Beretning om status på byggeriet af Cityringen

25-06-2014

Beretning nr. 18/2013

Beretningen giver en status på byggeriet af Cityringen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvordan byggeriet af Cityringen er forløbet frem til maj 2014. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har cityringsprojektet siden 2011 fulgt tidsplanen for byggeriet?
  • Har Metroselskabets styring af cityringsprojektet været tilstrækkelig?
  • Har transportministeren informeret Folketinget om risikoen for forsinkelse og fordyrelse af Cityringen?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2013.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. juni 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet af Cityringen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Metroselskabet I/S har til opgave at udbygge Københavns Metro med den såkaldte Cityring, jf. lov om en Cityring af 6. juni 2007 (cityringsloven). Cityringen skal åbne for passagerer i december 2018, og det samlede budget er på 21,3 mia. kr. (2010-pri­ser).

Folketinget vedtog den 11. juni 2014 en ændring af cityringsloven. Lovændringen skal imødekomme risikoen for, at byggeriet bliver forsinket og fordyret ved at give mulig­hed for større brug af udvidet arbejdstid og flere støjende aktiviteter på byggepladser­ne.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er risiko for, at byggeriet af Cityringen bliver forsinket og/eller fordyret.

Statsrevisorerne bemærker, at Metroselskabets og transportministerens forklaringer på de hidtidige forsinkelser af cityringsprojektet ikke har været fyldest­gørende.

Statsrevisorerne finder, at Metroselskabets og ejernes hidtidige styring af byg­geriet ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på følgende:

  • Der er ikke tydeligt blevet redegjort for alle årsager til, at Metroselskabet løbende har haft store produktionsefterslæb på byggeriet af Cityringen i 2011, 2012 og 2013. Byggeriet var således bag efter planen, inden naboklager over støjgener satte en stopper for udvidet arbejdstid på visse byggepladser i sommeren 2013.
  • Metroselskabet har tilrettelagt styringen af byggeriet med en tidsmæssig buffer i bonustidsplanen, så byggeriet kunne blive op til 12 måneder forsinket, før det hav­de konsekvenser for åbningen i december 2018. Metroselskabet har oplyst, at man fremover vil rapportere om fremdriften af byggeriet både i forhold til bonustidsplanen og kontrakttidsplanen.
  • Den tidsmæssige buffer er opbrugt så tidligt i cityringsprojektet, at færdiggørelse af Cityringen til tiden i høj grad afhænger af, at Metroselskabet bruger udvidet ar­bejdstid i aften- og weekendtimer på langt flere byggepladser end oprindeligt for­udsat."

Rigsrevisionens notat af 4. november 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet af Cityringen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • Metroselskabets og Transportministeriets brug af kontrakttidsplanen som styringsgrundlag for byggeriet af Cityringen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 20. oktober 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet af Cityringen. 

Der er i notatet fulgt op på Metroselskabets og Transportministeriets brug af kontrakttidsplanen som styringsgrundlag for byggeriet af Cityringen.  

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik