Beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

16-08-2017

Beretning nr. 22/2016

Beretningen handler om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har understøttet Folketingets intention om, at kvoter ikke må koncentreres på for få hænder. Rigs­revisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Miljø- og Fødevareministeriet fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres på for få hænder?
 • Har Miljø- og Fødevareministeriet etableret et system, der sikrer en tilfredsstillende forvaltning af kvoteejerskab? 

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke må koncentreres på for få hænder. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. august 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Da Folketinget vedtog fiskerireformen i 2002 og indførte omsættelige kvoter, var målene at forbedre fiskernes indtjening og modernisere og begrænse fiskeflåden. Målet om at begrænse fiskeflåden er nået, idet der i 2015 var ca. ⅓ af de oprindelige fartøjer tilbage. Fiskerierhvervet landede i 2016 fisk til en værdi af over 3,7 mia. kr. Siden reformen er kvoterne blevet koncentreret på færre fiskere, så de 16 største IOK-kvoteejere ejer ⅔ af kvoterne i 2017 (Individuelt Overdragelige Kvoteande­le), og de 10 største FKA-kvoteejere i gennemsnit ejer 47 % af de enkelte kvoteandele i 2017 (FartøjsKvoteAndele). 

Folketinget var opmærksom på risikoen for, at kvoterne blev koncentreret på for få hænder. Folketinget forudsatte derfor, at Miljø- og Fødevareministeriet fulgte udviklingen, opbyggede et kvoteregister, fastsatte regler for koncentrationen af kvoter og kontrollerede, om reglerne blev overholdt. 

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig. Forvaltningen har ikke understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få fiskere.  

Miljø- og Fødevareministeriet har ikke etableret de mest grundlæggende administra­tive forudsætninger for korrekt registrering af kvotehandler og kvoteejerskab, og ministeriets opfølgning og kontrol har været særdeles mangelfuld eller fraværen­de. Det har medført, at fiskere i mange år har kunnet overtræde reglerne for kvotekoncentration. Derudover har der i perioder reelt ikke været regler, der i praksis sat­te grænser for, hvor mange kvoter den enkelte fisker måtte eje. 

Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at miljø- og fødevare­ministeren og Miljø- og Fødevareministeriet i flere tilfælde ikke har givet Folketinget fyldestgørende og korrekte oplysninger om udviklingen i bl.a. kvotekoncentrationen og kvoteejernes overholdelse af regler. 

Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen ikke alene dokumenterer Miljø- og Fødevareministeriets kritisable forvaltning, men også forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.

Rigsrevisionens gennemgang har vist, at der er fejl og uregelmæssigheder i Miljø- og Fødevareministeriets registreringer, at det er muligt at overtræde reglerne for kvotekoncentration, at sanktionerne er svage ved overtrædelser, at antallet af kvotehandler er bemærkelsesværdigt højt, og at der er indikationer på ulovlig stråmands­virksomhed samt mistanke om strafbare forhold. 

Miljø- og Fødevareministeriet har på denne baggrund anmodet politiet om at indle­de efterforskning i en række sager. Ministeriet vil endvidere bede en ekstern part om at gennemføre en bagudrettet analyse af de problemer, som Rigsrevisionen har anført, og en fremadrettet analyse af reguleringsmodellen mv. 

Statsrevisorerne finder dette særdeles relevant."

Rigsrevisionens notat af 31. januar 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejdes og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Udenrigsministeriets arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration
 • Udenrigsministeriets arbejde med at udarbejde regler for opgørelse af kvotekoncentration med det formål, at koncentrationen af kvoteejerskab kan opgøres korrekt
 • Udenrigsministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af kvoteejerskab
 • Udenrigsministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af fartøjshandler og kvotehandler
 • Udenrigsministeriets arbejde med at etablere en tilfredsstillende administrativ kontrol af, om kvotekoncentrationsreglerne overholdes.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde regler for opgørelse af kvotekoncentration med det formål, at koncentrationen af kvoteejerskab kan opgøres korrekt
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af kvoteejerskab
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af fartøjshandler og kvotehandler
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere en tilfredsstillende administrativ kontrol af, om kvotekoncentrationsreglerne overholdes. 

Rigsrevisionen finder en stor del af Miljø- og Fødevareministeriets initiativer tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at udarbejde regler for opgørelse af kvo­tekoncentration med det formål, at koncentrationen af kvoteejerskab kan opgøres korrekt
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af kvoteejerskab
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere en tilfredsstillende administrativ kontrol af, om kvotekoncentrationsreglerne overholdes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 15. maj 2020

Beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Sagen optages i Endelig betænkning 2019 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

 • at der efter 5 år fra de første politianmeldelser stadig er tvivl om det retslige efterspil, og at flere sager er henlagt af ministeriet på grund af forældelse
 • at Fiskeristyrelsens nye revisionsteam, der skal stå for kontrol- og overvågningsopgaven i forhold til kvotekoncentration og ejerforhold, stadig afventer en ny bekendtgørelse om, hvordan kvotekoncentrationen og ejerskabsforhold skal kontrolleres
 • at Miljø- og Fødevareministeriet i en bekendtgørelse har fastsat nye regler for kvotekoncentration med dispensationsmulighed, men uden at fastsætte klare kriterier for, hvornår der kan gives dispensation.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen vil nøje følge arbejdet med at genoprette forvaltningen af fiskerikvoterne."

Rigsrevisionens notat af 1. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udarbejde regler for opgørelse af kvo­tekoncentration med det formål, at koncentrationen af kvoteejerskab kan opgøres korrekt
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere et tilfredsstillende grundlag for administration af kvoteejerskab
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere en tilfredsstillende administrativ kontrol af, om kvotekoncentrationsreglerne overholdes.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at fastsætte kriterier for, hvornår der kan gives dispensation fra kvotekoncentrationsreglerne, med henblik på at begrænse kvotekoncentrationen.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 15. oktober 2021

Beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Sagen optages i Endelig betænkning 2020 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at fastsætte kriterier for, hvornår der kan gives dispensation fra kvotekoncentrationsreglerne, har trukket i unødigt langdrag.

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget i august 2017. Henset til sagens alvor forventer Statsrevisorerne, at kriterier for dispensation fra kvotekoncentrationsreglerne bliver fastsat inden for en overskuelig fremtid."

Rigsrevisionens notat af 26. august 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2016 om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

Der er i notatet fulgt op på FVM’s arbejde med at udarbejde nye regler til begrænsning af kvotekoncentration. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik