Beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

25-05-2016

Beretning nr. 18/2015

Beretningen handler om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene, dvs. de dele af statens skove, som ministeriet ejer, hvilket er langt størstedelen af statens skove.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet på tilfredsstillende vis forvalter biodiversitet i statsskovene. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Forvalter Miljø- og Fødevareministeriet statslig biodiversitetsskov omkostningseffektivt?
 • Er Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i den naturnære drift af statsskovene tilrettelagt målrettet? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. maj 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2015 om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Miljø- og Fødevareministeriet driver statsskovene inden for rammerne af skovloven. Ministeriet har i overensstemmelse med loven udlagt godt 10 % af i alt 106.000 hektar statsskov til biodiversitetsskov, dvs. skov, hvor mangfoldighed af arter og økosystemer er det primære formål. Ændringerne er sket over en længere årrække, der startede i 1989, hvor hensynet til flersidig skovdrift blev indført. Især Naturskovsstrategien fra 1992 og Danmarks nationale skovprogram fra 2002 har bidraget til udlægning af biodiversitetsskov i form af urørt skov, plukhugstskov, græsningsskov og stævningsskov.

Ved en ændring af skovloven i 2004 blev det præciseret, at der skal lægges særlig vægt på biodiversitet i driften af statsskovene. Miljø- og Fødevareministeriet indførte i 2005 en handlingsplan for naturnær skovdrift. Handlingsplanen havde bl.a. 2 væsentlige indsatser til fremme af biodiversiteten: indsatsen for at skabe mere dødt træ og indsatsen for at genskabe naturlige vandforhold i skovene, som man midt i 1800-tallet begyndte at dræne.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriet har udlagt statsskov til biodiversitetsskov i det planlagte omfang og inden for den økonomiske ramme og er i færd med at gennemføre tiltag, der fremover skal sikre biodiversiteten i statsskovene.

Statsrevisorerne bemærker, at de arealer, der blev udlagt til biodiversitet på baggrund af Naturskovsstrategien fra 1992, generelt har en høj biodiversitetsmæssig værdi. Derimod har arealerne, der blev udlagt på baggrund af Danmarks nationale skovprogram fra 2002, en lav biodiversitetsmæssig værdi. Sidstnævnte er ikke helt tilfredsstillende.

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende:

 • at de gældende principper for plukhugstskov ikke garanterer biodiversitet
 • at indsatsen for at genskabe de naturlige vandforhold hviler på uklare retningslinjer, fx om hvad det koster, og hvor længe man skal vedligeholde grøfter.

Statsrevisorerne konstaterer, at Miljø- og Fødevareministeriet i perioden 2014-2015 har igangsat projekter, der skal sikre ministeriet øget viden om, hvor og hvordan der i statsskovene kan skabes mest og omkostningseffektiv biodiversitet."

Rigsrevisionens notat af 26. september 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2015 om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at evaluere principperne for plukhugst­skov, så det sikres, at ministeriet i alle tilfælde driver plukhugstskov med biodiver­sitet som hovedformål
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre sin viden om biodiversitet i statsskovene, så fremtidig biodiversitetsskov bliver udlagt omkostningseffektivt og målrettet skovarealer med stort biodiversitetspotentiale
 • Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af hidtil udlagt biodiversitetsskov ved udpegning af ny biodiversitetsskov på baggrund af den nye viden om biodiver­sitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at præcisere sine retningslinjer for indsatsen for at genskabe de naturlige vandforhold i statsskovene.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. maj 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2015 om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene.

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljø- og fødevareministeren.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at evaluere principperne for plukhugstskov, så det sikres, at ministeriet i alle tilfælde driver plukhugstskov med biodiversitet som hovedformål
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre sin viden om biodiversitet i statsskovene, så fremtidig biodiversitetsskov bliver udlagt omkostningseffektivt og målrettet skovarealer med stort biodiversitetspotentiale
 • Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af hidtil udlagt biodiversitetsskov ved udpegning af ny biodiversitetsskov på baggrund af den nye viden om biodiversitet
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at præcisere sine retningslinjer for indsatsen for at genskabe de naturlige vandforhold i statsskovene.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik