Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

09-11-2016

Beretning nr. 3/2016

Beretningen handler om hospitalslægers bibeskæftigelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, at hospitalslægernes bibeskæftigelse er forenelig med deres arbejde på hospitalet i henhold til den centrale af­tale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse samt de øvrige regler og retningslinjer på området. Formålet er desuden at vurdere, om Lægemiddelstyrelsen sikrer, at hospitalslægernes tilknytning til lægemiddelindustrien ikke er i strid med reglerne på området. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Følger regionerne de gældende regler og retningslinjer om hospitalslægernes bibeskæftigelse, som skal være med til at sikre, at bibeskæftigelsen ikke har negative konsekvenser for behandlingen af patienter og hospitalets resurser?
  • Følger Lægemiddelstyrelsen op på, om hospitalslægernes tilknytning til lægemiddelindustrien er i overensstemmelse med reglerne på området? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. november 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hospitalslæger må gerne have bibeskæftigelse, fx undervisning eller beskæftigelse på egen klinik eller en privatklinik. Hospitalslægers bibeskæftigelse må dog hverken i omfang eller indhold påvirke hovedbeskæftigelsen negativt. For at undgå negative konsekvenser såsom interessekonflikter, mindre fleksibel arbejdstilrettelæggelse og ikke-udhvilede læger har regionerne og de lægefaglige organisationer indgået en aftale, der forpligter lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger til at oplyse regionerne om deres bibeskæftigelse. Oplysningspligten gælder ikke for øvrige hospitalslæger. Endvidere skal læger anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om at være tilknyttet lægemiddelindustrien. 

Beretningen omhandler hospitaler i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Beretningen viser, at bibeskæftigelse blandt hospitalslæger er udbredt. Op mod 2 ud af 3 hospitalslæger med oplysningspligt havde således bibeskæftigelse i 2014. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Region Sjælland og Region Syddanmark ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om de oplysningspligtige lægers bibeskæftigelse er forenelig med deres arbejde på hospitalet. Der er således risi­ko for, at bibeskæftigelsen går ud over behandlingen af patienter og hospitalets resurser. Der er endvidere risiko for, at tilliden til lægerne mindskes, og at konflikter og unødig kritik øges. 

Statsrevisorerne bemærker, at Region Hovedstaden er den eneste af de 3 undersøgte regioner, der har sikret, at den nærmeste leder får de oplysninger om bibeskæftigel­se, som hospitalslægerne er forpligtede til at give.

Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse: 

  • at ingen af hospitalerne i de 3 undersøgte regioner har fastlagt kriterier for, hvordan lægernes bibeskæftigelse skal vurderes
  • at der er eksempler på, at lægerne bruger arbejdstid og hospitalets resurser i forbindelse med bibeskæftigelsen uden at betale for det
  • at knap halvdelen af de ledende overlæger på de undersøgte hospitaler har bibeskæftigelse, selv om hovedreglen i 2 af de undersøgte regioner er, at de ikke må have bibeskæftigelse. 

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Lægemiddelstyrelsen følger op på, om lægernes eventuelle tilknytning til lægemiddelindustrien er i overensstemmel­se med reglerne, men at styrelsen bør overveje at styrke dokumentationen i sagsbehandlingen."

Rigsrevisionens notat af 7. april 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Region Syddanmarks og Region Sjællands arbejde med at indføre et elektronisk system til løbende registrering af hospitalslægers bibeskæftigelse
  • Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Hovedstadens tiltag for at sikre, at hospitalslægers bibeskæftigelse er forenelig med deres hovedbeskæftigelse. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. oktober 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Region Syddanmarks og Region Sjællands arbejde med at indføre et elektronisk system til løbende registrering af hospitalslægers bibeskæftigelse.
  • Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Hovedstadens tiltag for at sikre, at hospitalslægernes bibeskæftigelse er forenelig med deres hovedbeskæftigelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik