Beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

09-12-2015

Beretning nr. 6/2015

Beretningen handler om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder. SKAT skal gennem sin kontrolindsats sikre, at virksomheder, der ikke følger reglerne, betaler de rigtige skatter og afgifter. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder er tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i undersøgelsen: 

 • Er SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder tilrettelagt tilfredsstillende?
 • Har SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder haft en tilfredsstillende virkning? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2015.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. december 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder 

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmarks ca. 670.000 små og mellemstore virksomheder manglede i 2014 samlet set at betale min. 8,8 mia. kr. i skat. Over halvdelen af virksomhederne har fejl i deres selvangivelse, og virksomhedernes regelefterlevelse er faldende. Endelig oplever en stigende andel af små og mellemstore virksomheder en faldende risiko for, at SKAT opdager skattesnyd og sort arbejde. Det gør små og mellemstore virksomheder til et væsentligt og risikofyldt område for SKATs kontrol.

SKATs planlagte kontrol dækker årligt godt 3 % af virksomhederne. SKATs kontrol gennemføres som indsatsprojekter, der udvælges i forhold til, om de imødegår udfordringer vedrørende regelefterlevelse i de enkelte virksomhedssegmenter. Indsatsprojekterne udvælges primært i forhold til omkostningseffektivitet, dvs. de projekter med størst effekt på skattegabet.

Statsrevisorerne finder, at SKATs kontrolindsats i 2014 og 2015 ikke har haft en tilfredsstillende virkning i forhold til, at små og mellemstore virksomheder efterlever reglerne og betaler den skat, de skal.

Statsrevisorerne konstaterer, at kontrolindsatsen ikke har været tilfredsstillen­de tilrettelagt.

SKAT bør i den forbindelse overveje:

 • hvordan finanslovens overordnede mål for skattegabet kan suppleres med mere styringsrelevante delmål for kontrolindsatsen
 • hvordan virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko kan øges med henblik på at påvirke virksomhedernes adfærd
 • hvordan det kan sikres, at alle virksomheder inden for et segment har risiko for at blive udtaget til kontrol
 • hvordan SKATs kontrolindsats i højere grad kan medføre en varig effekt på skattegabet og virksomhedernes regelefterlevelse."

Rigsrevisionens notat af 4. april 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • udviklingen i regelefterlevelsen og størrelsen på skattegabet på virksomhedsområdet. Complianceundersøgelsen for 2014 forventes offentliggjort i 2017
 • SKATs arbejde med at nedbryde skattegabsmålet i delmål, som i højere grad kan belyse kontrolindsatsens resultater på kortere og længere sigt
 • udviklingen i virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko, som opgøres i SKATs holdningsundersøgelser.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. august 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder.

Notatet er baseret på SKATs complianceundersøgelse for 2014 offentliggjort i 2017, SKATs holdningsundersøgelse for 2017 afrapporteret i 2018 samt afrapportering på SKATs projekt fra 2017, som skulle måle, hvordan information om SKATs kontrolaktiviteter påvirker virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • udviklingen i virksomhedernes regelefterlevelse og størrelsen på skattegabet, som opgøres i SKATs complianceundersøgelse
 • SKATs arbejde med at nedbryde skattegabsmålet i delmål, som i højere grad kan belyse kontrolindsatsens resultater på kortere og længere sigt
 • udviklingen i virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko, som opgøres i SKATs holdningsundersøgelse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på alle 3 områder.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 9. august 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

 • udviklingen i virksomhedernes regelefterlevelse og størrelsen på skattegabet, som opgøres i SKATs complianceundersøgelse
 • SKATs arbejde med at nedbryde skattegabsmålet i delmål, som i højere grad kan belyse kontrolindsatsens resultater på kortere og længere sigt
 • udviklingen i virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko, som opgøres i SKATs holdningsundersøgelse.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik