Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012

13-11-2013

Beretning nr. 18/2012

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at statsregnskabet for 2012 samlet set er rigtigt, og at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter kor­rekte dispositioner. Vurderingen er resultatet af en sammenvejning af revisionen af virksomhederne under 20 ministerområder, der fremgår af statsregnskabet for 2012.

Beretningen indeholder et afsnit for hvert ministerområde, hvor regnskabsaflæggelsen og forvaltningen vurderes, og hvor væsentlige revisionssager er gengivet. Rigsrevisionen har taget forbehold for 2 virksomheders regnskaber. Det første forbehold vedrører SKATs forvaltning af ejendomsvurderinger, der ikke er varetaget på en økonomisk hensigts­mæssig måde. Det andet forbehold vedrører Naturstyrelsens regnskabsaflæggelse for 2012, der var præget af usikkerhed, og regn­skabet var præget af større eller mindre fejl på de fleste af de undersøgte områder. Rigsrevisionen har afgivet 10 sup­ple­ren­de oplysninger om virksomheder inden for statsregnskabet, der bl.a. relaterer sig til periodiseringsfejl, forkert værdiansættelse af kapitalindskud, problemer med systemunderstøttelse, mangler ved forvaltningen samt svage forretningsgange og interne kontroller, som medførte fejlkonteringer og fejl regnskaberne. Der er afgivet supplerende oplysninger om 2 virksomheder uden for statsregnskabet, som relaterer sig til usikkerhed om en hensættelse hos DR og usikkerhed knyttet til værdiansættelsen af investeringsejendomme i Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Beretningen indeholder endvidere 5 tværgående analyser, hvor Rigsrevisionen har undersøgt forvaltningen af et område på tværs af flere virksomheder. En analyse af indkøb i 18 virksomheder viste, at virksomhederne generelt købte ind gen­nem de statslige aftaler, når de var forpligtede til det, men at data om indkøb ikke har en tilstrækkelig kvalitet. En analyse af stillingskontrollen viste, at kontrollen generelt understøtter formålet om at sætte rammer for antal chefstillinger og chefers lønniveau på tværs af staten. Oplysningerne i stillingsregistret er dog meget unøjagtige. På baggrund af en analyse af 4 personaleadministrative centre har Rigsrevisionen vurderet, at centralisering på de enkelte ministerområder kan være effektiv og potentielt resursebesparende, men at centraliseringen også indebærer særlige udfordringer. Rigsrevisionen har på den baggrund opstillet flere anbefalinger, bl.a. om at fastlægge en sammenhængende kontrolstrategi for at sikre en korrekt lønudbetaling og et effektivt samspil mellem sagsbehandling og lønkontroller. En analyse af 10 ministeriers håndtering af besparelsestiltaget ”Effektiv administration i staten” viste, at 9 af ministeriernes beslutninger om budgetreduktioner var baseret på pålidelige og relevante data, og at ministerierne generelt foretog en aktiv prioritering for at opnå de udmeldte effektiviseringspotentialer og i den forbindelse søgte at friholde kerneopgaverne. En analyse af 18 virksomheders implementering af den indledende fase af Finansministeriets projekt ”God økonomisty­ring i staten” viste, at kravene har medvirket til en positiv udvikling i bud­getlægningen og budgetopfølgningen på de enkelte ministerområder, men at der stadig er en del arbejde, hvis departementerne og virksomhederne skal kunne sikre en bedre sammenhæng mellem den faglige og den økonomiske styring.

Beretningen afsluttes med en gennemgang af statsregnskabets hovedtal og baggrundsoplysninger om revisionen.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. november 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2012 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at der generelt er en betryggende regnskabsforvaltning i staten. Statsrevisorerne konstaterer endvidere for 2012, at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 samlet set er korrekte. Administrationen af statsrefusion til kommunerne kan dog forbedres.

Statens virksomheder havde i 2012 drifts- og anlægsudgifter på 694,2 mia. kr. og ind­tægter på 618,5 mia. kr. Underskuddet på statens driftsregnskab var på 75,7 mia. kr., hvilket er 13,7 mia. kr. mindre end bevilget på finansloven for 2012. Det skyldes, at staten har haft flere indtægter end forventet på 2,4 mia. kr. og færre udgifter på 11,3 mia. kr. Statens overførsler til kommuner og regioner udgjorde 360,2 mia. kr. i 2012, svarende til godt halvdelen af statens udgifter.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at de statslige virksomheder generelt har haft en tilfredsstillende regnskabsaflæggelse, selv om der fortsat er udfordringer ved­rørende kvalitet i regnskabsaflæggelsen i en række nyetablerede virksomheder.

Rigsrevisionen har taget 2 forbehold vedrørende:

  • forvaltningen på ejendomsvurderingsområdet i SKAT
  • den regnskabsmæssige forvaltning i Naturstyrelsen.

De 2 forbehold betyder ikke, at der er taget forbehold for rigtigheden af det samlede statsregnskab.

Rigsrevisionen har afgivet 10 supplerende oplysninger om 8 virksomheder inden for statsregnskabet. Sagerne vedrører Finansministeriet (Statens It), Erhvervs- og Vækst­ministeriet (departementet), Skatteministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik­ter (departementet), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Statens Serum Institut), Kulturministeriet (departementet), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Na­turErhvervstyrelsen) og Transportministeriet (Trafikstyrelsen). Endvidere har Rigsre­visionen afgivet 2 supplerende oplysninger til regnskaber uden for statsregnskabet: DR og Udviklingsselskabet By og Havn.

Statsrevisorerne kritiserer i lighed med sidste år, at Skatteministeriet i 2012 fortsat ikke gennemførte en systemmæssig understøttelse af inddrivelsesstrategien, da im­plementeringen af ”Et Fælles Inddrivelsessystem” (EFI) har været forsinket. De offent­lige restancer er således fortsat stigende og udgjorde ca. 81,1 mia. kr. ved udgangen af 2012.

Statsrevisorerne finder det beklageligt, at der er en stigende brug af hensættelser, som på en række områder ikke er i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler. Statens hensættelser er i 2012 vokset med ca. 400 mio. kr., så de samlet udgjorde ca. 2,4 mia. kr. Statsrevisorerne gør opmærksom på, at hensættelser ikke må bruges som opsparing, men skal dække retslige eller faktiske forpligtelser, fx hensættelser til tabsgivende kontrakter.

Banedanmarks manglende omkostningsbevidsthed ved indkøb af konsulentydelser blev omtalt første gang i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010 og har været omtalt hvert år siden. Statsrevisorerne kritiserer, at Banedanmark fortsat ikke handler omkostningsbevidst ved køb af konsulentydelser på it-området og på Signalprogrammet.

Statsrevisorerne bemærker, at der flere steder er behov for at udvise større sparsom­melighed på lønområdet, fx ved udarbejdelse af åremålskontrakter og udbetaling af merarbejde.

Statsrevisorerne bemærker på baggrund af Rigsrevisionens gennemgang af tværgå­ende emner:

  • At Finansministeriets stillingskontrol i flere tilfælde er blevet omgået. Det indebæ­rer, at styringseffekten ved stillingskontrollen mindskes.
  • At der flere steder er uklare snitflader i fordelingen af opgaver mellem virksomhe­derne og de centrale administrative centre, hvilket medfører risiko for dobbeltarbejde og utilstrækkelig kontrol.
  • At Justitsministeriet bør sikre, at der er dokumentation for prioritering og friholdel­se af kerneopgaver i forbindelse med arbejdet med projektet 'Effektiv administra­tion i staten'."

Rigsrevisionens notat af 3. marts 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012.

Notatet er baseret på 25 redegørelser fra alle ministre om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Ministerierne har taget en række relevante initiativer for at rette op på fejl i regnskaberne for 2012 og for at forbedre forvaltningen og aflæggelsen af kommende regnskaber. Rigsrevisionens videre opfølgning på sagerne vil finde sted i forbindelse med den almindelige årsrevision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i de kommende beretninger om revisionen af statsregnskabet. Opfølgning vil bl.a. omhandle: 

  • arbejdet med at styrke den regnskabsmæssige forvaltning, lønforvaltningen og it-understøttelsen i en række virksomheder
  • arbejdet med at sikre, at hensættelser anvendes til at dække retslige eller faktiske forpligtelser
  • arbejdet med at styrke statens forvaltning af debitorer og inddrivelse af restancer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2012 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. marts 2014

Beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at statens virksomheder i en tid med knappe resurser bør have særligt fokus på at inddrive tilgodehavender og på en stærk økonomistyring og regnskabsforvaltning.  

Ved revisionen af statsregnskabet for 2013 følger Rigsrevisionen således på tværs af ministerområderne fortsat op på arbejdet med at styrke regnskabs-forvaltningen, forvaltningen af debitorer og inddrivelsen af restancer samt anvendelsen af hensættelser."

Statsrevisorerne, den 19. marts 2014

Beretningshistorik