Beretning om effektiv kontrol

25-04-2017

Beretning nr. 15/2016

Beretningen handler om en række statslige myndigheders kontrol af virksomheder. Beretningen er gennemført med henblik på at indsamle og formidle viden om tilrettelæggelse af en effektiv kontrol. 

Det er virksomhedernes ansvar at sætte sig ind i og følge de gældende regler og love, men myndighedernes kontrol kan medvirke til at øge regelefterlevelsen og dermed bidrage til at fremme høj sikkerhed på det gældende område. Det er myndighedernes ansvar at sikre en effektiv kontrol inden for de lovgivnings- og resursemæssige rammer, ligesom myndighederne har ansvaret for at følge udviklingen på kontrolområdet, bl.a. for at sikre, at regelefterlevelsen på kontrolområdet er tilfredsstillende. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere udvalgte myndigheders tilrettelæggelse af kontrol af virksomheder. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har myndighederne tilrettelagt en effektiv kontrol?
  • Har myndighederne samarbejdet med andre myndigheder i forbindelse med kontrol af virksomhederne? 

Det er Rigsrevisionens vurdering, at ingen af de undersøgte kontrolordninger fuldt ud lever op til alle de opstillede forudsætninger for at kunne tilrettelægge en effektiv kontrol. På baggrund af undersøgelsens resultater er det Rigsrevisionens vurdering, at der bør udarbejdes fælles inspirationsmateriale, som kan vejlede og understøtte de enkelte myndigheders arbejde med at effektivisere kontrollen af virksomhederne. Det er endvidere Rigsrevisionens vurdering, at dataudveksling mellem myndighederne og/eller samordning af kontrollen vil kunne styrke kontrollens effektivitet og reducere kontrollens belastning for virksomhederne. Rigsrevisionen skal derfor anbefale, at der, fx i regi af et tværministerielt forum, tages hånd om en sådan udviklings- og koordineringsopgave. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2016. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. april 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Formålet med statslige myndigheders kontrol af virksomheder er at øge virksomhedernes regelefterlevelse og bidrage til høj sikkerhed på det kontrollerede område. Det er virksomhedernes ansvar at sætte sig ind i og holde sig ajour med gældende regler. Beretningen handler om, hvordan Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer virksomheder inden for 7 kontrolordninger. 

Statsrevisorerne konstaterer, at alle de undersøgte statslige myndigheder kan blive bedre til at udføre kontrol af virksomheder.  

Statsrevisorerne bemærker: 

  • At flere af myndighederne bør få et bedre kendskab til de virksomheder, som de kontrollerer, og dermed et bedre grundlag for at tilrettelægge en effektiv kontrol.
  • At flere af myndighederne ikke har udarbejdet systematiske og dokumenterede risikovurderinger, som gør, at kontrollen fokuseres på de virksomheder, hvor der er størst risiko for regelbrud.
  • At myndighederne ikke ved, om kontrollen medfører øget regelefterlevelse, eller om sanktionerne medfører ændret adfærd hos virksomhederne. Arbejdet med at evaluere kontrollens effekt og med at fastsætte kort- og langsigtede mål bør derfor styrkes.
  • At myndighederne med fordel kan samarbejde om kontrollen på tværs, da myndighederne står over for en række ensartede problemstillinger i forbindelse med at tilrettelægge en effektiv kontrol."

Rigsrevisionens notat af 14. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol. 

Notatet er baseret på redegørelser fra transport-, bygnings- og boligministeren, miljø- og fødevareministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • de tværgående initiativer blandt ministerierne, som måtte blive taget med henblik på et øget samarbejde på tværs i relation til såvel deling af data om virksomheder og kontrolresultater som samarbejde om metoder og systemer
  • ministeriernes arbejde med at sikre et bedre kendskab til kontrollens effekt. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • de tværgående initiativer blandt ministerierne, som måtte blive taget med henblik på et øget samar­bejde på tværs i relation til såvel deling af data om virksomheder og kontrolresultater som samarbej­de om metoder og systemer
  • ministeriernes arbejde med at sikre et bedre kend­skab til kontrollens effekt.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik