Beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly

11-10-2017

Beretning nr. 2/2017

Beretningen handler om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har udarbejdet et tilfredsstillende beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beret­ningen: 

  • Har Forsvarsministeriet gennemført en tilfredsstillende beregning af, at 27 F-35 kampfly er tilstrækkeligt i forhold til ambitionsniveauet for de danske kampfly?
  • Har Forsvarsministeriet anvendt en tilfredsstillende model til beregningen af levetidsomkostningerne forbundet med at købe 27 F-35 kampfly? 

Rigsrevisionen vurderer, at beslutningsgrundlaget generelt bygger på grundige analyser og beregninger. Undersøgelsen viser dog, at for enkelte væsentlige forudsætninger har Forsvarsministeriet ikke sandsynliggjort forudsætningerne for beregningen og har ikke afspejlet usikkerheden. Rigsrevisionen vurderer, at der derved er en større risiko for, at Forsvaret ikke kan løse alle fastsatte opgaver med 27 F-35 kampfly, end den risiko, som fremgår af beslutningsgrundlaget. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. oktober 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2017 om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmarks køb af nye kampfly bliver den til dato største enkeltinvestering i staten. Folketinget står over for at skulle godkende købet af 27 F-35 kampfly – også kendt som Joint Strike Fighter. Ifølge Forsvarsministeriet vil anskaffelse og drift af kamp­flyene de næste 30 år koste i alt 66,1 mia. kr., hvoraf omkostninger til anskaffelse udgør 18,3 mia. kr., omkostninger til drift 44,9 mia. kr. og omkostninger til risici 2,9 mia. kr. 

Dette er den anden beretning om beslutningsgrundlaget for købet af nye kampfly. Statsrevisorerne betragter anskaffelsen af kampfly som en væsentlig økonomisk investering og et risikofyldt og komplekst projekt, som de har fulgt og fortsat vil følge meget nøje. 

Statsrevisorerne finder, at Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag fra 2016 for køb af nye kampfly ikke er helt tilfredsstillende, idet en række usikkerheder og risici ikke er tilstrækkeligt beskrevet. Forsvarsministeriet har således undervurderet risikoen for, at Forsvaret ikke kan løse alle de opgaver med 27 F-35 kampfly, som er forudsat i beslutningsgrundlaget. 

Statsrevisorerne finder, at Forsvarsministeriet har en meget optimistisk vurdering af, hvor mange flyvetimer pr. kampfly man kan forudsætte. Danmark forudsætter således et gennemsnitligt antal flyvetimer pr. kampfly, som er højere end i fx Norge og Holland. 

Statsrevisorerne finder derfor, at Forsvarsministeriet bør kvalificere Folketingets beslutningsgrundlag på en række områder, når ministeriet som forventet i november 2017 fremlægger et aktstykke for at få godkendt købet af 27 F-35 kampfly. 

Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på, at der er behov for, at Forsvarsministeriet i højere grad sandsynliggør forudsætningerne for beregningerne og afspej­ler usikkerheden ved beregning af flyvetimebehovet og levetidsomkostningerne, fx usikkerhederne vedrørende synergi og ændring af piloternes arbejdsforhold. 

Statsrevisorerne finder det bemærkelsesværdigt, at Forsvarsministeriet i Danmark i forhold til fx Norge har medtaget forudsætningen om synergi i beregningen af behovet for kampfly."

Rigsrevisionens notat af 29. november 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2017 om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om, hvordan Forsvarsministeriet i forbindelse med aktstykket:

  • har afspejlet usikkerhed og risici tilstrækkeligt, herunder risikoen for, at 27 F-35 kampfly ikke kan løse alle de fastsatte opgaver
  • har afspejlet usikkerheden ved flyvetimeproduktionen tilstrækkeligt, herunder usikkerheden ved antallet flyvetimer pr. kampfly pr. år og den forudsatte rådighedsgrad
  • har kvalificeret beslutningsgrundlaget yderligere, bl.a. i forhold til forudsætninger om synergi, piloters arbejdsforhold og de estimerede levetidsomkostninger. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. september 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2017 om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly. 

Forsvarsministeriet forelagde aktstykke 31 den 16. november 2017. Med aktstykket anmodede ministeriet Folketingets Finansudvalg om tilslutning til at anvende ca. 16 mia. kr. i perioden 2018-2027 til anskaffelse mv. af 27 F-35 kampfly. Finansudvalget tiltrådte aktstykket den 14. december 2017. 

Der er i notatet fulgt op på, om Forsvarsministeriet i forbindelse med Akt 31 har: 

  • oplyst tilstrækkeligt om usikkerheder og risici, herunder risikoen for, at 27 F-35 kampfly ikke kan løse alle de fastsatte opgaver 
  • oplyst tilstrækkeligt om usikkerheden ved flyvetimeproduktionen, herunder usikkerheden ved antallet af flyvetimer pr. kampfly pr. år og den forudsatte rådighedsgrad 
  • kvalificeret beslutningsgrundlaget yderligere, bl.a. i forhold til forudsætninger om synergi, piloters arbejdsforhold og de estimerede levetidsomkostninger. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik