Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813

17-05-2017

Beretning nr. 17/2016

Beretningen handler om Region Hovedstadens akuttelefon 1813. 

Akuttelefonen rådgiver om akut opstået sygdom og skade, varetager hjemmebesøg ved udkørende læger og visiterer borgere til regionens akutmodtagelser og -klinikker. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Akuttelefonen opfylder mål for ventetid og kvalitet. 

Rigsrevisionen vurderer, at Akuttelefonen ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt mål for ventetid og kvalitet. Rigsrevisionen finder det positivt, at Akuttelefonen systematisk følger kvaliteten af den telefoniske visitation. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. maj 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2016 om Region Hovedstadens akuttelefon 1813

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Region Hovedstadens akuttelefon 1813 er et enstrenget akutsystem, dvs. den eneste indgang for borgerne til sundhedssystemet i tilfælde af akut sygdom eller skader, der ikke er livstruende. Akuttelefonen modtager i gennemsnit ca. 924.000 opkald pr. år, og udgifterne hertil var i 2016 ca. 172 mio. kr. Region Hovedstaden satte Akuttelefonen i drift den 1. januar 2014. 

Alle 5 regioner har etableret visiteret adgang for akutpatienter. Ved visitationen vurderer sygeplejersker og læger, hvilken behandling der er den rette for borgeren. Formålet er især at sikre høj kvalitet og effektiv resursestyring. 

Region Hovedstaden har i forhold til de øvrige regioner fastsat et relativt ambitiøst servicemål for ventetider, og Region Nordjylland har slet ingen servicemål. Region Hovedstaden har endvidere fastsat mål om at følge op på udviklingen i kvaliteten af den telefoniske visitation gennem interne og eksterne audits af patientforløb og gennem viden fra klager og utilsigtede hændelser. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at akuttelefon 1813 i perioden 2014-2017 ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt målene for ventetider og kvalitet.  

Andelen af opkald, der blev besvaret inden for den fastsatte tid, har svinget meget i perioden. Statsrevisorerne konstaterer, at Akuttelefonen systematisk følger udviklingen i kvaliteten af visitationen, men at Akuttelefonen i perioden 2014-2016 ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at gennemføre de planlagte audits. 

Statsrevisorerne anerkender, at Akuttelefonen løbende har iværksat tiltag for at imødegå de udfordringer vedrørende mangel på sygeplejersker og bemanding i spidsbelastningsperioder, der har haft betydning for, at målene ikke er indfriet. 

Statsrevisorerne finder det ubegrundet, at alle 5 regioner har organiseret deres visitation af akutpatienter så forskelligt, at en sammenligning på tværs af økonomi, bemanding mv. ikke er mulig.  

Statsrevisorerne konstaterer, at der er et uudnyttet potentiale for læring om bedste praksis, kvalitet og ventetid på tværs af regionerne."

Rigsrevisionens notat af 20. september 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2016 om Region Hovedstadens akuttelefon 1813. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • gennemførelsen af Region Hovedstadens eksterne audit
  • kortlægningen, som Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Danske Regioner har igangsat af de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefon 1813. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 11. oktober 2017

Beretning nr. 17/2016 om Region Hovedstadens akuttelefon 1813

Sagen optages i Endelig betænkning 2016 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det vigtigt, at Akuttelefonen opfylder servicemålet for ventetid og kvalitet. Statsrevisorerne har derfor anmodet Rigsrevisionen om at følge Regions Hovedstadens initiativer, der skal sikre, at dette sker."

Statsrevisorerne, den 11. oktober 2017

Rigsrevisionens notat af 1. marts 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2016 om Region Hovedstadens akuttelefon 1813.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Region Hovedstadens arbejde med at sikre højere målopfyldelse for servicemålene om ventetid ved telefonisk henvendelse til Akuttelefonen
  • Region Hovedstadens arbejde med at sikre, at al­­le planlagte eksterne audits fremover gennemføres
  • Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioners rapport, der kortlægger de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik