Beretning om driften af rejsekortet

21-04-2015

Beretning nr. 11/2014

Beretningen handler om, hvordan Rejsekort A/S og trafikselskaberne, siden rejsekortet blev taget i brug i 2011, har arbejdet på at sikre, at rejsekortet gør det nemt og enkelt at være kunde i den kollektive trafik. Beretningen handler også om Rejsekort A/S’ økonomi og om leveringen af og prisen for rejsekortsystemet.  

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om parterne bag rejsekortet har sikret, at rejsekortet er brugervenligt, og at Rejsekort A/S’ økonomi har udviklet sig tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:  

 • Blev rejsekortsystemet leveret i henhold til kontraktens tidsplan og pris?
 • Har Rejsekort A/S og trafikselskaberne arbejdet aktivt på at sikre, at rejsekortet er brugervenligt?
 • Har Rejsekort A/S og trafikselskaberne sikret, at Rejsekort A/S’ økonomi har udviklet sig tilfredsstillende i perioden 2011-2014, og har Transportministeriet i tilstrækkelig grad fulgt med i økonomien i Rejsekort A/S og fulgt op på Akt 105?  

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. april 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Rejsekort A/S, der ejes af DSB, Metroselskabet, Movia, Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og Sydtrafik, står for udvikling og drift af rejsekortsystemet.

Rejsekortet er et elektronisk billetsystem, som skulle gøre det lettere og billigere for kunderne at rejse overalt i Danmark, og som skulle give trafikselskaberne bedre da­ta til planlægning af den kollektive trafik. Det har kostet ca. 2 mia. kr. at udvikle rejse­kortsystemet.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Transportministeriet og parterne bag rejse­kortet hverken har sikret, at rejsekortet er brugervenligt, eller at Rejsekort A/S’ økonomi er tilfredsstillende. Parterne bag rejsekortet har brugt tid og kræfter på at være indbyrdes uenige frem for at løse problemerne med rejsekortet.

Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse:

 • At rejsekortsystemet bliver 6 år forsinket. Det har bl.a. haft den konsekvens, at rej­sekortet er langt mindre udbredt end forudsat, og at indtægterne i perioden 2011-2014 kun har været ca. halvdelen af det budgetterede.
 • At Rejsekort A/S og trafikselskaberne ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret at lø­se brugernes problemer med rejsekortet, bl.a. glemt tjek ud og tank op. Transport­ministeriet burde tidligere have engageret sig i sagen med henblik på at sikre løs­ninger på brugerproblemerne.
 • At Transportministeriet først foreslog en mere holdbar finansieringsmodel, da der var risiko for, at Rejsekort A/S ville træde i betalingsstandsning. Transportministe­riet har været vidende om, at Rejsekort A/S’ økonomi var utilfredsstillende, og at organiseringen gav trafikselskaberne ringe incitament til selv at løse problemer­ne vedrørende økonomi og kundetilfredshed.
 • At Transportministeriet ikke har fulgt op på, om forudsætningerne i aktstykkerne om kapitalindskud i Rejsekort A/S er blevet overholdt. Således har kapitaltilførslen været større end forudsat i det seneste aktstykke fra 2011. En del af kapitaltilførslen er − uden hjemmel − sket som forøgede lån fra DSB og Metroselskabet til Rejsekort A/S.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at trafikselskaberne – som en reaktion på den manglende brugervenlighed – har svækket rejsekortets økonomi, bl.a. ved ikke at udfase eksisterende billetprodukter med den forudsatte hastighed. Statsrevisorer­ne finder det endvidere utilfredsstillende, at trafikselskaberne ikke har sikret, at nye tidssvarende løsninger til fx mobiltelefon blev udviklet af Rejsekortet A/S frem for af de enkelte trafikselskaber."

Rigsrevisionens notat af 3. september 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport- og bygningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • den endelig levering af rejsekortsystemet
 • hvorvidt Rejsekort A/S’ økonomi og antallet af brugere udvikler sig tilfredsstillende
 • trafikselskabernes og Rejsekort A/S’ arbejde med at løse konkrete problemer med rejsekortets brugervenlighed.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 1. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • den endelige levering af rejsekortsystemet og udviklingen i Rejsekort A/S’ økonomi og brugerantal
 • trafikselskabernes og Rejsekort A/S’ arbejde med at løse konkrete problemer med rejsekortets brugervenlighed. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik