Beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

15-11-2017

Beretning nr. 5/2017

Beretningen handler om forebyggelse af hospitalsinfektioner. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner er tilstrækkelig. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og hospitalerne gennem mål og overvågning en reduktion af hospitalsinfektioner?
 • Lever hospitalernes hygiejne op til retningslinjerne?
 • Understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og hospitalerne rationel brug af antibiotika? 

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner ikke har været tilstrækkelig. Der mangler mål for reduktion af infektio­ner, og mulighederne for at overvåge udviklingen har ikke været brugt godt nok. Samtidig kan hygiejnen på hospitalerne blive klart bedre og brugen af antibiotika mere rationel. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statens Serum Institut anslår, at 7-10 % af alle indlagte patienter i Danmark, svarende til ca. 60.000 patienter årligt, får en hospitalsinfektion. Hospitalsinfektioner opstår, når patienter bliver smittet med skadelige mikroorganismer, mens patienterne er på hospitalet. Statens Serum Institut vurderer, at det er muligt at nedbringe antallet af hospitalsinfektioner med op til 20 %.

Det er ikke muligt at beregne, hvad hospitalsinfektioner koster det danske sundhedsvæsen og samfund, men infektionerne medfører en større belastning i form af forringede og tabte leveår, end fx influenza gør. Dette understreger behovet for en indsats for forebyggelse. I økonomiaftalen for 2013 indgik regeringen og regionerne således en hensigtserklæring om at nedbringe omfanget af hospitalsinfektioner. 

Beretningen omhandler Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner via mål for reduktion af hospitalsinfektioner, retningslinjer for hygiejne og rationel brug af antibiotika. 

Statsrevisorerne finder, at Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner har været utilfredsstillende. Statsrevisorerne finder det foruroligende, at niveauet for sundhedspersonalets overholdelse af hospitalernes egne retningslinjer for hygiejne, fx rene hænder, er så lavt – ikke mindst fordi det anses som den mest effektive måde at afbryde smitteveje på.  

Statsrevisorerne bemærker:

 • At der i perioden 2013-2016 ikke har været opstillet specifikke nationale reduktionsmål for hospitalsinfektioner. Region Hovedstaden og Region Sjælland har dog i dele af perioden 2013-2016 haft et specifikt mål om at reducere hospitalsinfektioner.
 • At hospitalerne i perioden 2013-2016 i 29 % af rengøringskontrollerne ikke levede op til retningslinjerne. For håndhygiejne og uniformshygiejne levede hospitalerne ikke op til retningslinjerne i 54 % og 43 % af kontrollerne. Den manglende overholdelse af retningslinjerne for hygiejne forøger risikoen for infektioner.
 • At udviklingen i brugen af antibiotika på hospitalerne ikke er tilstrækkelig rationel, idet der udskrives for meget og for bredspektret antibiotika. Det skyldes bl.a., at hospitalernes arbejdsgange ikke altid understøtter rationel brug af antibiotika.
 • At reduktionsmålet for brugen af antibiotika i den nationale handlingsplan fra 2017 med fordel kan følges op med reduktionsmål for hospitalsinfektioner."

Rigsrevisionens notat af 17. april 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner, herunder om de nationale mål og indikatorer justeres, baseret på den årlige status på de nationale mål for sundheds­væsenet
 • Region Hovedstadens og Region Midtjyllands arbejde med at sætte regionale og lokale delmål for hospitalserhvervede infektioner
 • Sundheds- og Ældreministeriets fremsættelse af et lovforslag, som skal være med til at sikre, at hospitalsafdelingerne kan personhenføre data i deres kvalitetsarbej­­de
 • regionernes opfølgning på, at retningslinjer for hånd- og uniformshygiejne efterle­ves
 • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til men­nesker
 • Region Hovedstadens, Region Midtjyllands og Region Nordjyllands arbejde med at sætte mål for antibiotikaforbruget. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. januar 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner, herunder om de nationale mål og indikatorer justeres, baseret på den årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet
 • Region Hovedstadens og Region Midtjyllands arbejde med at sætte regionale og lokale delmål for hospitalserhvervede infektioner
 • Sundheds- og Ældreministeriets fremsættelse af et lovforslag, som skal være med til at sikre, at hospitalsafdelingerne kan personhenføre data i deres kvalitetsarbejde
 • regionernes opfølgning på, at retningslinjer for hånd- og uniformshygiejne efterleves
 • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker
 • Region Hovedstadens, Region Midtjyllands og Region Nordjyllands arbejde med at sætte mål for antibiotikaforbruget.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner, herunder om de nationale mål og indikatorer justeres, baseret på den årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet
 • Region Hovedstadens og Region Midtjyllands arbejde med at sætte regionale og lokale delmål for hospitalserhvervede infektioner
 • Sundheds- og Ældreministeriets udarbejdelse af hjemmelsgrundlaget, som skal væ­re med til at sikre, at hospitalsafdelingerne kan personhenføre data i deres kvalitets­arbejde
 • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker
 • Region Midtjyllands arbejde med at sætte mål for antibiotikaforbruget. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. februar 2021

Beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Sagen optages i Endelig betænkning 2019 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at COVID-19-situationen har understreget vigtigheden af infektionshygiejne på hospitalerne, herunder vigtigheden af god hånd- og uniformshygiejne. Der er iværksat omfattende tiltag i hele sundhedsvæsenet for at styrke indsatsen for at undgå og afbryde smitteveje.

Statsrevisorerne forventer, at dette øgede fokus vil have en positiv effekt på forekomsten af hospitalserhvervede infektioner, der desværre kun er reduceret for 1 ud af 2 indikatorer i perioden 2016-2018."

Rigsrevisionens notat af 21. november 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner, herunder om de nationale mål og indikatorer justeres, baseret på den årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet
 • Region Hovedstadens og Region Midtjyllands arbejde med at sætte regionale og lokale delmål for hospitalserhvervede infektioner
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets fremsættelse af et lovforslag, som skal være med til at sikre, at hospitalsafdelingerne kan personhenføre data i deres kvalitetsarbejde
 • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker
 • Region Midtjyllands arbejde med at sætte mål for antibiotikaforbruget. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner
 • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker fra 2017. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 4. december 2023

Beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Sagen optages i Endelig betænkning 2022 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Det fremgår af Rigsrevisionens opfølgning i notat af 21. november 2023, at Region Midtjylland satte mål for reduktion af hospitalsinfektioner i september 2023. Region Hovedstaden overvejer at sætte regionale mål, men har som den eneste region indtil videre fravalgt at gøre det. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen ikke kan bringes videre, og ønsker at afslutte punktet vedrørende regionale mål. 

Statsrevisorerne afslutter imidlertid ikke punktet og henviser til, at sundhedsministeren i 2018 oplyste, at regionale og lokale mål er afgørende for en effektiv overvågning af infektionshygiejne på hospitalerne. Rigsrevisionen står for den fortsatte opfølgning."

Beretningshistorik