Beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

14-09-2016

Beretning nr. 24/2015

Beretningen handler om Forsvarsministeriets styring af de effektiviseringsinitiativer, der er indeholdt i forsvarsforliget Aftale på forsvarsområdet 2013-2017. Forsvarsministeriet skal ifølge forsvarsforliget gennemføre effektiviseringer, der samlet set skal give et fast årligt provenu på 2,4 mia. kr. ved fuld indfasning i 2017.

Formålet med beretningen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har etableret en tilfredsstillende styring af forsvarsforligets effektiviseringsinitiativer.

Rigsrevisionen har på baggrund af den løbende årsrevision selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2016.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. september 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge en politisk aftale på forsvarsområdet for 2013-2017 skal Forsvarsministeriets bevillinger løbende reduceres ved at gennemføre effektiviseringer, der samlet set skal give et fast årligt provenu på 2,4 mia. kr., når det er fuldt indfaset i 2017. Effektiviseringerne skal opnås, uden at Forsvarets operative kapaciteter (dvs. personel, antal operationsklare skibe, fly, enheder i Hæren mv.) bliver reduceret. Ef­fek­tiviseringerne betyder, at Forsvarets støttefunktioner reducerer deres omkost­ninger, samtidig med at de fortsat leverer varer og ydelser i det omfang og den kvalitet, som er nødvendig for at opretholde Forsvarets operative kapaciteter. 

Forsvarsministeriet har ikke reduceret omkostningerne for Indkøbsprogrammet som forudsat i 2013 og 2014, men har opnået målet i 2015. Imidlertid er ca. 200 mio. kr. af omkostningsreduktionen for 2015 opnået som følge af en lagerredukti­on og ikke en effektivisering. Herefter mangler ministeriet at realisere effektiviseringer for ca. 225 mio. kr., som skal indhentes i resten af forligsperioden i 2016-2017. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet har haft en mangelfuld styring af og opfølgning på effektiviseringsinitiativerne. Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet ikke har kendskab til, om effektiviserin­gerne kan gennemføres, uden at de operative kapaciteter reduceres.  

Statsrevisorerne skal pege på risikoen for: 

  • At Forsvaret ikke når de forudsatte effektiviseringsmål inden udgangen af 2017.
  • At Forsvaret ikke kan leve op til forudsætningen om, at de kommende nye kampfly skal finansieres gennem effektiviseringer inden for Forsvarets egne økonomiske rammer.
  • At de realiserede omkostningsreduktioner på materielvedligehold skyldes falden­de aktiviteter og vedligeholdelseskapacitet frem for egentlige effektiviseringer.

At Forsvarets omkostningsreduktioner har påvirket Hærens materielsituation med negativ konsekvens for uddannelse og beredskab. Det kan medføre en risiko for, at Danmark ikke kan leve op til sin forpligtelse til at deltage med en fuldt uddannet reaktionsgruppe på det høje beredskab til NATO i 2017."

Rigsrevisionens notat af 6. december 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets effektiviseringer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • Forsvarsministeriets status for effektiviseringerne efter afslutning af forsvarsforliget for 2013-2017.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 14. december 2016

Beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Forsvaret forventer, at der vil udestå en udmøntning af besparelser og effektiviseringer på ca. 60-85 mio. kr., når perioden for forsvarsforliget udløber i 2017. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det efter forligsperiodens udløb ikke kan opgøres, om Forsvarsministeriet har gennemført de forudsatte effektiviseringer uden at reducere de operative kapaciteter.  

Statsrevisorerne finder det særdeles relevant, at Forsvarsministeriet fremadrettet vil styrke sammenhængen mellem mål, aktiviteter og bevillinger."

Statsrevisorerne, den 14. december 2016

Rigsrevisionens notat af 4. februar 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets effektiviseringer.

Der er i notatet fulgt op på Forsvarsministeriets opfyldelse af forsvarsforligets effektiviseringsmål.  

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik