Beretning om energibesparelser i staten

22-06-2016

Beretning nr. 20/2015

Beretningen handler om statens indsats for at styrke energispareindsatsen i statslige institutioner. 

I 2008 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en politisk aftale, hvor partierne besluttede, at energispareindsatsen i statslige institutioner skulle styrkes for at sikre et fald i energiforbruget. I 2012 kom der et EU-direktiv om energieffektivitet, som fra 2014 stillede krav til energibesparelser i staten. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om staten i tilstrækkelig grad har sikret en styrket energispareindsats i statslige institutioner. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Energistyrelsen understøttet ministeriernes arbejde med at styrke energispareindsatsen?
 • Har de mest energiforbrugende ministerier en tilstrækkelig styring af energispareindsatsen?
 • Har de største statslige bygningsejere gennemført rentable energibesparelsesprojekter? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. juni 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Staten har i årtier søgt at mindske energiforbruget i statens institutioner med henblik på en sparsommelig drift og for at gavne klimaet. En målrettet indsats startede dog først i 2009, hvor et bredt flertal i Folketinget indgik en politisk aftale om at styrke energispareindsatsen i staten. Energistyrelsens cirkulære fra 2009 om energieffektivisering i statens institutioner gjorde ministerierne ansvarlige for, at energiforbruget i 2011 skulle reduceres med 10 % i forhold til forbruget i 2006. Målet blev langt fra nået, og på baggrund af et EU-direktiv fra 2012 er målsætningen ændret til, at energiforbruget i 2020 skal være reduceret med 14 % i forhold til 2006. 

Statsrevisorerne bemærker, at statens energiforbrug i 2014 kun var reduceret med 2,3 % i forhold til 2006, og at det kræver en særdeles målrettet indsats at nå målet om en reduktion på 14 % i 2020. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke har sikret en ramme, der understøtter ministeriernes energispareindsats. Statsrevisorerne finder det heller ikke tilfredsstillende, at de 2 mest energiforbrugende ministerier – Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – først i 2015 indledte arbejdet med at styrke energispareindsatsen i institutionerne. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner ikke i tilstrækkelig grad har støttet ministerierne i arbejdet med energispareindsatsen, at det i øjeblikket er usikkert, om styrelsens fortolkning af EU-direktivet er korrekt, og at styrelsen først i 2014 har taget initiativ til at kvalitetssikre data og løse problemerne med at fastlægge forbruget i basisåret 2006. De årlige oplysninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug har således været forbundet med stor usikkerhed. 

De største bygningsejere i staten – Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriet – har gennemført rentable energibesparelser, men Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat er et stort, uudnyttet potentiale for yderligere energibesparelser, som især Bygningsstyrelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på. 

Statsrevisorerne bemærker, at det bør overvejes, hvordan man kan opgøre mål for energieffektiviseringer, som tager højde for ændringer i aktivitetsniveauet."

Rigsrevisionens notat af 17. oktober 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten. 

Notatet er baseret på redegørelser fra uddannelses- og forskningsministeren, forsvarsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, ministeren for børn, undervisning og ligestilling og transport- og bygningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med opfølgning på midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats, herunder behovet for tilpasning af de nationale regler i henhold til EU-reglerne
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at bidrage til at kvalitetssikre de øvrige ministeriers datagrundlag og arbejdet med at sikre, at de årlige indberetninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug er så retvisende som muligt
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner
 • Bygningsstyrelsens tiltag for at sikre overholdelse af reglerne for energimærkning
 • Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter
 • resultaterne af Energistyrelsens og ministeriernes drøftelser om aktivitetsbestem­te målsætninger.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 24. april 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med opfølgning på midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats, herunder behovet for tilpasning af de nationale regler i henhold til EU-reglerne
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at bidrage til at kvalitetssikre de øvrige ministeriers datagrundlag og arbejdet med at sikre, at de årlige indberetninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug er så retvisende som muligt
 • Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner
 • Bygningsstyrelsens tiltag for at sikre overholdelse af reglerne for energimærkning
 • Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter
 • resultaterne af Energistyrelsens og ministeriernes drøftelser om aktivitetsbestemte målsætninger. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik