Beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde

20-02-2014

Beretning nr. 12/2013

Beretningen handler om kommunernes indsats for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Sygedagpenge er en midlertidig, økonomisk kompensation, som kommunen udbetaler ved fravær fra arbejde på grund af egen sygdom. Et af hovedformålene med sygedagpengeloven er at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Formålet med beretningen er at undersøge, om Beskæftigelsesministeriet og jobcentrene sikrer, at sygedagpengemodtagere hurtigst muligt kan vende tilbage i arbejde. Det har Rigsrevisionen gjort ved at besvare følgende spørgsmål: 

 • Har jobcentrene tilrettelagt en tilfredsstillende styring, der sikrer en tidlig indsats med fo­kus på resultater?
 • Er jobcentrenes samarbejde med den sygemeldtes arbejdsplads og sundhedsvæsenet tilfredsstillende?
 • Følger Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering op på, om de initiativer, de sætter i værk på sygedagpengeområdet, virker i forhold til at hjælpe den sygemeldte tilbage i arbejde? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til beretningen i august 2013.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. februar 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2013 om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Et af hovedformålene med sygedagpengeloven er at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdet. Forskning viser, at en tidlig indsats har en positiv effekt på beskæftigelsen, ligesom delvise raskmeldinger og virksomhedspraktikker kan bidrage til, at den sygemeldte fastholder en tilknytning til ar­bejdsmarkedet. De seneste 10 års politiske aftaler og handleplaner har fokuseret på en tidlig indsats, der er koordineret mellem bl.a. den sygemeldte, kommunernes jobcentre, arbejdsgiveren og sundhedsvæsenet.

Ca. 400.000 personer modtog sygedagpenge i 2012. Arbejdsgiveren udbetaler løn eller sygedagpenge til den sygemeldte i de første 30 dage af et sygeforløb. Herefter ud­betaler kommunen sygedagpenge – enten til den sygemeldte eller til dennes arbejds­giver. Staten refunderer kommunernes udgifter til sygedagpenge de første 4 uger, hvorefter statens refusion falder for helt at bortfalde efter 52 uger. De samlede offentlige udgifter til sygedagpenge udgjorde 14,2 mia. kr. i 2012, hvoraf statens udgifter var 5,6 mia. kr.

Størstedelen af de sygemeldte – 80 % – finder selv tilbage til arbejdet inden for 8 uger. Denne beretning omhandler derfor især den indsats, som kommunernes jobcentre har udført i forhold til de langvarige sygedagpengeforløb, hvor der er risiko for, at den sygemeldte ender på langvarig, offentlig forsørgelse. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

 • At styringen i mange kommuners jobcentre ikke har været rettet mod at følge op på, om de sygemeldte kommer i arbejde. Indsatsen har i høj grad været rettet mod forhold, der har økonomisk betydning for kommunen, og i mindre grad mod effekten af beskæftigelsesindsatsen.
 • At Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet jobcentrenes indsats, fx ved at tilvejebringe nok viden om, hvordan jobcentrenes indsatser virker i forhold til at få de sygemeldte i arbejde igen.

I december 2013 deltog de fleste af Folketingets partier i et forlig om en reform af sygedagpengesystemet, som skal udmøntes i ny lovgivning i 2014. Forliget adresserer en del af de indsatsområder, der peges på i denne beretning, bl.a. styrkelse af en tidlig indsats og styrkelse af samarbejdet mellem den sygemeldte, jobcentret, arbejdsgiveren og sundhedsvæsenet.

Statsrevisorerne finder, at beretningen vil kunne inspirere til det videre arbejde for en tidligere og bedre indsats."

Rigsrevisionens notat af 27. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2013 om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeriet vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • implementeringen af initiativer til at øge andelen af sygedagpengemodtagere, der overgår til beskæftigelse, herunder:
  • den nye opfølgningsmodel på sygedagpengeområdet
  • kravet om, at sygemeldte skal have været til læge inden første opfølgningssamtale
  • brugen af fast track-ordningen.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. marts 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2013 om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. 

Der er i notatet fulgt op på implementeringen af initiativer til at øge andelen af sygedagpengemodtagere, der overgår til beskæftigelse. Det drejer sig om følgende elementer af sygedagpengereformen, som trådte i kraft den 5. januar 2015: 

 • den nye opfølgningsmodel
 • kravet om, at sygemeldte skal have været ved læge inden første opfølgningssamtale
 • fast track-ordningen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik