuddet på statens driftsregnskab var 30,9 mia. kr. Statens udgifter var samlet set 6,6 mia. kr. højere end bevilget, svarende til 0,9 %. Staten har haft merindtægter på 41,2 mia. kr. Merindtægterne stammer primært fra indkomstskat fra selskaber, hvor der er en merindtægt på 15,2 mia. kr., og pensionsafgiftsskat, hvor der er en merindtægt på 7,7 mia. kr. 

Statsrevisorerne skal pege på, at paragrafregnskaberne generelt er rigtige, bortset fra § 38. Skatter og afgifter, og at ministerierne har overholdt deres bevillinger. Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at der generelt er en god og sikker regnskabsforvaltning i staten. 

Statsrevisorerne påtaler, at Rigsrevisionen – ligesom i tidligere år – har konstate­ret kritiske fejl og mangler i SKATs forvaltning, herunder at SKAT ikke har forvaltet inddrivelsen af de offentlige restancer på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Den mangelfulde forvaltning betyder, at restancerne løbende bliver mindre værd. Ifølge SKATs egen værdiansættelsesmodel har de samlede offentlige restancer på ca. 108,6 mia. kr. kun en reel værdi på 24,7 mia. kr. Dette betyder, at der kun kan forventes en tilbagebetaling på 22,7 % af gælden til det offentlige. 

Statsrevisorerne påtaler, at Skatteministeriets mangelfulde forvaltning af inddri­vel­ses­området medfører betydelige tab for det offentlige, som betyder, at skyldnere ikke har op­levet nogen konsekvens af ikke at have betalt deres gæld til det offentlige.

En række virksomheder kan forbedre deres forvaltning

Statsrevisorerne bemærker, at regnskabsforvaltningen kan styrkes i flere virk­somheder, bl.a. ved styrket fokus på overholdelse af bevillingslovene, sikker og korrekt regnskabs­for­valt­ning, lønadministration og styring af byggerier. 

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende: 

  • At Udenrigsministeriet har bogført 47,1 mio. kr. fra udviklingsbistanden på en lønkonto under driftsbevillingen og derved i strid med bevillingsforudsætningerne har øget rå­de­rummet på lønområdet med 47,1 mio. kr.
  • At Skatteministeriet i 2017 har udmøntet 242,3 mio. kr. på finansloven, som var bevilget til at styrke inddrivelsen af gælden til det offentlige. SKAT har kun afsat 145,9 mio. kr. af de 242,3 mio. kr. til at styrke inddrivelsen, mens resten er afsat til andre formål i SKAT og i Skatteministeriets departement.  
  • At Rigsrevisionen har konstateret fejl i 8 ud af 40 gennemgåede lønsager i Statens Ad­mi­nistration. 3 af fejlene ville have resulteret i forkert udbetalt løn. Statens Administration administrerer løn for 150 virksomheder i staten.
  • At politiet ikke kan specificere tilgodehavender på ca. 922 mio. kr., der fremgår af bøde- og sagsomkostningssystemet. Politiet har ikke kunnet dokumentere størrelsen og alders­fordelingen af tilgodehavender. Rigsrevisionen kan derfor ikke vurdere, om der er til­go­de­havender af ældre dato, som burde være opkrævet eller afskrevet.
  • At udgifterne til byggeriet af Niels Bohr-bygningen i oktober 2017 var vokset med 1.296 mio. kr., svarende til en udgiftsforøgelse på 79 %. 

Revision af EU-midler

Statsrevisorerne bemærker, at Rigsrevisionen har erklæret, at regnskaberne for EU-ind­tæg­ter og EU-udgifter for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regn­skabs­regler, og at regnskaberne giver et retvisende billede af indtægter og udgifter for regn­skabs­året og for den finansielle stilling ved regnskabsårets udløb. 

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at der er flere sager, hvor Danmark har be­talt eller har risiko for at skulle betale en del af tilskuddet tilbage til EU. 

Utilfredsstillende forvaltning af resultatløn i staten

På baggrund af Rigsrevisionens tværgående gennemgang finder Statsrevisorerne det util­fredsstillende: 

  • At kun 8 ud af 44 gennemgåede resultatlønskontrakter er indgået forud for kon­trakt­pe­rioden, og at 18 af de 44 kontrakter først er indgået i april eller senere i det år, de er gæl­dende.
  • At virksomhederne kun i 15 ud af 52 gennemgåede resultatlønsudbetalinger begrunder en skønsmæssig forhøjelse af resultatlønnen skriftligt og dækkende.
  • At der i Digitaliseringsstyrelsen, SKAT, Sundhedsdatastyrelsen, Banedanmark og Byg­nings­sty­relsen er udbetalt resultatløn til trods for manglende målopfyldelse, og uden at det er tydeliggjort, om der belønnes for andre forhold."

Rigsrevisionens notat af 29. november 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2017 om revisionen af statsregnskabet for 2017. 

Notatet er baseret på samtlige ministres redegørelser om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2017 og til at forbedre forvaltningen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i den årlige revision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i de kommende beretninger om revisionen af statsregnskabet. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2017 kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik