Beretning om TV 2-regionernes virksomhed

12-10-2016

Beretning nr. 1/2016

Beretningen handler om TV 2-regionernes virksomhed. 

Målet med TV 2-regionernes virksomhed er, at regionerne via tv, internet og andre platforme producerer regionale nyheder mv., som imødekommer brugernes ønsker og de krav, der er fastsat i de public service-kontrakter, som regionerne indgår med Kulturministeriet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om TV 2-regionernes virksomhed er gennemsigtig, og om Kulturministeriet i tilstrækkeligt omfang løfter opgaven som kontraktholder med regionerne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har TV 2-regionerne tilstrækkelig viden om sammenhængen mellem omkostninger og resultater?
 • Er Kulturministeriets kontraktstyring med TV 2-regionerne klar og dækkende? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. oktober 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes virksomhed

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"TV 2-regionerne blev etableret i forbindelse med ophævelsen af DR’s tv-monopol i 1988. Regionerne er uafhængige af hinanden og er alle selvejende institutioner. TV SYD er desuden et aktieselskab. Den overordnede ledelse af hver TV 2-region varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Regionerne sender og producerer regionale nyheder via tv, internet og andre platforme. Regionerne modtager licensmidler, som fordeles ligeligt mellem de 8 regioner. I 2015 modtog regionerne 512 mio. kr. i indtægter fra licensmidlerne. 

Som selvejende institutioner er TV 2-regionerne ikke undergivet instruktion af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter de overordnede rammer for regionerne med hjemmel i radio- og fjernsynsloven og kan derudover regulere regionerne gennem public service-kontrakter med de enkelte regioner. TV 2-regionerne udarbejder årligt public service-redegørelser, hvori der redegøres for efterlevelsen af kravene i public service-kontrakten. Redegørelserne sendes til Radio- og tv-nævnet, som konkluderer, om den enkelte region har indfriet kravene i public service-kontrakten. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kulturministeriets kontraktstyring med TV 2-regionerne ikke i tilstrækkelig grad har stillet krav, som forpligter regionerne til at få mest muligt ud af licensmidlerne. Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende, at kontrakterne mangler klare mål for produktion og kvalitet.  

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende:  

 • At Kulturministeriet ikke har fastsat klare rammer for TV 2-regionernes mål- og resultatstyring og alene baserer sin opfølgning på Radio- og tv-nævnets udtalelser.
 • At TV 2-regionerne generelt ikke selv har opstillet mål for, hvor meget de vil producere og i hvilken kvalitet.
 • At TV 2-regionernes bestyrelser og direktioner ikke har viden om, hvad det kos­ter at producere regionernes enkelte kerneopgaver som følge af mangler i den basale økonomistyring. Det forringer bestyrelsernes grundlag for at styre og prioritere licensmidlerne.
 • At TV 2-regionerne ikke er i stand til at forklare, hvorfor der er store forskelle i deres produktion (sendetid, førstegangsvisninger, genudsendelser og skrevne nyhedsartikler)."

Rigsrevisionens notat af 10. marts 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes virksomhed.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Kulturministeriets og TV 2-regionernes arbejde med at udbygge økonomioversigterne i public service-kontrakterne og ensarte kontoplanerne, så budgetter og regnskaber bliver mere ensrettede
 • Kulturministeriets og TV 2-regionernes arbejde med at få fastlagt klare mål for og krav til produktion og kvalitet
 • Kulturministeriets arbejde med at få fastlagt en klarere arbejdsdeling mellem Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes virksomhed.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Kulturministeriets og TV 2-regionernes arbejde med at udbygge økonomioversigterne i public service-kontrakterne og ensarte kontoplanerne, så budgetter og regnskaber bliver mere ensrettede
 • Kulturministeriets og TV 2-regionernes arbejde med at få fastlagt klare mål for og krav til produktion og kvalitet
 • Kulturministeriets arbejde med at få fastlagt en klarere arbejdsdeling mellem Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik