Beretning om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet

02-10-2014

Beretning nr. 27/2013

Beretningen handler om en række statslige virksomheders praksis for at periodisere i regnskabet ved årsskiftet.

Beretningen fokuserer på de poster i regnskabet, hvor virksomhederne foretager en vurdering af, hvilket regnskabsår posterne skal medtagets i. For nogle poster gælder også, at beløbets omfang vil være baseret på et skøn, som virksomhederne skal foretage.

Fra 2012 har staten indført et budgetloft, der bl.a. betyder, at virksomhederne ikke har direkte adgang til at overføre og anvende et eventuelt overskud fra tidligere regnskabsår. Som følge heraf er der en potentiel risiko for, at virksomhederne vil forsøge at flytte eller gemme midler på tværs af finansår ved hjælp af poster i regnskabet, der er baseret på vurderinger og skøn.

Formålet med undersøgelsen er at afdække, om de undersøgte virksomheder ud fra et entydigt og dæk­kende regelsæt har etableret en tilfredsstillende praksis ved årsskiftet i forhold til at vurdere, hvilket regnskabsår en omkostning skal medtages i, og hvad omkostningens omfang bør være.

Undersøgelsen baserer sig på revision udført i foråret 2014 vedrørende regnskabsåret 2013. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 2. oktober 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 27/2013 om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Beretningen vedrører den periodisering, som statslige virksomheder skal foretage ved årsskiftet af omkostninger, der skal fordeles mellem flere regnskabsår. Ved periodise­ringen afgør virksomheden, hvilket regnskabsår der skal belastes. Afgørelsen og vur­deringen af størrelsen af beløbet vil i et vist omfang bero på et skøn.

I beretningen er undersøgt 10 statslige virksomheders praksis for periodiseringer ved årsskiftet. De 10 virksomheder dækker godt ⅔ af statens samlede beløb på de udvalgte balancekonti i 2013, og gennemgangen omfatter følgende områder:

  • bevilling til formål, som ikke er blevet færdige i finansåret
  • hensættelser
  • skyldigt overarbejde
  • fordeling af omkostninger mellem regnskabsår
  • fordeling af forudbetalte indtægter og omkostninger mellem regnskabsår.

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Finansministeriets regelsæt generelt understøtter korrekte periodiseringer, og at de 10 statslige virksomheder generelt har etableret en tilfredsstillende praksis for periodisering af regnskabet ved årsskiftet.

Statsrevisorerne konstaterer dog også, at der forekommer enkeltstående fejl ved ud­øvelsen af skøn og vurderinger, ved bogføringen og i virksomhedernes regnskabsinstrukser. Finansministeriet kan derfor medvirke til at sikre en bedre praksis.

Beretningen indeholder således en række anbefalinger til, hvordan Moderniseringsstyrelsen kan præcisere og udbygge regelsættet og understøtte virksomhedernes periodiseringer i regnskabet."

Rigsrevisionens notat af 7. januar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 27/2013 om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik