Beretning om sygehusbyggerier II

09-10-2013

Beretning nr. 2/2013

Beretningen handler om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes fokus på, at driften i regionernes nye sygehusbyggerier, som har fået endeligt tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden, bliver effektiviseret.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne i de tidlige faser af byggerierne har tilstrækkeligt fokus på at sikre, at driften af de nye sygehuse indfrier målene om effektivisering. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlagt klare rammer for, hvordan regionerne skal opgøre effektiviseringerne, og hvordan ministeriet og regionerne skal følge op?
  • Har regionerne tilstrækkeligt fokus på effektiviseringsmålene i projekternes tidlige faser?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i oktober 2012.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. oktober 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"De nye sygehuse vil være klar i 2015-2022. Formålet med investeringer i nye sygehuse er at få en sygehusstruktur, som vil sikre en bedre kvalitet i behandlingen af patienterne, da opgaverne bliver samlet på færre enheder, så specialiseringen og resur­­serne bliver udnyttet optimalt. Byggerierne af nye sygehuse muliggør effektiviseringsgevinster, fx bedre logistik, lavere energiforbrug og lavere bygningsudgifter. Denne beretning omhandler således det effektiviseringskrav på 1,5 mia. kr., som er stillet til 11 projekter, der har fået endeligt tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne ikke har sikret tilstrækkelig styring af, hvor, hvordan og i hvilket omfang der skal ske effektiviseringer.

Utilstrækkelig styring indebærer risiko for, at regionerne erstatter kravet om effektiviseringer med generelle besparelser på driften af sygehusene. Dette vil kunne forringe behandlingskvaliteten og bygningernes funktionalitet og vil væ- re i strid med betingelserne for at få tilskuddet.

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse væsentligt:

  • at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har fokus på målene om effektivisering i forbindelse med sygehusbyggerierne
  • at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fokus på, hvordan tilsagnsbetingelsen om effektivisering af driften af de nye sygehuse bliver indfriet."

Rigsrevisionens notat af 21. februar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II. Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og regionsrådene og handler om de initiativer, som ministeren og regionsrådene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses evaluering af, om den opdaterede regnskabsinstruks og administrationsgrundlag fra maj 2013 tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed til at følge regionernes effektiviseringer
  • regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 8. februar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses evaluering af, om den opdaterede regnskabsinstruks og administrationsgrundlag fra maj 2013 tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed til at følge regionernes effektiviseringer
  • regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge Region Hovedstadens arbejde med at effektivisere sygehusdriften på Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 12. oktober 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II. 

Der er i notatet fulgt op på Region Hovedstadens arbejde med at effektivisere sygehusdriften på Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik