Beretning om SKATs systemmodernisering

21-01-2015

Beretning nr. 5/2014

Beretningen handler om SKATs systemmodernisering, som blev igangsat i 2004, og som endnu ikke er fuldt idriftsat. Systemmoderniseringen er inddelt i 2 faser med i alt 6 projekter. Fase 1 består af 3 projekter: integrationsplatformen ENS, TastSelv Erhverv og Erhvervsligning. Fase 2 består også af 3 projekter: Digitalt Motor Register (DMR), Skattekon­toen og Et Fælles Ind­dri­vel­ses­system (EFI). 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere SKATs styring af alle 6 projekter i system­mo­derniseringen. Formålet er desuden at vurdere systemmoderniseringens målopfyldelse og den organisatoriske implementering af EFI, som er det økonomisk væsentligste projekt og det projekt, der er mest forsinket. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2013.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. januar 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"SKAT igangsatte i henholdsvis 2004 og 2006 en systemmodernisering. Projekterne i fase 1 omfattede integrationsplatformen ENS, TastSelv Erhverv og Erhvervsligning, og projekterne i fase 2 var Digitalt Motor Register, Skattekontoen og Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI).

De 6 it-projekter har foreløbig kostet 1,5 mia. kr., hvilket er knap 3 gange så meget som oprindeligt planlagt. Den planlagte udviklingsperiode var mellem ca. 1,5 år og ca. 3 år, men 5 af de 6 projekter er blevet forsinket mellem ca. 4 år og ca. 5 år. SKAT har oplyst, at leverandørernes forsinkede og manglende leverancer har været årsag til forsinkelserne. SKATs leverandørstyring er ikke undersøgt i denne beretning.

EFI blev trinvist idriftsat i september 2013, men den fulde idriftsættelse er med nu ca. 5 års forsinkelse stadig udskudt. Omfanget af udskydelsen er ifølge Skatteministeriet underlagt fortrolighed.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt SKATs mangelfulde styring af systemmoderniseringen og SKATs opgørelse af projekternes målopfyldelse. Statsrevisorernes kritik er baseret på følgende:

  • Direktionen i SKAT har ikke haft overblik over den økonomiske udvikling i systemmoderniseringen. I hele perioden har direktionen ikke sikret sig tilstrækkelig orientering om den økonomiske udvikling i systemmoderniseringen fordelt på projekter og år.
  • SKAT definerede først i 2009 klare roller og ansvar for styring af it-projekterne og deres økonomi.
  • Risikostyringen af projekterne i fase 1 har ikke kunnet dokumenteres eller har været minimal og ufuldstændig. SKAT har udvist høj risikovillighed ved bl.a. at påbegynde systemmoderniseringens fase 2, selv om fase 1 ikke var afsluttet.
  • SKAT kan ikke dokumentere, at der er udarbejdet budgetter og regnskaber for projekterne i systemmoderniseringsperioden. Den manglende gennemsigtighed i forbruget gør det uklart, om alle poster er medtaget, og om de endelige omkostninger ved systemmoderniseringen kan opgøres.
  • SKAT har kun opgjort målopfyldelsen for 2 af de 5 idriftsatte projekter, og kun én af opgørelserne er fyldestgørende.
  • Den organisatoriske implementering af EFI har ikke været tilfredsstillende, og opgørelsen af gevinstrealiseringen er løbende udskudt på grund af store udfordringer efter den trinvise idriftsættelse."

Rigsrevisionens notat af 26. juni 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • det videre forløb med EF.
  • det samlede afsluttende aktstykke for hele fase 1 og den endelige opgørelse for Skattekontoen – primært med fokus på målopfyldelsen for de 3 resterende afsluttede projekter, hvor målopfyldelsen endnu ikke er opgjort (Skattekontoen, ENS og TastSelv Erhverv). 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. oktober 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Skatteministeriets initiativer i forhold til det videre forløb med EFI
  • Skatteministeriets initiativer i forhold til det samlede afsluttende aktstykke for hele fase 1 og den endelige opgørelse for Skattekontoen – primært med fokus på målopfyldelsen for de 3 resterende afsluttede projekter (Skattekontoen, ENS og TastSelv Erhverv).

Rigsrevisionen vurderer, at sagen bør afsluttes. Rigsrevisionen vil fortsat følge SKATs inddrivelse af restancer og rapportere herom i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 11. oktober 2017

Beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering

Sagen optages i Endelig betænkning 2016 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne sag om SKATs systemmodernisering. Statsrevisorerne konstaterer dog, at SKAT siden den gradvise nedlukning af EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) i 2015 har gennemført inddrivelsen af gæld manuelt. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge SKATs inddrivelse af restancer og udviklingen af et system, der kan automatisere inddrivelsesopgaven."

Statsrevisorerne, den 11. oktober 2017

Beretningshistorik