Beretning om det specialiserede socialområde – statens overførsler til kommuner og regioner i 2012

13-11-2013

Beretning nr. 4/2013

Beretningen behandler udvalgte områder på det specialiserede socialområde, som Rigsrevisionen har haft særligt fokus på ved revisionen i kommuner og regioner i 2012. De helt overordnede resultater af revisionen af statens overførsler til kommuner og regioner er omtalt i beretning nr. 19/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012.

Regionerne og kommunerne udarbejder årligt rammeaftaler som styringsgrundlag for kommunernes forsyningsansvar og regionernes forsyningsforpligtelse på det specialiserede socialområde. Undersøgelsen har vist, at regionerne ikke i tilstrækkeligt omfang kan anvende aftalerne til at styre området, hvilket medfører risiko for, at rammeaftalerne ikke opfylder formålet om en hensigtsmæssig udnyttelse af resurser og ekspertise.

Undersøgelsen har også vist, at Tilbudsportalen, der omfatter alle tilbud på området, ikke fuldt ud opfylder sit formål om på markedslignende vilkår at skabe gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem tilbud. Kommunerne finder taksterne for tilbud på Tilbudsportalen ugennemsigtige og usammenlignelige og bruger kun i begrænset omfang portalen til at finde de bedst egnede tilbud til den bedste pris.

Derudover må kommunerne alene visitere borgere til godkendte tilbudspladser, der fremgår af Tilbudsportalen. Undersøgelsen har vist, at de 8 besøgte kommuner ikke altid sikrer sig, at anvendte botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 om midlertidige eller længerevarende botilbud fremgår af Tilbudsportalen. Oplysningerne på Tilbudsportalen er dog ikke altid valide, hvorfor Socialministeriet bør sikre en bedre kvalitetssikring heraf.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. november 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2013 om det specialiserede socialområde – statens overførsler til kommuner og regioner i 2012

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for det specialiserede soci­al­område og fik i den forbindelse mulighed for at overtage de tidligere amters tilbud på området, fx botilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Samtidig fik regionerne en forsyningsforpligtelse for de tilbud, der forblev i regionerne. Det betyder, at regionerne har ansvaret for at levere tilbud om dag- og døgnpladser, som er aftalt i rammeaftalerne med kommunerne.

De samlede offentlige serviceudgifter til det specialiserede socialområde var i 2012 ca. 44 mia. kr. – bl.a. til drift af kommunernes egne institutioner og til køb hos andre kommuner, regioner eller private. Regionernes omkostninger ved tilbud på det specialiserede socialområde – især botilbud – udgjorde 4,3 mia. kr. i 2012, som dækkes af kommunerne ved køb af tilbud i regionerne.

Statsrevisorerne finder, at rammerne for regionernes og kommunernes opgaver på det specialiserede socialområde er uhensigtsmæssige, idet:

  • rammeaftalerne mellem regionerne og kommunerne ikke er styringsegnede i for­hold til udbud af og efterspørgsel på tilbudspladser
  • Tilbudsportalen (landsdækkende portal med oplysninger om regionale, kommunale og private tilbud på det sociale område) ikke opfylder formålet om gennemsigtige og sammenlignelige tilbud, bl.a. fordi regionernes rammeaftaler er udarbejdet på forskellige grundlag. Statsrevisorerne finder, at Social-, Børne- og Integrations­ministeriet bør sikre en større gennemsigtighed i Tilbudsportalen
  • Tilbudsportalen ikke altid anvendes af kommunerne, bl.a. fordi portalens oplysninger ikke er valide
  • det er usikkert, om alle kommuner hjemtager korrekt statsrefusion."

Rigsrevisionens notat af 30. april 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2013 om det specialiserede socialområde - statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notatet er baseret på redegørelser fra økonomi- og indenrigsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende, men da ikrafttrædelsen af dele af initiativerne udestår, og da flere af initiativerne har et bredt sigte, vil Rigsrevisionen fremadrettet følge området i revisionen af statens overførsler til kommuner og regioner. Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik