Beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

14-12-2016

Beretning nr. 6/2016

Beretningen handler om Skatteankestyrelsens sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen har sikret en mere effektiv klagebehandling. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Skatteankestyrelsen sikret en tilfredsstillende udvikling i sagsbehandlingstider og produktivitet?
  • Har Skatteankestyrelsen tilrettelagt sagsbehandlingen kompetent?
  • Har Skatteministeriet i tilstrækkelig grad understøttet Skatteankestyrelsens opgavevaretagelse? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i januar 2016 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse på baggrund af, at Skatteankestyrelsen ikke har levet op til de mål, som Folketinget blev stillet i udsigt, da man i 2013 ændrede klagestrukturen på skatteområdet. Skatteankestyrelsen blev ved lov etableret den 1. januar 2014 som en ny styrelse under Skatteministeriet. Skatteanke­styrelsen modtager og behandler alle klager over SKATs afgørelser og fordeler dem til afgørelsesmyndighederne, som er skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen afgør desuden klager over inddrivelsessager og klager over visse administrative afgørelser fra SKAT. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet med etableringen af Skatteankestyrelsen ikke har indfriet formålet om en mere effektiv og tidssvarende klagebehandling.  

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skatteankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider er uacceptabelt lange, at produktiviteten er halveret, og at sagsbeholdningen næsten er fordoblet, mens tilgangen af sager har været næsten konstant. Samtidig er omkostningerne pr. klagesag steget fra ca. 12.200 kr. i 2013 til ca. 22.300 kr. i 2016. 

Statsrevisorerne finder det særdeles utilfredsstillende, at borgere og virksomheder i gennemsnit oplever en sagsbehandlingstid for realitetsbehandlede klager på ca. 27 måneder i 2016 (alene i klagefasen). Dertil kommer, at den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle klager i 2016 er ca. 8 måneder højere end i 2013. 

Statsrevisorerne anerkender, at Skatteankestyrelsen har haft nogle udfordringer som helt ny styrelse med ny organisationsstruktur, nye arbejdsprocesser, usikker budgettering og mange medarbejdere med lav anciennitet. Det var baggrunden for, at Folketinget tildelte Skatteankestyrelsen en merbevilling for perioden 2014-2017. Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteankestyrelsen endnu ikke har indfriet formålet med merbevillingen, som var at behandle et større antal sager og holde sagsbehandlingstiderne på et acceptabelt niveau. 

Statsrevisorerne finder det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet fremadrettet sikrer et solidt grundlag for, at Skatteankestyrelsen kan nedbringe sagsbehandlingstiderne, øge produktiviteten, følge god forvaltningsskik og leve op til mål for sagsbehandlingstiden."

Rigsrevisionens notat af 14. marts 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • i hvilket omfang Skatteministeriets initiativer i løbet af 2018 har nedbragt sagsbehandlingstiderne og øget produktiviteten i Skatteankestyrelsen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. september 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets initiativer i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og øge produktiviteten. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på dette område.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets initiativer til at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og øget produktiviteten i Skatteankestyrelsen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Skatteministeriets initiativer i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og øge produktiviteten i Skatteankestyrelsen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. november 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets initiativer til at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og øget produktiviteten i Skatteankestyrelsen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Skatteministeriets initiativer i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og øge produktiviteten i Skatteankestyrelsen. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. januar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets initiativer til at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og øget produktiviteten i Skatteankestyrelsen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets initiativer til at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og øget produktiviteten i Skatteankestyrelsen. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik