Beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

09-08-2016

Beretning nr. 23/2015

Beretningen handler om lønforhold i 6 selvstændige offentlige virksomheder og 2 selvstændige offentlige forvaltningsenheder (samlet benævnt SOV’er). Det drejer sig om DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Finansiel Stabilitet, Naviair, Nordsøenheden og Vækstfonden. 

En lang række statslige opgaver varetages i dag i SOV’erne, som er 100 % ejet af staten. Hovedparten af SOV’erne er finansieret med et statsligt engangsbeløb ved omdannelsen, nogle bliver løbende (med)finansieret af offentlige midler, mens det for andre virksomheder er staten, der hæfter for lån og garantier. SOV’erne forventes derfor at udvise økonomisk ansvarlighed – også når de fastsætter lønforhold. 

Formålet med undersøgelsen er overordnet at vurdere lønforhold i de 8 SOV’er, herunder at vise, hvad det betyder for de 8 virksomheders lønforhold, at de er etableret som SOV’er. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2016.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. august 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 23/2015 om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Selvstændige offentlige virksomheder (SOV'er) løser en række vigtige samfundsmæssige opgaver på vilkår svarende til den private sektors. SOV’erne er finansieret med et statsligt engangsbeløb, og nogle bliver løbende (medfinansieret) af offentlige midler, hvorfor der skal udvises økonomisk ansvarlighed i forvaltningen af midlerne. Staten er via ejerministeret involveret i den enkelte SOV på forskellig vis, fx omkring bestyrelsessammensætning. SOV'erne er organiseret med en bestyrelse, som bl.a. ansætter direktøren og fastsætter dennes løn. SOV’erne har frihed til at fastsætte en konkurrencedygtig løn, så de kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere, men de må ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige private virksomheder. 

I beretningen er lønforholdene i 8 udvalgte SOV’er undersøgt. Statsrevisorerne konstaterer, at lønniveauet i SOV’erne generelt er højere end i staten. Beretningen viser bl.a.: 

  • at gennemsnitslønnen i de 8 udvalgte SOV’er er højere end i staten 
  • at lønniveauet i 2015 for udvalgte medarbejdergrupper i Vækstfonden svarer til 424 % over statens lønniveau 
  • at 5 af de 8 virksomheders direktører havde et højere lønniveau end gennemsnitslønnen for en departementschef, og at de administrerende direktører i DSB og Energinet.dk havde en årsløn svarende til henholdsvis ca. 149 % og ca. 88 % over gennemsnitslønnen for departementschefer 
  • at virksomhederne i flere tilfælde har personalegoder og ansættelsesvilkår, som normalt ikke tilbydes i staten. 

Statsrevisorerne skal fastslå, at det er ejerministeriernes og bestyrelsernes ansvar at tilse, at SOV’ernes lønomkostninger ikke bliver for høje. Statsrevisorerne forventer, at SOV’erne tilvejebringer pålidelige og troværdige begrundelser for lønniveauet, der bl.a. ved brug af relevante benchmark fra både den offentlige og private sektor dokumenterer, at det valgte lønniveau er nødvendigt, og at man ikke er lønførende."

Rigsrevisionens notat af 23. november 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2015 om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder. 

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervs- og vækstministeren, transport- og bygningsministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. Lønniveauet i SOV’erne indgår som en del af Rigsrevisionens årsrevision.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik