Beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

14-12-2016

Beretning nr. 7/2016

Beretningen handler om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. 

SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Skatteministeriet har det overordnede ansvar for, at forvaltningen i SKAT fungerer tilfredsstillende, herunder også området negativ moms. SKAT udøver forvaltningen af lovgivningen om skatter i forhold til borgere og virksomheder og har således den juridiske kompeten­ce til at kontrollere virksomheders momsforhold og træffe afgørelse om udbetaling. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har sikret en tilfredsstillende kontrol af negativ moms inden udbetaling. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Er SKATs tilrettelæggelse af kontrollen af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende?
 • Er SKATs kontrol af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2016.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Virksomheder skal opkræve og indbetale moms fra deres kunder (salgsmoms), mens virksomheder får fradrag for den moms, der betales for indkøb af råvarer, maskiner mv. (købsmoms). Hvis en virksomheds købsmoms i en momsperiode er større end salgs­momsen, skal SKAT udbetale forskellen – den negative moms – til virksomheden. 

SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Knap 2 % af angivelserne blev kontrolleret. SKATs udbetaling af negativ moms er i perioden 2009-2015 steget fra 139,9 mia. kr. til 235 mia. kr., svarende til en stigning på ca. 68 %. Denne udvikling har påkaldt sig opmærksomhed fra Folketingets Skatteudvalg, der har stillet spørgsmål til den store stigning og til SKATs kontrol på området. 

Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at SKATs kontrol med negativ moms in­den udbetaling har været helt utilstrækkelig, og at SKATs tilrettelæggelse af kontrollen har været særdeles mangelfuld.  

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse:

 • At Skatteministeriet ikke har sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden ud­betaling er tilfredsstillende.
 • At Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med ca. 68 % i perioden 2009-2015.
 • At Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væ­sent­ligt og risikofyldt område.
 • At SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Kontrollen er ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skal – på i gennemsnit ca. 3 minutter – afgø­re, hvilke angivelser der skal henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der er udvalgt til kontrol, er det kun en mindre del, der faktisk kontrolleres.
 • At SKAT automatisk udbetaler godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, sva­­ren­de til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol.
 • At SKAT i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) har behandlet knap 4.000 positive momsangivelser forkert, hvilket har medført, at der uretmæssigt er udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel. 

Statsrevisorerne finder det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet snarest ta­ger initiativ til at styrke kontrollen, så risikoen for fejludbetalinger minimeres mest muligt."

Rigsrevisionens notat af 22. marts 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og Skatteministeriets handleplan ”Styrket indsats på momsområdet – fra revisionsanbefalinger til handling. Del 1 – En 17-punktsplan som opfølgning på Koncernrevisions og Rigsrevisionens kritik af momsområdet i SKAT”. Notatet handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms
 • SKATs arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre
 • SKATs arbejde med arbejdsgangsbeskrivelser i visiteringen og det videre arbejde med den it-baserede scoringsmodel
 • SKATs dokumentation af initiativ fra 2016, som består af løbende overvågning af de 50-55 virksomheder, der modtager de største udbetalinger af negativt momstilsvar, og årlig kontrol af 8-10 af disse virksomheder, så det kan vurderes, om dette arbejde eventuelt skal udvides, standardiseres eller gentages fremover
 • SKATs undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af SKATs afdelinger, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder
 • SKATs arbejde med at analysere, om resurseallokeringen og de anvendte værktøjer (fx scoringsmodellen) til udbetalingskontrol er tilstrækkelige, herunder ved spidsbelastningsperioder, og hvordan spidsbelastninger håndteres mest hensigtsmæssigt, så der ikke opstår flaskehalse og uens risiko for udtagelse til kontrol
 • SKATs tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. maj 2017

Beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Sagen optages i Endelig betænkning 2016 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Skatteministeren ikke er kommet med nye eller styrkede forklaringer på stigningen i udbetalingerne af negativ moms i perioden 2009-2015. Dette finder Statsrevisorerne ikke tilfredsstillende. Med henblik på at sikre reaktion på atypiske udsving i fremtiden finder Statsrevisorerne det afgørende, at Skatteministeriet snarest, eventuelt med hjælp fra ekstern faglige ekspertise, finder forklaringer og faktorer, der kan forklare årsagerne til stigningen i udbetalingerne af negativ moms i perioden 2009-2015.  

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at følge Skatteministeriets arbejde og rapportere om resultaterne til Statsrevisorerne."

Statsrevisorerne, den 17. maj 2017

Rigsrevisionens notat af 2. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets redegørelse for årsagerne til stigningen i udbetalingerne af negativ moms i perioden 2009-2015
 • Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms
 • SKATs arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre
 • SKATs arbejde med arbejdsgangsbeskrivelser i visiteringen og det videre arbejde med den it-baserede scoringsmodel
 • SKATs dokumentation af initiativ fra 2016, som består af løbende overvågning af de 50-55 virksomheder, der modtager de største udbetalinger af negativt momstilsvar, og årlig kontrol af 8-10 af disse virksomheder, så det kan vurderes, om dette arbejde eventuelt skal udvides, standardiseres eller gentages fremover
 • SKATs undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af SKATs afdelinger, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder
 • SKATs arbejde med at analysere, om resurseallokeringen og de anvendte værktøjer (fx scoringsmodellen) til udbetalingskontrol er tilstrækkelige, herunder ved spidsbelastningsperioder, og hvordan spidsbelastninger håndteres mest hensigtsmæssigt, så der ikke opstår flaskehalse og uens risiko for udtagelse til kontrol
 • SKATs tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms
 • Skatteministeriets arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre
 • Skatteministeriets undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af ministeriets koncern, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder
 • Skattestyrelsens tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 23. marts 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms
 • Skatteministeriets arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre
 • Skatteministeriets undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af ministeriets koncern, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder
 • Skattestyrelsens tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik