Beretning om staten som selskabsejer

24-06-2015

Beretning nr. 18/2014

Beretningen handler om, hvordan staten forvalter sit ejerskab af selskaber. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Finansministeriet og de ministerier, der ejer udvalgte statslige selskaber, har organiseret og tilrettelagt styringen af selskaberne, så den understøtter, at de samfundsmæssige opgaver løses, samtidig med at selskaberne har en effektiv forretningsmæssig drift. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Finansministeriet udarbejdet klare og dækkende rammer, som kan lægges til grund for selskabsdannelser og ved udøvelsen af ejerskabet?
  • Har ejerministerierne med udgangspunkt i Finansministeriets rammer tilrettelagt en hensigtsmæssig styring af de samfundsmæssige opgaver og den forretningsmæssige drift i udvalgte selskaber?
  • Fører ejerministerierne og tilsynsmyndighederne et dækkende tilsyn med udvalgte selskabers samfundsmæssige opgaver og forretningsmæssige drift? 

Undersøgelsen har særligt fokus på de selvstændige offentlige virksomheder, men inddrager også statslige aktieselskaber og andre lignende organiseringsformer til perspektivering. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne i juni 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. juni 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har bedt om denne sammenligning af, hvad der kendetegner organiseringen af henholdsvis selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er) og statslige aktieselskaber, og hvilke fordele og ulemper det giver for staten. Baggrunden er, at staten de senere år har etableret flere selskaber med SOV’er som den foretrukne styreform.

Begge styreformer er kendetegnet ved, at selskaberne ikke indgår i det ministerielle hierarki, og at de har selvstændig ledelse med bestyrelse og direktion. Selskabernes driftsøkonomi og formue er adskilt fra finansloven, og selskaberne er ikke underlagt de statslige budget- og bevillingsregler. Staten er dog på forskellig vis økonomisk engageret i selskaberne, fx ved kapitalindskud og garantiforpligtelser, ligesom selskaberne løser væsentlige samfundsopgaver.

Ifølge Finansministeriets ejerskabspolitik bør aktieselskaber være den foretrukne form, når staten etablerer selskaber, da reglerne og ministeriernes tilsynsforpligtelser for aktieselskaber er klarere end for SOV’er. Særlige omstændigheder kan dog tale for, at SOV’er og andre alternative styreformer anvendes, fx at man vil føre en tættere politisk kontrol, at selskabet løser opgaver af forvaltningsmæssig karakter, eller at selskabet har mange tjenestemænd, som kun kan ansættes i SOV’er.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Finansministeriet først i 2015 har opdateret statens ejerskabspolitik fra 2004.

Det har medført risiko for, at der er oprettet SOV’er og andre alternative selskaber med et uklart styringsgrundlag og uklare mål om, hvordan selskabet skal løse både forretningsmæssige og samfundsmæssige opgaver.

Statsrevisorerne finder det heller ikke tilfredsstillende, at Finansministeriets årlige publikation til Folketinget om statens selskaber har været ufuldstændig.

Statsrevisorerne bemærker endelig, at alle ejerministerier, særligt Erhvervs- og Vækstministeriet, bør styrke deres styring og tilsyn med selskaberne."

Rigsrevisionens notat af 24. november 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer.

Notatet er baseret på redegørelser fra energi-, forsynings- og klimaministeren, finansministeren, kulturministeren, skatteministeren, transport- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • ejerministeriernes arbejde med at udarbejde et strategisk ejerskabsdokument for hvert af selskaberne, herunder opstille mål for selskaberne i samarbejde med selskabernes ledelser
  • ejerministeriernes gennemgang af rammerne for selskabernes datterselskaber for at sikre, at der er tilstrækkelig kontrol med datterselskaberne.

 Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. september 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • ejerministeriernes arbejde med at udarbejde et strategisk ejerskabsdokument for hvert af selskaberne, herunder opstille mål for selskaberne i samarbejde med selskabernes ledelser
  • ejerministeriernes gennemgang af rammerne for selskabernes datterselskaber for at sikre, at der er tilstrækkelig kontrol med datterselskaberne. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik