Beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

22-03-2017

Beretning nr. 13/2016

Beretningen handler om Børne- og Socialministeriets (herefter Socialministeriet) arbejde med at etablere et grundlag for at dokumentere effekt af sociale indsatser gennem de nationale statistikker. Beretningen tager afsæt i 4 udvalgte statistikker: anbringelsesstatistikken, statistikken om forebyggende foranstaltninger, handicapstatistikken og statistikken om stofmisbrugere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Socialministeriet har sikret et tilstrækkeligt grundlag for at dokumentere effekt af sociale indsatser. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Socialministeriet sikret en ramme, så kommunerne kan foretage en systematisk registrering og indberetning af data til nationale statistikker?
 • Har Socialministeriet understøttet, at data til nationale statistikker er retvisende?
 • Har Socialministeriet sikret, at data fra nationale statistikker anvendes til at udvikle viden, der kan dokumentere effekt af sociale indsatser? 

Rigsrevisionen vurderer, at Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret et grundlag for at dokumentere effekt af sociale indsatser ved hjælp af de nationale statistikker. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende, set i lyset af at skiftende regeringer de seneste 10 år har haft et ønske herom. Viden om sociale indsatsers virkning vil give kommuner­ne et bedre udgangspunkt for at tilbyde borgerne de rigtige indsatser, ligesom der er et økonomisk besparelsespotentiale forbundet med en mere vidensbaseret socialpolitik. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2017. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. marts 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Formålet med sociale indsatser er at forebygge og afhjælpe udsatte borgeres sociale problemer. Knap 170.000 borgere modtager sociale indsatser, der samlet koster ca. 45 mia. kr. om året. Siden 2006 har man politisk efterspurgt mere viden om, hvilke sociale indsatser der virker bedst for borgerne. Mere viden vil styrke grundlaget for en målrettet social indsats over for borgerne og styrke grundlaget for den politiske prioritering af indsatserne på et væsentligt udgiftsområde. En væsentlig kilde til dokumentation af effekten af sociale indsatser er de nationale statistikker, som bygger på omfattende indberetninger fra kommunerne om fx anbringelser, misbrug og forebyggende foranstaltninger. 

Statsrevisorerne har siden 1999 i flere beretninger påpeget, at Socialministeriet (nu Børne- og Socialministeriet) kun i begrænset omfang har kunnet vurdere effekten af socialpolitikken. 

Statsrevisorerne finder, at Socialministeriets indsats for at få mere viden om, hvilke sociale indsatser der har den bedste virkning for borgerne, har været uacceptabelt langsommelig.  

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at retvisende data bliver indsamlet, offentliggjort i nationale statistikker og anvendt til at dokumentere effekten af sociale indsatser. 

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse: 

 • at Socialministeriet ikke har planer eller strategier for, hvordan og i hvilket omfang man vil anvende data fra de nationale statistikker til at udvikle mere viden om effekten af sociale indsatser
 • at Socialministeriet ikke har sikret, at data indsamlet fra kommunerne er pålidelige, dækkende og aktuelle
 • at der er risiko for, at data for de 4 nationale statistikker, der indgår i undersøgelsen, ikke er retvisende, bl.a. på grund af utilstrækkelig kvalitetssikring. 

Statsrevisorerne finder det derfor relevant, at Socialministeriet i maj 2016 har udarbejdet en datastrategi, der skal styrke datakvaliteten på det sociale område. Statsrevisorerne forventer, at man med disse kvalitetssikrede data får skabt grund­lag for valide effektmålinger af de sociale indsatser."

Rigsrevisionens notat af 28. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser. 

Notatet er baseret på redegørelser fra børne- og socialministeren og økonomi- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som børne- og socialministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Børne- og Socialministeriets og Danmarks Statistiks arbejde med at etablere standardisere­de og faste procedurer for kvalitetssikring samt udstedelsen af en databekendtgørelse med henblik på at sikre pålidelige, dækkende og aktuelle data i de nationa­le statistikker
 • Børne- og Socialministeriets arbejde med at løse de tekniske udfordringer med kommunernes indberetninger i samarbejde med kommuner og systemleverandører
 • Børne- og Socialministeriets arbejde med at udarbejde planer eller strategier for at anvende data i de nationale statistikker til dokumentation af effekt af sociale indsatser og ministeriets initiativer til at gennemføre analyser, der kan bidrage til at dokumentere effekt af sociale indsatser. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. januar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Socialministeriets og Danmarks Statistiks arbej­de med at etablere standardiserede og faste procedurer for kvalitetssikring samt udstedelsen af en databekendtgørelse med henblik på at sikre pålideli­ge, dækkende og aktuelle data i de nationale statistikker
 • Socialministeriets arbejde med at løse de tekniske udfordringer med kommunernes indberetninger i samarbejde med kommuner og systemleveran­dører
 • Socialministeriets arbejde med at udarbejde planer eller strategier for at anvende data i de nationa­le statistikker til dokumentation af effekt af sociale indsatser og ministeriets initiativer til at gennemfø­re analyser, der kan bidrage til at dokumentere effekt af sociale indsatser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. januar 2020

Beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har i 20 år i flere beretninger peget på behovet for mere viden om effekten af sociale indsatser.

På den baggrund finder Statsrevisorerne det tilfredsstillende, at Social- og Indenrigsministeriet nu har sikret, at der på systematisk vis indsamles, valideres, kvalitetssikres og offentliggøres retvisende data i de nationale statistikker. Herved er der skabt bedre grundlag for at dokumentere effekten af de sociale indsatser ved hjælp af data fra de nationale statistikker.

Statsrevisorerne finder det også tilfredsstillende, at ministeriet har udarbejdet planer og strategier for konkrete effektanalyser. De første analyser skal undersøge de langsigtede effekter af sociale indsatser til børn og unge. Hermed afslutter Statsrevisorerne beretningssagen. Statsrevisorerne vil fortsat følge udviklingen i effektmålinger af sociale indsatser."

Statsrevisorerne, den 24. januar  2020

Beretningshistorik