Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

07-10-2015

Beretning nr. 2/2015

Beretningen handler om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget med husdyr-MRSA som case. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministeriet har gennemført en effektiv og helhedsorienteret indsats mod husdyr-MRSA. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Fødevareministeriet gennemført en helhedsorienteret risikovurdering af husdyr-MRSA?
  • Har Fødevareministeriet gennemført de 2 spor i indsatsen mod husdyr-MRSA på en tilfredsstillende måde?
  • Har Fødevareministeriet prioriteret indsatsen mod husdyr-MRSA på et helhedsorienteret grundlag? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 7. oktober 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Husdyr-MRSA er en nyere multiresistent bakterie, der hurtigt har spredt sig fra landbruget til resten af samfundet. Bakterien er således i 2014 registreret i 68 % af de danske slagtesvinebesætninger, og et stigende antal personer er registreret smittet med husdyr-MRSA. Resistente bakterier er svære at behandle og medfører øgede omkostninger i sundhedssektoren. Miljø- og Fødevareministeriet (Fødevareministeriet) har det overordnede ansvar for indsatsen mod husdyr-MRSA, men ministeriet samarbej­der med især Sundheds- og Ældreministeriet (Sundhedsministeriet) om opgaverne vedrørende resistente bakterier.

Statsrevisorerne konstaterer, at den stigende forekomst af resistente bakterier er et problem for landbruget og folkesundheden, som skal løses i et tæt samarbejde mellem fødevare- og sundhedsmyndighederne.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Fødevareministeriet siden 2010 ikke har arbejdet effektivt for at bremse forekomsten af husdyr-MRSA. Fødevareministeriet har således ikke kunnet udarbejde en bekæmpelsesstrategi på grund af utilstrækkelig viden på området om bl.a. smitteveje og effekten af de forskellige indsatser.

Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at Fødevareministeriet hverken har vurderet risici eller prioriteret indsatsen mod husdyr-MRSA under hensyntagen til omkostningerne for sundhedssektoren.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Fødevareministeriet med handlingsplanen for husdyr-MRSA fra april 2015 lægger op til en langsigtet bekæmpelsesstrategi med mål for indsatsen.

Statsrevisorerne kritiserer dog, at Fødevareministeriet fortsat ikke har planer om at prioritere indsatsen under hensyntagen til helheden, dvs. både sundhedsøkonomiske, erhvervsøkonomiske og eventuelt andre samfundsøkonomiske omkostninger."

Rigsrevisionens notat af 15. februar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA. 

Notatet er baseret på redegørelser fra miljø- og fødevareministeren og sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Miljø- og Fødevareministeriets implementering af handlingsplanen for husdyr-MRSA, herunder arbejdet med at iværksætte initiativer for at bekæmpe forekomsten af husdyr-MRSA og arbejdet med at følge op på den årlige evaluering af ind­satsen
  • målopfyldelsen i Miljø- og Fødevareministeriets handlingsplan for husdyr-MRSA
  • hvordan Sundhedsministeriets sundhedsøkonomiske analyse af husdyr-MRSA vil indgå i Miljø- og Fødevareministeriets fremtidige prioritering af indsatsen mod husdyr-MRSA.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 22. november 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Miljø- og Fødevareministeriets implementering af handlingsplanen for husdyr-MRSA, herunder arbejdet med at iværksætte initiativer for at bekæmpe forekomsten af husdyr-MRSA og arbejdet med at følge op på den årlige evaluering af indsatsen
  • målopfyldelsen i Miljø- og Fødevareministeriets handlingsplan for husdyr-MRSA
  • hvordan Sundhedsministeriets sundhedsøkonomiske analyse af husdyr-MRSA vil indgå i Miljø- og Fødevareministeriets fremtidige prioritering af indsatsen mod husdyr-MRSA.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 6. december 2019

Beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Miljø- og Fødevareministeriet har implementeret og evalueret den langsigtede strategi for bekæmpelse af husdyr-MRSA i handlingsplanen for 2015-2018.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at handlingsplanen ikke har haft den ønskede effekt.

Udbredelsen af husdyr-MRSA er således steget fra 68 % af svinebesætningerne i 2014 til 88 % af svinebesætningerne i 2018. Endvidere er forbruget af antibiotika til svin reduceret med 13,2 % i perioden 2014-2018, men målet om en reduktion på 15 % er ikke nået.

Statsrevisorerne afslutter beretningssagen med henvisning til, at Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter indsatsen mod husdyr-MRSA og antibiotikaforbrug og -resistens. Det er en fortsat prioritering i Veterinærforlig III (2018- 2021)."

Statsrevisorerne, den 6. december 2019

Beretningshistorik