Beretning om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden

09-12-2015

Beretning nr. 7/2015

Beretningen handler om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigsministeriet sikrer en strategisk og sparsommelig anvendelse af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer Udenrigsministeriet en strategisk anvendelse og styring af konsulentkøbene?
  • Sikrer Udenrigsministeriet, at deres konsulentydelser bliver købt bedst og billigst? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2015. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. december 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2015 om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udenrigsministeriets kontraktdatabase viser, at udgiften til konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden udgjorde ca. 273 mio. kr. i 2014. Udgiften har været falden­de de seneste 15 år, hvilket bl.a. skyldes omlægning af udviklingsbistanden.

Konsulenterne anvendes typisk ved teknisk assistance til lokale partnere i modtager­landet og ved bistand for enheder i hjemme- og udetjenesten, når udviklingsprogram­mer skal udformes og evalueres. Både kontorerne i hjemmetjenesten og de flere end 100 repræsentationer er budgetansvarlige enheder, og derfor er der mange indkøbe­re af konsulentbistand.

Udenrigsministeriet har opstillet professionelle rammer for at håndtere indkøb af kon­sulentbistand. Det gælder større indkøb, som skal overholde EU’s udbudsdirektiv* ved køb over 900.000 kr. og den danske tilbudslov ved køb over 500.000 kr., mens indkøb mellem 250.000 kr. og 500.000 kr. skal ske efter indhentning af 3 tilbud. Indkøb under 250.000 kr. skal ikke konkurrenceudsættes, men den enkelte indkøber skal sikre, at indkøb sker bedst og billigst.

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriet bør udarbejde en samlet strategi for anvendelse af konsulenter til centrale opgaver i forbindelse med udmøntning, styring og kvalitetssikring af udviklingsbistanden. Strategien bør bl.a. tage stilling til, hvilke opgaver der løses bedst af eksterne konsulenter, og hvilke opgaver der bør løses af fastansat personale, og udgøre det strategiske grundlag og vejledning for decentra­le indkøb.

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriets indkøb af konsulentydelser ik­ke er helt tilfredsstillende, idet strategien for valg af konsulentbistand og dokumentationen heraf bør styrkes. Statsrevisorerne kritiserer endvidere:

  • at Udenrigsministeriets overblik over det samlede konsulentkøb er ufuldstændigt på grund af mangler i udetjenestens registreringer i kontraktdatabasen
  • at 19 % af Udenrigsministeriets kontrakter i perioden 2012-2014 blev budgetudvi­det uden en dokumentation, der levede op til ministeriets betingelser.

Endelig bør valg af konsulent ved kontrakter under 250.000 kr. dokumenteres bed­re, og disse kontrakter bør afprøves med jævne mellemrum ved indhentning af flere tilbud.

*Udenrigsministeriet har fastsat grænsen lavere end i EU’s udbudsdirektiv, hvor tærskelværdien er 998.019 kr. pr. 1. januar 2014.

Rigsrevisionens notat af 13. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2015 om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden.

Notatet er baseret på en redegørelse fra udenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil igangsætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:  

  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke strategien, herunder adressere de risici, der er forbundet med en så systematisk anvendelse af konsulenter, så ministeriet sikrer, at de bevarer kontrollen og ansvaret med de opgaver, konsulenterne udfører.
  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke overvågningen af ministeriets konsulentkøb og skabe et fuldstændigt overblik over de samlede konsulentkøb i forbindelse med udviklingsbistanden. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. december 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2015 om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke strategien, herunder adressere de risici, der er forbundet med en så systematisk anvendelse af konsulen­ter, så ministeriet sikrer, at ministeriet bevarer kontrollen og ansvaret med de opgaver, konsulenterne udfører
  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke over­­vågningen af ministeriets konsulentkøb og skabe et fuldstæn­digt overblik over de samlede konsulentkøb i forbindelse med udviklingsbistanden.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik