Beretning om Forsvarets lagre

21-04-2015

Beretning nr. 12/2014

Beretningen handler om Forsvarets lagre. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvaret styrer lagrene effektivt. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Forsvaret et tilstrækkeligt styringsgrundlag til at understøtte en effektiv styring af lagrene?
 • Styrer Forsvaret lagrene økonomisk effektivt?
 • Sikrer Forsvaret, at materiel, der ikke længere skal eller kan anvendes, bliver identificeret og bortskaffet? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2014. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. april 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Værdien af Forsvarets lagre udgjorde ca. 28 mia. kr. i 2014 i indkøbspriser. Heraf hav­de Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ansvaret for ca. 20 mia. kr., mens lagerbeholdninger for 8 mia. kr. var placeret hos de operative kommandoer i form af myndighedsbeholdninger, som de råder direkte over. Forsvarets lagre indeholder vidt forskellige beholdninger, fx beklædning, våben, ammunition, missiler, reservedele og materiel til reparation, som dels anvendes i operative opgaver, dels er i beredskab til særlige krisesituationer. Lagrene er indkøbt over mange år og er i Forsvarets eksterne regnskab nedskrevet til 14 mia. kr., som afspejler varebeholdningernes reelle værdi efter vurderinger af aktivernes tekniske, fysiske og økonomiske værdi.

Forsvaret bør styre sine lagre omkostningseffektivt, men skal også tilgodese militær­faglige hensyn, beredskabsbehov og forsyningssikkerhed. Det er en kompleks opgave, som yderligere kompliceres af, at de 28 mia. kr. sammensættes af ca. 330.000 materielnumre og ca. 380 mio. stk. materiel.

Statsrevisorerne finder, at Forsvarets styring af sine lagre ikke har været effektiv på grund af ledelsesmæssigt svigt, og finder det utilfredsstillende, at Forsvaret ikke kan opgøre, om de store lagre kan begrundes i fx beredskabshensyn. Statsrevisorerne finder:

 • At Forsvaret ikke har et styringsgrundlag, som beskriver formålet med lagrene, hvilke behov de skal dække, og hvordan de optimeres. Forsvaret har i 2013 udarbejdet en ny indkøbsstrategi, men har ikke udmøntet strategien på en måde, der understøtter målsætningen om at nedbringe lagerbindingen mest muligt, og har fx ikke inddraget omkostningerne ved at drive lagrene.
 • At Forsvaret bør udarbejde opgørelser og analyser af forbrug og lagerdækning på lagrene. Beretningen viser fx, at der på Lager Danmark ikke har været forbrug på 69 % af materielnumrene for forbrugsmateriel i mindst 2 år, og at der er indkøbt materiel, hvor der i forvejen er lagerdækning til flere års forbrug.
 • At Forsvaret ikke i tilstrækkeligt omfang har sørget for at identificere og bortskaffe materiel, der ikke længere anvendes.

Statsrevisorerne konstaterer, at Forsvarets lagerstyring synes at afvige fra bedste praksis for lagerstyring – selv når der tages højde for de specifikke faktorer, som gælder for Forsvaret."

Rigsrevisionens notat af 20. august 2015

Rigsrevisionen følger i denne notat op på beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Forsvarets arbejde med at udarbejde et styringsgrundlag, som beskriver formålet med lagrene, hvilke behov de skal dække, og hvordan de optimeres
 • Forsvarets arbejde med at sikre en bedre styring af lagrene
 • Forsvarets arbejde med at identificere og bortskaffe materiel, som ikke længere skal anvendes. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 22. januar 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Forsvarets arbejde med at udarbejde et styringsgrundlag, som beskriver formålet med lagrene, hvilke behov de skal dække, og hvordan de optimeres
 • Forsvarets arbejde med at sikre en bedre styring af lagrene
 • Forsvarets arbejde med at identificere og bortskaffe materiel, som ikke længere skal anvendes. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Forsvarsministeriets arbejde med at sikre en bedre styring af lagrene
 • Forsvarsministeriets arbejde med at identificere og bortskaffe materiel.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik