Beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”

16-09-2015

Beretning nr. 22/2014

Beretningen handler om Transport- og Bygningsministeriets brug af ny anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport- og Bygningsministeriet ved forberedelsen og gennemførelsen af projektet har efterlevet principperne i ny anlægsbudgettering. Rigsrevisionen be­svarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Tranport- og Bygningsministeriet og Banedanmark efterlevet principperne i ny anlægs­bud­get­tering ved forberedelsen af projektets anlægsøkonomi?
 • Har Banedanmark efterlevet principperne i ny anlægsbudgettering ved gennemførelsen af pro­jek­tet? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. september 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 22/2014 om brug af ny anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Projektet ”Den nye bane København-Ringsted” omfatter anlæg af en dobbeltsporet og elektrificeret jernbane på ca. 60 km mellem København og Ringsted via Køge. Jernbanen skal være klar til brug i slutningen af 2018 og har en totalbevilling på 11,5 mia. kr. inkl. reserver på 2,6 mia. kr. (2015-priser).

Projektet er tilrettelagt efter ny anlægsbudgettering, hvis formål er at øge budgetsik­kerhed og kvalitet i beslutningsgrundlaget for store anlægsprojekter. Budgettet skal så vidt muligt bygge på erfaringer fra lignende projekter, og det skal risikovurderes, kva­­litetssikres eksternt og tillægges erfaringsbaserede reserver. Under projektets gennemførelse skal økonomistyringen understøttes af risikostyring, og ændringer i projektet og dets forudsætninger skal løbende dokumenteres.

Projektet er midt i gennemførelsesfasen, og Banedanmark forventer, at den samle­de udgift bliver 8,2 mia. kr. eller ca. 0,7 mia. kr. mindre end det oprindelige budget ekskl. reserver. Ny anlægsbudgettering mangler imidlertid en beskrivelse af, om mindreforbrug må anvendes som intern budgetreserve i Transportministeriet, eller om det undervejs skal returneres. Derudover bør Transportministeriet overveje, om de generel­le reserver kan reduceres undervejs i et projekt, efterhånden som projektets risici reduceres.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at Transportministeriet og Bane­danmark ikke fuldt ud har fulgt principperne i ny anlægsbudgettering under forberedelse og anlæg af den nye bane København-Ringsted. Særligt bemærkes:

 • at der har manglet vurderinger af de økonomiske konsekvenser af risici og dokumentation for, hvordan risici er håndteret under gennemførelsen af projektet
 • at forslag om entrepriseform og projektorganisering har været meget overordne­de
 • at den eksterne kvalitetssikring af beslutningsgrundlaget ikke havde tilstrækkelig dybde, hvilket bl.a. indebar, at der var fejl i anlægsbudgettet, som ikke blev opdaget, før anlægsloven var vedtaget.

Statsrevisorerne finder, at principperne i ny anlægsbudgettering kan sikre Transportministeriet en grundig forberedelse og budgettering af større anlægsprojekter. Stats­revisorerne skal dog bemærke, at ny anlægsbudgettering ikke bør opmuntre til systematisk overbudgettering."

Rigsrevisionens notat af 18. december 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2014 om brug af ny anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport- og bygningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Banedanmarks arbejde med at dokumentere projektets risici i risikoregistret
 • Transport- og Bygningsministeriets beskrivelse i ny anlægsbudgettering af, om et forventet mindreforbrug må anvendes som en intern budgetreserve
 • Transport- og Bygningsministeriets videre arbejde med at præcisere kravene i ny anlægsbudgettering til, hvor detaljeret forslag til den forventede gennemførelse af projekter skal beskrives i beslutningsgrundlaget
 • Transport- og Bygningsministeriets arbejde med at evaluere størrelsen på reserverne i ny anlægsbudgettering og ministeriets arbejde med målrettet at reducere større projekters bevilling under gennemførelsen, hvis projekterne udviser et væsentligt forventet mindreforbrug.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 17. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2014 om brug af nye anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Banedanmarks arbejde med at dokumentere risi­ci på projektet ”Den nye bane København-Ringsted” i risikoregistret
 • Transportministeriets beskrivelse i ny anlægsbudgettering af, om et forventet mindreforbrug må anvendes som en intern budgetreserve
 • Transportministeriets videre arbejde med at præ­­cisere kravene i ny anlægsbudgettering til, hvor detaljeret forslag til den forventede gennemførelse af projekter skal beskrives i beslutningsgrundlaget
 • Transportministeriets arbejde med at evaluere størrelsen på reserverne i ny anlægsbudgettering og ministeriets arbejde med målrettet at reducere større projekters bevilling under gennemførelsen, hvis projekterne udviser et væsentligt forventet min­dreforbrug.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik