Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2014

16-09-2015

Beretning nr. 23/2014

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2014 samlet set er rigtigt. Statsregnskabet er aflagt af de 20 ministre, der var ansvarlige for én eller flere dele af regnskabet. Beretningen indeholder et afsnit for hvert ministerområde, hvor regnskabet og forvaltningen vurderes, og hvor væsentlige revisionsresultater er gengivet. 

Rigsrevisionen tager 5 forbehold i erklæringen om Skatteministeriets regnskab. Forbeholdene vedrører fejl i regnskabet, SKATs forvaltning vedrørende inddrivelsen af offentlige restancer og ejendomsvurderinger samt lovligheden af SKATs restanceinddrivelse. 

Beretningen indeholder endvidere omtale af sager, hvor virksomheder under ministerområderne kan forbedre deres forvaltning. Der er bl.a. sager, hvor regnskabsforvaltningen er usikker, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, eller hvor virksomhederne har omgået statens regnskabsregler. Beretningen omtaler også sager, hvor Rigsrevisionen har konstateret fejl i lønudbetalinger, manglende økonomisk styring og sparsommelighed og mangler ved it-sikkerheden. Der er eksempler på sager, hvor virksomhederne ikke har sikret bevillingsmæssig hjemmel, og hvor Finansudvalget ikke var orienteret efter reglerne. 

Beretningen indeholder endvidere resultatet af 3 revisioner, som vi har gennemført på tværs af en række virksomheder. Revisionerne handler om 7 virksomheders styring af softwarelicenser, erhvervsskolernes forvaltning af løn til den øverste ledelse og efterlevelse af regler for tjenesterejser, repræsentation og kørsel. Den sidste revision handler om kommunernes og Socialministeriets forvaltning af en bestemmelse om hjælp til økonomisk vanskeligt stillede borgere. 

Beretningen indeholder også en gennemgang af statens drifts- og anlægsregnskab samt status. Endelig indeholder beretningen Rigsrevisionens erklæring om EU-midler i Danmark, og beretningen omtaler en række sager, hvor forvaltningen af EU-midler kan forbedres.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. september 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet for 2014

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at statsregnskabet for 2014 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en god og sikker regnskabsforvaltning i staten.

Statens virksomheder havde i 2014 udgifter på 683,7 mia. kr. og indtægter på 690,4 mia. kr. Overskuddet på statens driftsregnskab var på 6,7 mia. kr., hvilket er en forbedring af resultatet med 17,9 mia. kr. i forhold til bevillingen på finansloven for 2014. Det skyldes, at staten har haft flere indtægter end forventet på 8,8 mia. kr. og færre udgifter på 9,1 mia. kr.

Rigsrevisionen har dog taget 5 forbehold på Skatteministeriets område. Forbeholde­ne betyder ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab.

Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at Rigsrevisionen har taget 5 forbehold, der vedrører væsentlige kritiske fejl og mangler i SKATs forvaltning og regnskab.

Statsrevisorerne påtaler og skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at Statsrevisorerne for 7. år i træk kritiserer Skatteministeriets og SKATs forvaltning, ikke mindst den utilstrækkelige inddrivelse af de offentlige restancer.

Det har medført utilsigtede tab af indtægter for staten og alvorlige brist i borge­res og virksomheders tillid til den offentlige inddrivelse af skat, afgifter og restancer. Statsrevisorerne vurderer, at problemerne har stået på så længe og er så væsentlige, at Folketinget må sikre sig, at der handles.

De 5 forbehold vedrører:

  • Forbehold for, om regnskabets balance på § 38 er rigtig. Flere fejl har medført, at balancen var 6,7 mia. kr. for høj.
  • Forbehold for, om værdiansættelsen af SKATs tilgodehavender på ca. 94,5 mia. kr. er rigtig, idet den kan indeholde ikke-retskraftige krav, som ikke skal medregnes.
  • Forbehold for, om visse dispositioner har været lovlige, idet SKAT har inddrevet restancer, der ikke var retskraftige.
  • Gentaget forbehold for, om SKAT inddriver offentlige restancer på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Således har SKATs problemer med implementeringen af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) ført til stigende restancer, og SKATs utilstræk­kelige håndtering af forældede restancer har medført, at restancer på mindst 1,3 mia. kr. er tabt for det offentlige.
  • Gentaget forbehold for, om Skatteministeriets forvaltning af ejendomsvurderingsområdet er økonomisk hensigtsmæssig. Således arbejdes der fortsat på at udvik­le et nyt og bedre system til ejendomsvurderinger.

Regnskabsforvaltningen i staten kan forbedres

Statsrevisorerne skal på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger pege på, at der ved revisionen af regnskaberne for 2014 må konstateres svagheder og mangler i regn­skabsforvaltningen i flere virksomheder. Disse svagheder og mangler kan for størstedelens vedkommende imødegås ved, at virksomhederne fokuserer mere på overhol­delse af regler, sparsommelighed og it-sikkerhed.

Statsrevisorerne kritiserer:

  • At erhvervsskolernes forvaltning i vid udstrækning er præget af fejl, manglende sparsommelighed og manglende overholdelse af regler. Fejl og mangler er så udbredte, at der er behov for, at der på alle erhvervsskoler strammes op med hensyn til administrationen af ledelsens løn- og ansættelsesvilkår, tjenesterejser, repræsentation og kørsel.
  • At Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at kommunerne hjemtager korrekt refusion af udgifter til hjælp til enkeltudgifter og flytning efter lov om aktiv socialpolitik. Staten refunderer 50 % af udgifterne til ordningerne, og statens andel af udgifterne udgjorde 79,2 mio. kr. i 2014. Rigsrevisionens gennemgang af sagsbehandlingen i 8 kommuner viser således, at der i 41 % af de gennemgåede sager var så væsentlige mangler, at Rigsrevisionen ikke kunne vurdere grundlaget for kommunens udbetaling.

Revisionen af EU-midler

Statsrevisorerne bemærker, at Rigsrevisionen har erklæret, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-udgifter giver et retvisende billede og som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Rigsrevisionen har i den forbindelse afgivet en supplerende oplysning om, at tidligere års BNI-grundlag er justeret, så Danmark får ca. 2,4 mia. kr. tilbagebetalt fra Europa-Kommissionen."

Rigsrevisionens notat af 23. december 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet for 2014.

Notatet er baseret på alle 17 ministres redegørelser om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Ministerierne har taget en række initiativer for at rette op på fejl i regnskaberne for 2014 og forbedre aflæggelsen af kommende regnskaber. Ministerierne har også taget initiativer for at forbedre deres forvaltning. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i forbindelse med årsrevisionen. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i de kommende beretninger om revisionen af statsregnskabet. Opfølgning vil bl.a. omhandle flere virksomheders arbejde med at: 

  • forbedre regnskabsforvaltningen
  • sikre sparsommelig forvaltning
  • forbedre it-sikkerheden. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2014 kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik