Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

12-11-2014

Beretning nr. 2/2014

Beretningen handler om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Modellen omfatter dels den kommunale medfinansiering af dagpenge under Beskæftigelsesministeriet, dels beskæftigelsestilskuddet til kommunerne under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne for deres udgifter til medfinansiering af dagpengene. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge fungerer tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer finansieringsmodellen og Beskæftigelsesministeriets opgavevaretagelse et tilfredsstillende grundlag for afregningen af det kommunale medfinansieringsbidrag mellem stat og kommuner?
  • Medfører finansieringsmodellen uhensigtsmæssige konsekvenser for statens og kommunernes mulighed for budgettering, opfølgning og kontrol vedrørende økonomien for forsikrede ledige? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. november 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2014 om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Finansieringen af lediges arbejdsløshedsdagpenge (herefter dagpenge) sker efter en finansieringsmodel, der sammen med den øvrige beskæftigelseslovgivning skal tilgo­dese flere formål. Formålene er fx at skabe økonomiske incitamenter i kommunerne for at få ledige i job eller aktivering og at styrke samarbejdet mellem a-kasserne og job­centrene.

Finansieringsmodellen består af et beskæftigelsestilskud, som Økonomi- og Indenrigsministeriet yder kommunerne for deres medfinansiering af dagpengene, og et med­finansieringsbidrag, som kommunerne betaler til Beskæftigelsesministeriet for de­res andel af de udbetalte dagpenge.

Finansieringsmodellen kompliceres af, at dagpengene udbetales af a-kasserne, som modtager refusion fra Beskæftigelsesministeriet. Finansieringsmodellen er baseret på, at alle data og informationer udveksles elektronisk. Kommunernes medfinansierings­bidrag beregnes således på baggrund af a-kassernes data om dagpengemodtageren, kommunernes data om aktivering og bopælsoplysninger fra CPR-registret.

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at der i 8 ud af 12 måneder i 2013 var en uover­ensstemmelse på over 15 % mellem grundlaget for beregningen af medfinansierings­bidraget og udgifterne til dagpenge. Den primære årsag er, at a-kasserne ikke i alle tilfælde overholder lovkravet om månedlig indberetning af retvisende data.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet i sin opfølgning og kontrol med a-kassernes indberetninger om de ledige ikke har haft tilstrækkeligt fokus på fejl, mangler og forsinkelser i a-kassernes data.

Beskæftigelsestilskuddet udbetales forskudsvist på baggrund af kommunens udgifter 2 år før tilskudssåret, en midtvejsregulering i tilskudsåret og en efterregulering på baggrund af landsdelsmekanismen i året efter tilskudsåret.

Statsrevisorerne konstaterer, at beskæftigelsestilskuddets udbetalingsforløb og udsvingene i medfinansieringsbidraget giver likviditets-, budget- og økonomistyringsmæssige udfordringer i kommunerne."

Rigsrevisionens notat af 16. februar 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2014 om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. 

Notatet er baseret på redegørelser fra beskæftigelsesministeren og økonomi- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som beskæftigelsesministeren har iværksat eller planlægger at iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. Beretningen har ikke givet økonomi- og indenrigsministeren anledning til at iværksætte konkrete initiativer. 

Rigsrevisionen finder beskæftigelsesministerens initiativer tilfredsstillende, men vil fremadrettet følge virkningen heraf i den årlige revision af statens overførsler til kommunerne. 

Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik