Beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

22-02-2017

Beretning nr. 11/2016

Beretningen handler om Region Midtjyllands risikostyring og reservestyring i byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup). DNU har et budget på 6,35 mia. kr., mens budgettet for DNV-Gødstrup er på 3,15 mia. kr. 

Staten giver tilskud til byggerierne via Kvalitetsfonden. Med tilskuddet fra Kvalitetsfonden følger et grundlæggende krav om, at den økonomiske ramme til sygehusbyggerierne ligger fast. Staten og regionen må således ikke tilføre yderligere midler til byggeriet. Konsekvensen af den låste ramme er, at regionen skal dække uforudsete udgifter, enten ved at trække på byggeriernes reserver eller ved at foretage ændringer i byggerierne. Derfor er det særligt vigtigt, at regionen har en god styring af risici og reserver i byggerierne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Midtjylland i tilfredsstillende grad har brugt risikostyring og reservestyring til at forebygge og håndtere økonomisk pres på byggeriet af DNU og DNV-Gødstrup. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Region Midtjyllands risikostyring i de 2 sygehusbyggerier været tilfredsstillende?
 • Har Region Midtjyllands reservestyring i de 2 sygehusbyggerier været tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at Region Midtjyllands brug af risikostyring og reservestyring til at forebygge og håndtere økonomisk pres på byggeriet af DNU og DNV-Gødstrup samlet set har været utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. februar 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Region Midtjylland har ansvaret for at bygge Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup). DNU er budgetteret til 6,35 mia. kr., og DNV-Gødstrup har et budget på 3,15 mia. kr. (2009-priser). Staten giver tilskud til byggerierne gennem Kvalitetsfonden med en betingelse om, at den økonomi­ske ramme er fastlåst. Det betyder, at regionen skal dække uforudsete udgifter til byg­geriet, enten ved at gennemføre besparelser i byggeriet eller ved at trække på byg­geriets reserver. Særligt nu, hvor byggerierne er i udførelsesfasen, og hvor re­gio­nen har gennemført en række besparelser ved at ændre i byggerierne, er det nødvendigt med en god styring af risici og reserver. 

Sundheds- og Ældreministeriet fører skærpet tilsyn med de 2 byggerier, da ministe­­riet er bekymret for, om regionen kan overholde den låste økonomiske ramme, og for, om byggeriernes reserver kan dække uforudsete udgifter. 

Statsrevisorerne, Rigsrevisionen, Sundhedsministeriet og regionens egne rådgive­re har gennem flere år gjort opmærksom på behovet for, at regionen forbedrer risi­ko- og reservestyringen i forbindelse med byggeriet af DNU. 

Statsrevisorerne finder, at Region Midtjyllands styring af risici og reserver i byg­geriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Det Nye Hospital i Vest har væ­­ret utilfredsstillende.  

Statsrevisorerne skal pege på risikoen for, at yderligere besparelser og æn­dringer i byggerierne kan forringe byggeriernes kvalitet og funktionalitet. 

Statsrevisorerne bemærker:

 • At risikostyringen i de 2 byggerier har været forskellig. Risikostyringen i DNU har været mangelfuld og usystematisk, mens den i DNV-Gødstrup har været mere sy­­stematisk.
 • At reservestyringen ikke har kunnet danne grundlag for en vurdering af, om reser­verne kan dække byggeriernes risici."

Rigsrevisionens notat af 31. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier. De 2 sygehusbyggerier er Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) og Det Nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup). 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som Region Midtjylland planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for at forbedre risikostyringen i DNU
 • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for, at kapitaliseringerne af risici i DNV-Gødstrup opgøres ensartet
 • hvorvidt Region Midtjyllands reserveprognoser for DNU fremadrettet på systematisk vis inddrager byggeriets kapitaliserede risici
 • resultaterne af Region Midtjyllands initiativer til at udarbejde reserveprognoser for DNV-Gødstrup. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for at forbedre risikostyringen i DNU
 • resultaterne af Region Midtjyllands indsats for, at kapitaliseringer af risici i DNV-Gødstrup opgøres ensartet
 • hvorvidt Region Midtjyllands reserveprognoser for DNU fremadrettet på systematisk vis inddrager byggeriets kapitaliserede risici
 • resultaterne af Region Midtjyllands initiativer til at udarbejde reserveprognoser for DNV-Gødstrup.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik