Beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

13-11-2013

Beretning nr. 17/2012

Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning med erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Danmark har betalt til EU (EU-udgifter). Erklæringen og beretningen er afgivet for at tydeliggøre Rigsrevisionens overordnede vurdering af EU-området i Danmark. Formålet med revisionen er at vurdere, om forvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende.

Beretningen har fokus på 3 områder:

2 af de undersøgte områder vedrører effektorienteret styring af henholdsvis Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne udmøntet gennem Grøn Vækst, mens det 3. område er administrationen af Danmarks bidrag til EU i form af told og landbrugsafgifter samt moms- og BNI-bidrag. Rigsrevisionen har endvidere foretaget en opfølgning på de supplerende oplysninger om administrationen af EU’s landbrugsstøtteordninger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der indgik i beretningen om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. november 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2012 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Revisionen af statsregnskabet for 2012 omfatter revision af EU-midler, dvs. både de midler, som Danmark modtager, og de midler, som Danmark afregner med EU: told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag.

EU-indtægterne er i statsregnskabet for 2012 opgjort til ca. 8,7 mia. kr., og EU-ud­gif­terne er opgjort til ca. 20,5 mia. kr.

Statsrevisorerne konstaterer, at regnskaberne for EU-indtægter og EU-ud­gif­ter i 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler og giver et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stilling ved årets udløb. Forvaltningen af EU-midler i Danmark er generelt tilfreds­stillende, og transaktionerne er som helhed lovlige, formelt rigtige og i overens­­stemmelse med Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at dele af forvaltningen af EU’s landbrugsstøtteordninger under Fødevareministeriet fortsat ikke fungerer tilfredsstillende. Der er således i flere år afgivet supplerende oplysninger på landbrugsområdet. Statsrevi­sorerne skal pege på, at mangler i forvaltningen indebærer risiko for krav om tilbage­­betalinger fra EU (underkendelser).

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at der er behov for at styrke og gøre SKATs kontrol med virksomhedernes toldangivelser mere risikobaseret for at undgå de man­ge fejl på området.

Statsrevisorerne finder det positivt, at der i Erhvervs- og Vækstministeriet og i Føde­vareministeriet arbejdes med at styre og følge op på, hvilken effekt EU-projekter har. Effektorienteret styring er et område, der er øget fokus på. Statsrevisorerne har dog også bemærket, at den effektorienterede styring fortsat bør forbedres."

Rigsrevisionens notat af 21. februar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2012 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012. 

Notatet er baseret på redegørelser fra finansministeren, fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. 

Rigsrevisionen vil i de kommende årlige beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark følge de omtalte sager vedrørende: 

  • Fødevareministeriets arbejde med effektorienteret styring af EU-midlerne
  • Skatteministeriets arbejde med at nedbringe fejlniveauet på toldområdet. 

Rigsrevisionen vil derudover fortsat følge de omtalte sager, hvor der er risiko for underkendelser: 

  • Fødevareministeriets iværksatte initiativer til forbedring af arealkontrollen
  • Fødevareministeriets arbejde med at implementere en løsningsmodel, der styrker krydsoverensstemmelseskontrollen set i lyset af gældende EU-krav
  • Fødevareministeriets arbejde med at forbedre administrationen af projektstøtteordningerne under Landdistriktsfonden på baggrund af det forbehold, som den uafhængige revisor, Deloitte, tog for den del af regnskabet for 2012, der vedrører projektstøtten.

Beretningshistorik