Beretning om vandplaner

19-03-2014

Beretning nr. 13/2013

Beretningen handler om Miljøministeriets forberedelse af de danske vandplaner. Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og opnå renere vand i Dan­marks søer, fjorde, vandløb, kystvande og grundvand. Staten skal sammen med kommunerne gen­nemføre indsatserne i vandplanerne. Baggrunden for vandplanerne er EU’s vandrammedirektiv fra 2000, som pålægger EU-medlemslandene at opnå god tilstand i alle vandområder senest i 2015. 

Formålet med beretningen er at vurdere, om Miljøministeriet har forberedt vandplanerne tilfreds­stil­lende. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Har Miljøministeriet planlagt og styret 1. generation af vandplaner med fokus på at sikre, at vand­planerne blev udarbejdet på et gennemsigtigt grundlag og til tiden?
  • Har Miljøministeriet anvendt erfaringerne fra 1. generation af vandplaner i forberedelsen af 2. ge­ne­ration? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2012.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. marts 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2013 om vandplaner

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmark har tilsluttet sig EU’s mål om at opnå en god tilstand i alle vandområder se­­nest i 2015. De overordnede miljømål og rammer fremgår af EU’s vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000. Staten skulle inden 2009 udarbejde vandplaner med til­hø­rende indsatsprogrammer for, hvordan Danmark ville nå EU-målet, mens staten og kommunerne skulle gennemføre indsatsen. I 2009 og 2010 blev der sideløbende med planprocessen indgået 2 politiske aftaler – Grøn Vækst 1 og 2 – som har ændret ram­mer og tidsplan for vandplanerne.

Miljøministeriet har i hele perioden haft ansvaret for den overordnede styring af arbejdet med vandplanerne, mens opgaven med at forberede vandplanerne først lå i am­terne indtil 2007, hvor opgaven overgik til Miljøministeriet.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt Miljøministeriets planlægning og styring af 1. generation af vandplaner. Den mangelfulde styring indebærer, at 1. generation af vandplaner vil være ca. 5 år forsinket, og at der er stor risiko for, at målet om en god tilstand i alle danske vandområder ikke nås i 2015. Statsrevisorerne be­mærker dog, at Miljøministeriet omkring årsskiftet 2012/13 tog initiativ til at an­vende en forbedret model for projektstyring for 1. og 2. generation af vandpla­ner, men at der fortsat er risiko for, at den samlede tidsplan bliver forsinket.

Statsrevisorerne kritiserer især:

  • At Miljøministeriets arbejde med 1. generation af vandplaner tog udgangspunkt i et usikkert fagligt grundlag, herunder et usikkert datagrundlag om vandområdernes tilstand, der måtte rettes til flere gange.

Derudover skyldes kritikken:

  • At Miljøministeriet har undervurderet opgavens kompleksitet og omfang og ikke har sikret tilstrækkelig projekt- og risikostyring. Miljøministeriet har ikke i tilstrækkelig grad inddraget kommunerne i forberedelsen og kvalitetssikringen af vandpla­nerne.
  • At forsinkelsen indebærer risiko for, at viden og erfaringer fra 1. generation af vand­planer ikke nyttiggøres i 2. generation af vandplaner, og at der ikke er nok tid til at gennemføre indsatserne.
  • At Europa-Kommissionen i 2011 og 2014 har indbragt Danmark for EU-Dom­sto­len for overtrædelse af traktaten ved ikke at gennemføre direktivet inden for den fastsatte frist. Første gang trak Kommissionen sagen tilbage, fordi Danmark orien­terede om, at vandplanerne var vedtaget. Kommissionen anlagde imidlertid en ny sag, da Danmark efterfølgende i 2012 orienterede om, at vandplanerne var blevet annulleret af Natur- og Miljøklagenævnet, og at nye vandplaner forventedes vedtaget i 2014.

Omkostningerne til gennemførelsen af 1. generation af vandplaner anslås til ca. 2,2 mia. kr., hvoraf EU finansierer den overvejende del. Hertil kommer omkostninger til spildevandsanlæg mv. på op til 3,5 mia. kr., der overvejende finansieres af forbruger­­afgifter på vandafledning."

Rigsrevisiones notat af 26. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2013 om vandplaner.

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljøministeren og handler om ministerens bemærkninger til og opfølgning på beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • den videre proces i forhold til ministeriets analyse af resursebehovet til vandplanarbejdet, herunder om analysen vil give anledning til yderligere initiativer i forhold til vandplanlægningen 
  • Ministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne – herunder målemetoder, udviklingen af en række nye og forbedrede modeller til at vurdere miljøbelastningen samt udviklingen af it-værktøjer – set i forhold til, om fremdriften i arbejdet sikrer overholdelse af de tidsfrister for vandplanerne, som EU’s vandrammedirektiv opstiller.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. august 2014

Beretning nr. 13/2013 om vandplaner

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at der er uenighed mellem dele af erhvervet og Miljøministeriet om det faglige grundlag for 1. generation af vandplaner – og derfor muligvis også om 2. generation. Sagen afgives derfor til Endelig betænkning 2013 med denne tydeliggørende statsrevisorbemærkning: 

Statsrevisorerne vil fortsat følge Miljøministeriets initiativer i denne sag, herunder i forhold til overholdelse af tidsfristerne i EU’s vandrammedirektiv. 

Statsrevisorerne bemærker til miljøministerens redegørelse, at fokus i Rigs­revisionens undersøgelse ikke har været at vurdere, om Miljøministeriet ved forberedelsen af vandplanerne har overholdt de formelle krav i EU’s vand-rammedirektiv – ud over tidsplanerne. Undersøgelsen behandler heller ikke det faglige grundlag for og de økonomiske aspekter af vandplanerne. Undersøgelsens fokus har været ministeriets forberedelse, overholdelse og implementering af dansk lovgivning om vandplanerne."

Statsrevisorerne, den 21. august 2014

Rigsrevisionens notat af 1. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2013 om vandplaner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Miljø- og Fødevareministeriets analyse af resursebehovet til vandplanarbejdet, herunder om analysen gav anledning til yderligere initiativer i forhold til vandplanlægningen
  • Miljø- og Fødevareministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne – herunder målemetoder, udviklingen af en række nye og forbedrede modeller til at vurdere miljøbelastningen og udviklingen af it-værktøjer – set i forhold til, om fremdriften i arbejdet sikrede overholdelse af de tidsfrister for vandplanerne, som EU’s rammedirektiv har opstillet. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik