Beretning om Forsvarets fraflytning af Grønnedal

20-02-2014

Beretning nr. 11/2013

Beretningen handler om Forsvarets fraflytning af Grønnedal. I august 2011 besluttede forligskredsen bag forsvarsforliget 2010-2014 at nedlukke Grønlands Kommando i Grønnedal og etablere Værn­fæl­lesArktisk Kommando i Nuuk. Nedlukning af et militært anlæg kan medføre omkostninger til miljø­op­rydning og nedbrydning af bygninger mv.

Formålet med beretningen har været at undersøge omkostningerne ved fraflytningen af Grønnedal. Fraflytningen af Grønnedal er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Hvilken udvikling har der været i de estimerede omkostninger til miljøoprydning og ned­brydning af Grønnedal?
  • Var beslutningsgrundlaget vedrørende de estimerede omkostninger til miljøoprydning og nedbrydning, som lå til grund for fraflytningen af Grønnedal, tilstrækkeligt?
  • Har Forsvarsministeriet orienteret forligskredsen om stigningen i de estimerede omkostninger til miljøoprydning og nedbrydning?

Undersøgelsen baserer sig på revision udført i efteråret 2013 vedrørende regnskabsåret 2013 og er igangsat på baggrund af en forespørgsel fra Statsrevisorerne.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. februar 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2013 om Forsvarets fraflytning af Grønnedal

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forligskredsen bag forsvarsforliget 2010-2014 besluttede i august 2011 at nedlukke Grønlands Kommando i Grønnedal og at etablere Arktisk kommando i Nuuk. Det var en strategisk beslutning om at effektivisere Forsvarets opgaveløsning i de nordatlan­tiske områder ved Grønland og Færøerne ud fra den faktiske og forventede udvikling i området. Forsvaret begyndte at forlade Grønnedal i 2012 og forventer at være helt fraflyttet i 2017.

Forligskredsen traf beslutningen om at flytte til Nuuk på baggrund af en mundtlig orien­tering fra Forsvarsministeriet og ”Rapport vedrørende placering af Værnsfælles Arktisk Kommando” (VAK-rapporten). Rapporten gennemgik fordele og ulemper ved at placere Arktisk Kommando i Nuuk eller Narsarsuaq i forhold til at forblive i Grønnedal. VAK-rapportens analyse viste, at placeringen i Nuuk bedst opfyldte Forsvarets krav ved løsning af opgaverne i Nordatlanten, ligesom placeringen i Nuuk havde driftsøkonomiske fordele.

I VAK-rapporten var miljøoprydningen ved fraflytning af Grønnedal estimeret til 33 mio. kr. Af rapporten fremgik det, at der ikke var medregnet udgifter til rømning og eventuel nedbrydning i Grønnedal, da faciliteternes fremtid var uafklaret. Forsvaret har både før og efter afgivelse af VAK-rapporten vurderet, at omkostningerne til nedbrydning vil være 50 mio. kr. Desuden fremgik det ikke, at omkostningerne til miljøoprydning var baseret på foreløbige miljøundersøgelser, og at det var uklart, hvilke miljøkrav Grønlands Selvstyre ville stille til miljøoprydningen.

Forsvarsministeren har løbende orienteret forligskredsen om stigningen i de forventede omkostninger ved at forlade Grønnedal. I det seneste skøn fra 2013 er de samlede omkostninger opgjort til 100-200 mio. kr. Der er endnu ikke indgået aftale med Grønlands Selvstyre om omfanget af miljøoprydningsopgaven.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet i det skriftlige beslutningsgrundlag til forligskredsen ikke har tydeliggjort, at der var stor usikkerhed forbundet med at opgøre de forventede omkostninger ved at flytte Grønlands Kommando fra Grønnedal.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet ikke har oplyst en forventet omkostning på 50 mio. kr. til en eventuel nedbrydning af bygningerne i Grønnedal i beslutningsgrundlaget, uanset at beløbet har været kendt siden 2010."

Rigsrevisionens notat af 23. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2013 om forsvarets fraflytning af Grønnedal. Notatet handler om forsvarsministerens redegørelse som svar på Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner.

Rigsrevisionen finder forsvarsministerens redegørelse tilfredsstillende. Forsvarsministeren har i sin redegørelse oplyst, at han er enig i Statsrevisorernes bemærkninger.

På den baggrund vurderer Rigsrevisionen, at beretningssagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 17. september 2014

 Beretning nr. 11/2013 om Forsvarets fraflytning fra Grønnedal

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne har besluttet at følge denne sag, indtil Rigsrevisionen kan rapportere om, at der er indgået aftale mellem Grønlands Selvstyre og For­svarsministeriet om omfanget af nedbrydning af bygninger og miljøoprydning i Grønnedal."

Statsrevisorerne, den 17. september 2014

Rigsrevisionens notat af 7. december 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2013 om Forsvarets fraflytning af Grønnedal. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Hvorvidt det fortsat er relevant at indgå en aftale om oprydning i forbindelse med fraflytning, da forudsætningerne har ændret sig, i og med at Forsvaret har valgt at bibeholde sin tilstedeværelse i Grønnedal.
  • Hvorvidt der er indgået aftale om og iværksat nedbrydning af bygninger og miljøoprydning i Grønnedal. Med afsæt i et møde mellem den daværende forsvarsminister og landsstyreformanden i 2017, blev det via en fælles pressemeddelelse meldt ud, at Forsvarsministeriet med start i 2018 ville iværksætte fjernelse af bygninger og miljøoprydning i Grønnedal. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik