Beretning om kvindekrisecentre

22-01-2014

Beretning nr. 8/2013

Beretningen handler om den indsats, som servicelovens § 109 forpligter myndighederne til at yde over for volds- og kriseramte kvinder og børn. Social-, Børne- og Integrationsministeriet har ressortansvaret for lovgivningen, mens kommunerne har myndighedsansvaret for at hjælpe kvinder og børn under og efter deres ophold på kvindekrisecentre.

Formålet med beretningen er at undersøge, om kvinder og børn får den hjælp til at etablere et liv uden vold, som de har ret til efter servicelovens § 109. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Hvilke rammer sætter lovgivningen for organisering og betaling af krisecentrene og kommunernes myndighedsopgaver?
  • Sikrer kommunerne, at kvinder og børn under og efter ophold på et krisecenter får den hjælp, de har ret til efter servicelovens § 109?
  • Bidrager Social-, Børne- og Integrationsministeriet til, at kommunerne giver kvinder og børn på krisecentre den hjælp, de har ret til efter servicelovens § 109?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2013.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. januar 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hvert år opsøger ca. 2.000 volds- og kriseramte kvinder et krisecenter, fordi de har akut brug for beskyttelse, omsorg og støtte. Der er 42 krisecentre i Danmark, og de kan være kommunale eller private/selvejende med eller uden driftsoverenskomst med kommunen. Der er tradition for en stor frivillig indsats i krisecentrene, hvis ydelser og takster er meget varierende. Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til opholdet på et krisecenter.

Kommunerne har ansvaret for, at kvinder og børn får den hjælp under opholdet, som de har ret til i henhold til serviceloven, i form af familierådgivning og psykologbehand­ling til børnene.

Statsrevisorerne kritiserer, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at kvinder og børn modtager den hjælp, som de har ret til, mens de opholder sig på et krisecenter.

Rigsrevisionens gennemgang af 104 sager i 8 kommuner viser således, at 65 % af kvinderne med børn ikke har fået tilbudt familierådgivning, og at 46 % af børnene ikke har fået tilbudt psykologbehandling.

Statsrevisorerne kritiserer, at utilstrækkelig kommunikation mellem krisecentre og kommuner samt mellem kommunernes relevante forvaltninger i nogle tilfælde har været årsag til, at kommunen ikke kendte til opholdet – og dermed ikke kunne give den lovbestemte hjælp.

Statsrevisorerne konstaterer, at kommunerne kun har haft begrænset indflydelse på de private og selvejende krisecentres standarder, ydelser og takster. Reformen af det sociale tilsyn, som trådte i kraft i januar 2014, har skabt et nyt grundlag for tilsynet.
Statsrevisorerne skal opfordre social-, børne- og integrationsministeren til i den eva­luering af krisecentrene, som er igangsat, også at vurdere, om midlerne på området anvendes effektivt, og om indsatsen stemmer overens med servicelovens intentioner."

Rigsrevisionens notat af 30. april 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og handler om de initiativer, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

  • Hvorvidt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold som oplyst understreger de kommunale forpligtelser på området over for kommunerne. Samtidig følges resultatet af ministeriets indsats i partnerskabet med KL på socialområdet.
  • Hvorvidt det iværksatte analysearbejde i forlængelse af aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2014 bliver gennemført, herunder om analysen indeholder en vurdering af, hvordan området og kommunernes styringsmuligheder kan styrkes, så voldsramte kvinder på krisecentre i højere grad tilbydes en sammenhængende og rehabiliterende indsats.
  • Resultatet af evalueringen af indsatserne på kvindekrisecentre, der også skal belyse effekten af krisecenterophold hos de involverede kvinder og i relation til samfundsøkonomien.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 4. marts 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet som oplyst har understreget de kommunale forpligtelser på området over for kommunerne. Samtidig følges resultatet af ministeriets indsats i partnerskabet med KL på socialområdet
  • Hvorvidt det iværksatte analysearbejde i forlængelse af aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2014 blev gennemført, herunder om analysen indeholdt en vurdering af, hvordan området og kommunernes styringsmuligheder kan styrkes, så voldsramte kvinder på krisecentre i højere grad tilbydes en sammenhængende og rehabiliterende indsats.
  • Resultatet af evalueringen af indsatserne på kvindekrisecentre, der også skulle belyse effekten af krisecenterophold hos de involverede kvinder og i relation til samfundsøkonomien.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik