Beretning om politiets håndtering af våben og ammunition

25-04-2017

Beretning nr. 14/2016

Beretningen handler om politiets håndtering af våben og ammunition. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Rigspolitiet har sikret, at politiet håndterer våben og ammunition tilstrækkeligt forsvarligt. 

Rigsrevisionen vurderer, at Rigspolitiet ikke har sikret en tilstrækkelig forsvarlig håndtering af våben og ammunition. Rigspolitiet har ansvaret for at fastlægge rammer og regler for politikredsenes opbevaring af våben og ammunition. Politikredsene har ansvaret for, at kredsene på ethvert tidspunkt er i stand til at oplyse, hvor et konkret våben er. Rigsrevisionen kan samlet set konstatere, at Rigspolitiet og politikredsene ikke har løftet deres ansvar godt nok. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. april 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2016 om politiets håndtering af våben og ammunition

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Rigspolitiet fastlægger rammer og regler for politiets håndtering af våben og ammunition, som omfatter politibetjentens personligt udleverede tjenestepistol, ammunition og peberspray samt puljevåben. Puljevåben er kraftigere våben, der fx bruges ved indtrængnings- og bevogtningsopgaver. 

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Rigspolitiet ikke har en tilstrækkelig forsvarlig håndtering af våben og ammunition.  

Statsrevisorerne påtaler, at 11 ud af 12 politikredse ikke har håndteret våben og ammunition med den nødvendige ansvarlighed og professionalisme. Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Rigspolitiet ikke har det fulde overblik over, hvor våben og ammunition befinder sig, hvis de skal bruges i krisesituationer eller ved terrorhændelser. 

Påtalen er baseret på følgende: 

  • Rigsrevisionens optælling af våben, ammunition og gas i 11 politikredse har vist, at der var uoverensstemmelse mellem det, der burde være fysisk til stede ifølge registreringerne, og det, der faktisk var til stede. Politikredsene havde fx fejlregistreret 518 våben.
  • Rigspolitiets egne krav om at gennemføre våbeneftersyn hvert 2. år gennemføres ofte ikke til tiden.
  • Rigspolitiets krav til politikredsenes opbevaring af våben og ammunition er så overordnede, at der er risiko for, at opbevaringen ikke er forsvarlig.
  • Politikredsene har ikke fuldt overblik over, hvor de konfiskerede våben (koster) befinder sig.
  • Rigspolitiet mangler overblik over, hvor mange våben politiet mister. Det har haft den konsekvens, at justitsministeren har modtaget og videregivet forkerte oplysninger. 

Statsrevisorerne kritiserer, at justitsministeren i 2014 har givet Folketingets Retsudvalg fejlagtige oplysninger om antallet af bortkomne våben, idet antallet af bortkomne våben var højere end det oplyste. 

Statsrevisorerne har noteret sig, at Justitsministeriet har anerkendt fejlene. Rigspolitiet vil således med nye retningslinjer gøre politiets håndtering af våben og ammunition mere forsvarlig og styrke tilsynet med politikredsene."

Rigsrevisionens notat af 14. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2016 om politiets håndtering af våben og ammunition.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Rigspolitiets arbejde med at sikre, at politikredsenes registreringer af våben og ammunition opnår en tilfredsstillende kvalitet
  • politikredsenes arbejde med at sikre overensstemmelse mellem kosterrapporter vedrørende kostervåben og de fysiske kostervåben. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. maj 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2016 om politiets håndtering af våben og ammunition. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Rigspolitiets arbejde med at sikre, at politikredsenes registreringer af våben og ammunition opnår en tilfredsstillende kvalitet
  • politikredsenes arbejde med at sikre overensstemmelse mellem kosterrapporter vedrørende kostervåben og de fysiske kostervåben, som burde befinde sig i kosterrummene. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik