Beretning om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne

24-02-2016

Beretning nr. 12/2015

Beretningen handler om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne.
 
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er tilrettelagt hensigtsmæssigt, dvs. om tilsynet er planlagt og prioriteret på baggrund af væsentlighed og risiko, så tilsynet retter sig mod de væsentligste sager om muligt lovbrud.
 
Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. februar 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsforvaltningen skal gennem sit tilsyn sikre, at kommunernes dispositioner overholder lovgivningen og kommunalfuldmagten. Statsforvaltningen havde den 1. november 2015 i alt 523 årsværk, hvoraf godt 3 % var beskæftiget med tilsynet med kommuner, regioner og kommunale fællesskaber. Statsforvaltningens øvrige opgaver er bl.a. skilsmisse-, adoptions- og værgemålssager og sager om indfødsret og statsborgerskab.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er utilstrækkeligt, og at Statsforvaltningens tilrettelæggelse af tilsynsopgaverne ikke er tilstrækkelig målrettet og effektiv. 

Statsrevisorerne finder det således kritisabelt:

 • at sagsbehandlingstiderne kan være så lange, at en ulovlig praksis kan fortsætte i flere år, mens kommunen venter på en afgørelse
 • at tilsynssagerne ikke prioriteres, men primært behandles ud fra den rækkefølge, de modtages
 • at tilsynsopgaverne ikke er prioriteret efter, hvor der er størst risiko for lovbrud, og hvor det kan have væsentlige konsekvenser
 • at Statsforvaltningens data kun i få tilfælde understøtter en effektiv resurseanvendelse eller muliggør intern styring og planlægning af tilsynsopgaverne
 • at Statsforvaltningen kun medtager få udtalelser på sin hjemmeside, selv om en mere omfattende offentliggørelse kunne forebygge lignende tilsynssager."

Rigsrevisionens notat af 13. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • udviklingen i sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen og i Social- og Indenrigsministeriet i sager om tilsyn med kommunerne
 • Statsforvaltningens arbejde med prioriteringen af tilsynssager og tilsynsopgaver
 • Statsforvaltningens arbejde med at understøtte styring og planlægning af tilsynsopgaven
 • Statsforvaltningens arbejde med offentliggørelse af udtalelser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • udviklingen i sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen og i Social- og Indenrigsministeriet i sager om tilsyn med kommunerne
 • Ankestyrelsens arbejde med prioriteringen af tilsynssager og tilsynsopgaver
 • Ankestyrelsens arbejde med at understøtte styring og planlægning af tilsynsopgaven
 • Ankestyrelsens arbejde med offentliggørelse af udtalelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. februar 2020

Beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommuner­ne

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Siden Statsrevisorerne i februar 2016 afgav beretningen til Folketinget med en skarp kritik af Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne, er tilsynet overgået fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at social- og indenrigsministeren på baggrund af beretningen har iværksat initiativer, der har medført, at Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne nu er langt mere effektivt og målrettet."

Statsrevisorerne, den 21. februar 2020

Beretningshistorik