Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

18-03-2015

Beretning nr. 10/2014

Beretningen handler om, hvordan hospitalerne planlægger og styrer deres brug af personaleresurser. Beretningen har særligt fokus på hospitalernes brug af læger og plejepersonale, herunder personalet på operationsstuerne. 

Formålet med beretningen er at undersøge og vurdere, om hospitalernes planlægning, styring og opfølgning på anvendelse af resurser understøtter, at de bruger resurserne omkostningsbevidst. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Understøtter afdelingsledelsen gennem afdelingens planlægning og arbejde med at effektivisere arbejdsgangene, at afdelingen bruger resurserne omkostningsbevidst?
  • Sikrer hospitalsledelsens og afdelingsledelsens styring og opfølgning, at det er gennemsigtigt, hvordan afdelingen bruger resurserne? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2014.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. marts 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2014 om hospitalernes brug af personaleresurser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hospitalerne afholder årligt udgifter på ca. 75 mia. kr., hvoraf udgifter til løn og perso­nale udgør ca. 45 mia. kr. Et så væsentligt udgiftsområde kræver, at regioner og ho­spitaler til stadighed er omkostningsbevidste, når de planlægger og styrer brugen af personaleresurserne – så der kan sikres bedre og mere patientbehandling.

Statsrevisorerne bemærker, at det er muligt at få bedre og mere sundhed for penge­ne, hvis hospitalerne bruger personaleresurser og kapacitet mere effektivt.

Statsrevisorerne skal pege på, at regioner, hospitaler og afdelinger i denne be­retning kan få inspiration til god praksis for, hvordan personaleresurserne kan anvendes mere omkostningsbevidst.

Beretningen handler om, hvordan 4 ortopædkirurgiske hospitalsafdelinger i 4 regioner planlægger og styrer aktiviteten. Hospitalsafdelingerne arbejder løbende med at effektivisere arbejdsgangene, men har forskellige rammevilkår for styring og planlægning. På trods af disse forskelle kan der peges på følgende generelle effektiviseringspotentialer for hospitalers brug af personaleresurser:

  • Hospitalsafdelingerne kan i højere grad bruge overenskomsternes muligheder for at tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt, fx ved at planlægge med overlægernes udvidede arbejdstid i aftentimerne.
  • Vagtplanlægningen kan i højere grad sigte på, at sundhedspersonalets arbejdstid bruges fuldt ud, så man undgår udbetaling af overarbejde til nogle medarbejdere, samtidig med at timer går tabt hos andre medarbejdere.
  • Regioner og hospitaler kan forenkle og målrette ledelsesinformationen, så den bedre understøtter en strategisk styring af resurserne.
  • Kapaciteten kan udnyttes bedre, fx ved at fastsætte få og relevante mål for brugen af personaleresurser på operationsstuerne.

Regeringen og regionerne har i økonomiaftalen for 2015 aftalt et tværgående projekt i regionerne om hospitalernes brug af kapacitet. Beretningen kan indgå i dette arbejde."

Rigsrevisionens notat af 20. august 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2014 om hospitalernes brug af personaleresurser.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og udtalelser fra regionerne, herunder Danske Regioner. Notatet handler om de initiativer, som ministeren, regionerne og Danske Regioner har og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultaterne af regionernes tværregionale projekt om en optimal personaleanvendelse
  • resultaterne af regionernes tværgående projekt om opstilling af indikatorer for kapacitetsanvendelse. 

Rigsrevisionen finder, at regionerne i stadig højere grad har fokus på at bruge overenskomsternes muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt, bl.a. ved at planlægge med overlægernes udvidede normale arbejdstid, ligesom regionerne har fået et skærpet ledelsesfokus på at skabe bedre rammer for at indgå lokalaftaler, der kan medvirke til en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes.  

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 14. september 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2014 om hospitalernes brug af personaleresurser. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultaterne af regionernes tværregionale projekt om en optimal personaleanvendelse
  • resultaterne af regionernes tværgående projekt om opstilling af indikatorer for kapacitetsanvendelse. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik